Edikasyon

Pre-Jadendanfan (laj 4 lane)

Tout timoun k ap viv nan Vil New York ki gen 4 lane 1ye desanm oswa anvan 1ye desanm ane ki kòmanse a kalifye pou yo suiv yon pwogram pre-jadendanfan GRATIS ti cheri.

Lekòl Leta (laj 5 a 21 lane)

Tout rezidan Vil New York yo gen dwa pou yo ale nan lekòl leta jiskaske yo gradye oswa jiskaske ane akademik la fini lè yo gen 21 lane.

Pwogram Apre Lekòl ak Pwogram Kominotè

Depatman Jenès ak Devlopman Kominotè Vil New York (Department of Youth and Community Development, DYCD) bay pwogram apre lekòl ak pwogram kominotè pou timoun ak fanmi yo, ki gen ladan yo èd apre lekòl, enfòmasyon sou travay yo ak estaj, edikasyon nan lang Anglè ak edikasyon pou adilt epi asistans jiridik nan zafè imigrasyon.

  • Rele nan (800) 246-4646 pou w ka jwenn plis enfòmasyon.

Kolèj/Inivèsite

Tout rezidan Eta New York yo, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon, kalifye pou yo peye ekolaj lekòl nan Eta nan tout kolèj ak inivèsite ki nan sistèm Inivèsite Vil New York (City University of New York, CUNY) ak Invèsite Leta New York (State University of New York, SUNY) yo.

  • Pou w jwenn plis enfòmasyon, ale sou sitwèb CUNY an; oswa rele nan (800) CUNY-YES (286-9937).
  • Pou w jwenn plis enfòmasyon, ale sou sitwèb SUNY an; oswa rele nan (800) 342-3811.

Lwa DREAM Eta New York la

3 jiyè, Eta New York te soti aplikasyon pou lwa DREAM Eta New York Senatè Jose Peralta a (“Lwa DREAM Eta New York”), ki bay moun ki san papye yo ak lòt elèv yo aksè nan sibvansyon ak bous Eta New York jere ki pou garanti frè ansèyman siperyè yo. Pwogram Asistans pou Ekolaj Lekòl New York la (Tuition Assistance Program, TAP) disponib kounye a pou plis elèv, ki gen ladan sa ki respekte kritè ki gen pou wè ak patisipasyon yo nan yon pwogram lekòl segondè Eta New York oswa pwogram ekivalans lekòl segondè Eta New York. Elèv ki san papye yo kapab jwenn aksè tou kounye a nan èd finansyè Eta a ak bous Eta a pou ansèyman siperyè. Anplisdesa, lwa sa a kodifye pratik ki pèmèt tout rezidan New York yo jwenn aksè nan Pwogram Ekonomi Kolèj 529 la kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon.

Jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon w (ak fason pou w aplike) pou sibvansyon, pwogram ak bous Eta New York bay yo pou kore frè ansèyman siperyè w isit la.Jwenn plis enfòmasyon sou Edikasyon pou Adilt.