Rapò Anyèl

Rapò Anyèl MOIA pou 2020

Kouvèti Rapò Anyèl 2020 la

Biwo Majistra a pou Afè Imigran Vil New York (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA) ankouraje byennèt ak entegrasyon tout rezidan New York ki imigran yo nan lavi kominotè, ekonomik ak kiltirèl Vil la. Gras ak inisyativ ak patenarya kolaboratif ak ajans Vil la, otorite eli yo, vil jimle yo, òganizasyon kominotè yo ak defansè yo, MOIA ap mennen epi sipòte divès pwogram ak politik ki ankouraje kominote imigran yo. Antanke ekspè nan politik imigrasyon, angajman kominotè ak jistis sosyal, MOIA ap eseye bese difikilte rezidan New York ki imigran yo nan fè pwomosyon pou jistis ekonomik ak aksè nan pwosedi ofisyèl, sèvis jiridik, sèvis lang ak sèvis sante pandan l ap defann refòm imigrasyon nan tout nivo nan gouvènman an.

Rapò sa a analize travay MOIA nan lane 2020 ki montre angajman Vil New York pran pou li sipòte kominote imigran nou yo pandan tout pandemi an, epi goumen kont politik federal Administrasyon Trump lan ki kont imigran yo. Anba lidèchip Majistra Bill de Blasio epi gras ak kowòdinasyon epi sipò Konsèy Minisipal (Vil) la, travay MOIA a te ede asire angajman tennfas Vil la pran pou li pwoteje, bay sèvis ak sovgade dwa tout rezidan New York yo epi asire yo gen sipò nan moman bezwen yo, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon.

Pou evalye eta vil imigran nou an, rapò sa a bay yon apèsi demografik sou popilasyon imigran nou an, li dekri obstak kominote sa yo ap konfwonte, epi li defini pwogram ak aktivite MOIA mennen pou ede leve defi sa yo. Rapò a suiv enpak pandemi an tou sou rezidan New York ki imigran yo epi li mete aksan sou domèn kote kominote yo a toujou bezwen sipò.

Men kèk pwen fò nan Rapò Anyèl 2020 MOIA a:

  • Suiv enpak COVID-19 la nan kominote imigran yo grasa done yo. Nan lane 2020, MOIA te fè yon premye rechèch ki te ede enfliyanse deba ak pledwaye sou zafè entegrasyon kominote imigran yo nan jefò k ap fèt pou bay èd pandan pandemi an, ansanm avèk rechèch ki te ede suiv enpak gwo devlopman nan zafè imigrasyon, tankou règ chaj piblik la. Done yo montre tou nan lane 2019, popilasyon Vil New York ki pa sitwayen ameriken yo te bese pandan dezyèm ane a.

  • Reyaji fas ak inegalite COVID-19 la. MOIA te travay pou ede kontrekare efè terib pandemi COVID-19 la, ki te ravaje kominote nou sèvi yo yon fason ki demezire, nan kreye solisyon ki tou nèf pou konble vid ki genyen nan èd federal la, nan patisipe nan aktivite sansibilizasyon ki orijinal, nan ogmante aksè nan lang, epi nan defann politik ki an favè imigran yo nan tout nivo leta a.

  • Enstitisyonalize sèvis ak sipò jiridik yo. Lè li te rekonèt demann san rete ki genyen pou sèvis jiridik nan zafè imigrasyon ki dwe ogmante plis anba nouvo administrasyon federal la, MOIA te travay pou li enstitisyonalize pwogram sèvis jiridik li yo epi entegre pwogram ActionNYC yo nan enfrastrikti sèvis jiridik sivil Vil la.

  • Pèmèt yo konte imigran yo epi pèmèt imigran yo patisipe nan sosyete sivil la. MOIA te pote kole ak ekip resansman 2020 Vil New York la pou li pèmèt yo konte tout rezidan New York yo gras ak evènman vityèl epi evènman fas-a-fas, enskripsyon dirèk ak ogmantasyon mesaj sou Resansman an nan tout chèn piblik yo ak lòt pwogram tankou We Speak NYC.

  • Fè gwo pledwaye nan tout nivo nan leta nan dènye ane administrasyon Trump lan. Kit se te pataje enfòmasyon ki enpòtan sou chaj piblik, lanse yon kanpay pou kore Aksyon Difere pou Moun ki Vini nan laj Timoun (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), kit se te patisipe nan konba nan tribinal kont tantativ gouvènman an pou li ogmante frè imigrasyon Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS), MOIA te travay avèk patnè yo nan administrasyon Vil la ak nan peyi a pou li lite kont politik ak retorik ki kont imigran yo.

Nan lane 2021, MOIA pral kontinye chita sou travay sa a pou li bay sèvis, pwoteje, epi bay tout rezidan New York yo mwayen, pandan l ap asire vil nou an — ak redrèsman nou an apre pandemi an — enklizif, ekitab, epi jis pou tout moun.

Telechaje rapò konplè a

Telechaje rapò ki pase yo

Li kominike laprès la