Kontak

Kesyon Jeneral yo

Èske ou gen kesyon sou fason pou w jwenn aksè nan sèvis Vil la? Rele liy dirèk Biwo Majistra a pou Afè Imigran nan 212-788-7654, Llendi rive vandredi soti 9è a.m. rive 5è p..m., oswa voye yon imèl nan AskMOIA@cityhall.nyc.gov.

Voye imèl bay Manm Komisyon an

Asistans Jiridik Gratis nan Zafè Imigrasyon 

Rele ActionNYC nan 800-354-0365, lendi jiska vandredi ant 9è a.m. rive 6è p.m. pou pran kontak ak asistans jiridik nan zafè imigrasyon Vil la finanse, ki gratis epi san danje ki gen ladan verifikasyon jiridik konplè nan zafè imigrasyon ak reprezantasyon jiridik nan yon rezo òganizasyon kominotè ou ka fè konfyans. Jwenn plis enfòmasyon sou ActionNYC

Enfòmasyon sou Viza

Biwo Majistra a pou Afè Imigran pa bay viza. Tanpri kontakte Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini oswa Depatman Deta Ameriken pou w jwenn plis enfòmasyon.

Estatistik Konsènan Imigran yo

Vizitè k ap mande estatistik konsènan imigran yo nan Vil New York ta dwe ale nan Depatman Amenajman Vil la. Vizitè ki bezwen dosye imigrasyon yo ta dwe ale nan Depatman Achiv ak Sèvis Enfòmasyon.

Aksè nan Lang ak Aksè pou Andikap

Pou w jwenn enfòmasyon, ale sou paj Aksè nan Lang ak Aksè pou Andikap MOIA a.