About the Commissioner

Mesaj Manm Komisyon an

Bitta Mostofi

Pou konpatriyòt New York mwen yo,

Vil New York gen plis pase 8.6 milyon ladan li, ladan yo gen plis pase 3.1 milyon imigran. Imigran New York yo pale plis pase 200 lang, yo posede mwatye ti biznis nou yo, epi yo se motè ki fè nou mache ak pwospere antanke vil. Majistra de Blasio pran angajman pou li fè pwomosyon jistis ak ekite pou tout moun New York, epi Biwo Majistra pou Afè Imigran yo jwe yon wòl enpòtan nan ede konkretize vizyon sa a pou sè ak frè imigran nou yo.

Anba lidèchip Majistra de Blasio a, MOIA te mete sou pye yon seri pwogram ak politik k ap chèche bese divès obstak moun New York ki imigran yo ka konfwonte. Travay sa a fè nou fyè anpil. Avèk plis pase 1 milyon moun ki gen kat, IDNYC se pi gwo pwogram kat idantifikasyon minisipal nan peyi a kounye a epi li disponib pou tout rezidan vil yo -- li bay rezidan vil yo aksè epi yon gwo santiman apatenans, kèlkseswa sitiyasyon yo ak imigrasyon. Biwo nou an ap ranfòse dwa pou aksè nan lang nan vil nou an ki gen plizyè lang yo pale ladan li, nan bay moun New York yo enfòmasyon ki enpòtan anpil nan yon pil ak pakèt lang pandan n ap apiye sou pwogram aprantisaj lang nou an We Speak NYC ki te resevwa yon pri. Envestisman san parèy Majistra de Blasio te fè nan pwogram sèvis jiridik pou zafè imigrasyon ap ede kenbe fanmi yo ansanm epi diminye risk pou yo an kontak ak avoka magouyè. ActionNYC ofri asistans jiridik gratis epi san danje nan zafè imigrasyon, epi pwogram sitwayènte nou an ki rele NYCitizenship, ede moun New York yo pran chemen pou yo vin sitwayen ameriken nan jwenn èd gratis epi sekrè pou yo ranpli aplikasyon an. Jefò sa yo konplete travay ajans sè nou yo nan asire sèvis nan Vil yo disponib pou tout moun New York, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon. Epi avèk biwo nou yo ki konsantre sou defann politik imigrasyon pou tout moun nan tout nivo yo nan administrasyon leta, nou pran mezi kolektif avèk patnè yo ak vil yo nan peyi a pou n defann politik ak pwogram ki pèmèt kominote nou yo viv nan sekirite ak diyite.

Vitalite ekonomik, kiltirèl ak sivik Vil New York la depannde kominote imigran nou yo. Onè pou m jwe sèvi antanke Manm komisyon Biwo Majistra pou Afè Imigran yo fè mwen koube m byen ba, epi mwen pran gwo angajman pou m dirije travay administrasyon an ki se pote politik inovan ak ekitab k ap fè pwomosyon byennèt ak enklizyon kominote imigran nou yo.

Ak tout kè mwen,
Manm Komisyon Bitta Mostofi

Biyografi Manm Komisyon an