Kontakte Lapolis

Si w te viktim yon zak, tanpri kontakte Depatman Lapolis Vil New York la. Pou sitiyasyon ijan yo, rele nan 911. Lwa Vil New York bay garanti tout rezidan New York yo kapab kontakte Depatman Lapolis New York la pou yo jwenn èd.

Polisye yo pa pral poze w kesyon osijè sitiyasyon w ak imigrasyon lè w rele oswa apwoche lapolis pou chèche èd oswa pou denonse yon zak.

Polisye yo pral pwoteje sekrè enfòmasyon viktim yo ak temwen yo, tankou sitiyasyon yo antanke viktim vyolans nan kay ak sitiyasyon yo antanke temwen yon zak.

Inite Sansibilizasyon pou Nouvo Imigran Depatman Polis New York (New York Police Department, NYPD)

Inite Sansibilizasyon pou Nouvo Imigran an jwe wòl lyezon ant NYPD ak kominote nouvo imgran yo. Lyezon Inite Sansibilizasyon pou Nouvo Imigran:

  • Bay prezantasyon sou politik, pwogram ak sèvis depatman polis ki afekte nouvo kominote imigran yo.
  • Pale diferan lang ki kapab amelyore kominikasyon avèk divès kominote imigran yo.

Li plis bagay sou Inite Sansibilizasyon pou Nouvo Imigran Depatman Polis New York

Kontakte Biwo Sansibilizasyon Imigran Depatman Polis New York la: 718-624-3825