Èd Manje

Pwogram Èd Manje Ann Ijans

Plis pase 550 gad manje ak kizin kominotè nan vil la kapab bay manje gratis ann ijans. Rele nan 311 pou w poze kesyon osijè "èd manje ann ijans."

Èd Manje An Jeneral

Pwogram WIC la bay fanm ansent ki pa gen anpil revni, fanm k ap bay tete, tibebe ak timoun ki gen jiska 5 lane yo manje, fòmasyon sou nitrisyon ak referans. Rele nan (800) 522-5006 pou w jwenn plis enfòmasyon.

Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) bay rezidan New York ki pa gen anpil revni yo èd manje. Rezidan New York ki kalifye yo resevwa yon kat debi prepeye yo kapab itilize pou achte manje nan makèt yo ak lòt kote yo.

  • Aplike sou Entènèt oswa rele nan 718-557-1399 pou w fè yo voye yon aplikasyon ba ou.
  • Gade kat sa a pou w jwenn sipò pou aplikasyon an oswa pou jwenn yon gad manje oswa kuizin kominotè ki toupre w.