Aksè nan Sante ak Aksè pou Andikap

Si w pa gen asirans maladi epi w bezwen swen, ou kapab toujou jwenn aksè nan sèvis sante yo.

Sistèm lopital piblik Vil New York la ak sant sante kominotè lokal yo bay swen medikal sou baz frè ki varye selon revni ou.

Swen sa a disponib pou tout moun, menm si w se yon imigran san papye.

Anplisdesa, swen ann ijans disponib nan tout lopital Vil New York yo, kèlkeswa sitiyasyon ak imigrasyon an oswa kapasite pou peye w.

Sèvis Swen Sante Abòdab

NYC Health + Hospitals

Lopital piblik Vil New York yo bay swen sante pou tout moun. Si w pa kalifye pou asirans piblik, epi w pa kapab achte asirans maladi nan mache echanj asirans maladi New York la, yo kapab redui fakti w la rive nan yon montan ki abòdab, selon valè moun ki nan fanmi w ak revni anyèl ou.

Jwenn plis enfòmasyon sou NYC Health + Hospitals

Èd Finansyè nan tout Lopital New York yo

Anplis, selon lwa Eta New York la, tout lopital nan Eta New York, menm lopital prive yo, dwe genyen pwogram èd finansyè pou fè swen sante ki pa ijan abòdab pou tout pasyan yo, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon.

Klinik Swen Sante Abòdab

Ou kapab jwenn lopital ak klinik swen sante ki abòdab yo nan katye w la lè w ale souFindAHealthCenter.HRSA.GOV. Asirans pa obligatwa.

Aksè pou Andikap

Si w gen kesyon oswa enkyetid ki gen pou wè ak aksè pou andikap, ou ka kontakte Fasilitatè Sèvis pou Andikap Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo gras ak kowòdone ki pi ba yo.

Kenneth Lo
Fasilitatè Sèvis pou Moun ki gen yon Andikap
250 Church Street, 12th Floor New York, NY 10013
(212) 346-6047
klo@moia.nyc.gov

 


Jwenn plis enfòmasyon sou Asirans ak ActionHealthNYC.