About the Commissioner

Biyografi Manm Komisyon an

Manm Komisyon Raquel Batista
Manm Komisyon Raquel Batista

Manm Komisyon Raquel Batista, Biwo Majistra a pou Afè Imigran

Antanke Manm Komisyon Biwo Majistra a pou Afè Imigran (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA), Raquel Batista ap dirije jefò ajans lan ap fè pou fè Vil New York yon kote ki pi jis ak aksesib pou fanmi imigran yo. Pandan Vil la prevwa pou tout moun ki soti anba pandemi COVID-19 la reprann aktivite yo, epi byenke kominote imigran yo toujou ap sibi enpak pandemi an, Manm Komisyon Batista ap plede pou yon Vil New York ki depase estati kwo a (sitiyasyon aktyèl la) pou li entegre epi bay rezidan New York ki imigran yo mwayen pou yo atenn tout potansyèl yo. Angajman li pran pou li fè kominote imigran yo fè yon sèl ap ede detèmine yon repriz aktivite ki pi ekitab lè gen pandemi epi ranfòse relasyon MOIA avèk rezidan New York ki imigran yo ak anpil patnè ajans lan.

Pandan tout karyè li, Manm Komisyon Batista te yon bon defansè pou rezidan New York ki imigran yo epi li te yon edikatè ki t ap travay pou li pwopoze lwa imigrasyon ki makonnen tout imigran. Anvan MOIA, li te okipe pòs Konseye Jiridik Kominotè nan Fakilte Dwa CUNY - CLRN. Li te Pwofesè Adjwen nan Manhattan College. Li t ap anseye Dwa Imigrasyon, Politik ak Syans Politik epi nan Depatman Etid sou Amerik Latin ak Pòto Riko nan John Jay College of Criminal Justice.

Anvan, Batista te okipe pòs Direktris Egzektif Kowalisyon pou Dwa Imigran nan Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights epi li te manm konsèy Kowalisyon pou Imigran New York Immigration Coalition, Konsèy Finansman Kominotè North Star (Community Funding Board) ak Konsèy Fon Bousdetid Ispanik (Hispanic Scholarship Fund Alumni Board). Nan lane 2014, li te travay nan Biwo Nominasyon Majistra a kote li te ede idantifye divès kandida pou pòs Vil yo.

Batista te fè Doktora li nan Fakilte Dwa Inivèsite Vil New York nan Queens College epi li te fè Lisans li nan Administrasyon Piblik ak Sosyoloji nan Manhattan College. Anvan ak pandan moman sa a, li te rejwenn Puerto Rican Legal Defense and Education Fund (Fond Defans Jiridik ak Edikasyon Pòto Riken) (ki rele kounye a LatinoJustice/PRLDEF) nan divès wòl, pou li te ankouraje jefò yo ap fè pou rezoud kèk pwoblèm soti nan resansman rive nan zafè redekoupaj distri.

Antanke Dominikèn nwa, Latino Amerikèn dezyèm jenerasyon, epi rezidan New York depi lontan, Manm Komisyon Batista ap defann dwa rezidan New York ki imigran yo depi plis pase ven (20) lane. Antanke yon moun k ap defann imigran yo depi lontan, sitou nan kominote latino yo, li kwè gouvènman nou an ak dirijan nou yo dwe santralize bezwen kominote imigran nou yo pou yo pi byen entregre yo nan estrikti vil nou an pou yo ka asire kwasans ekonomik ak opòtinite pou tout rezidan New York. Pou kounye a, Manm Komisyon Batista ap viv avèk pitit fi li nan Manhattan.