Lojman

Tout rezidan New York merite pou yo trete yo yon fason ki jis epi ak respè lè y ap chèche oswa lwe yon apatman. Mèt kay yo pa kapab:

  • Refize lwe yon apatman akòz sitiyasyon ak imigrasyon yon moun, nasyonalite li oswa kwayans relijye li
  • Afiche anons ki deklare yo p ap aksepte kèk kalite lokatè, tankou imigran oswa moun ki soti nan de seri de peyi
  • Refize fè bon reparasyon oubyen bay sèvis egalego pou lokatè akòz sitiyasyon yo ak imigrasyon yo, nasyonalite yo oswa kwayans relijyon yo

Si yon mèt kay trete w yon fason ki diferan akoz peyi orijin ou, sitiyasyon w ak imigrasyon, kwayans relijye w oswa aksan w, rele nan 311 epi di "Human Rights" (Dwa Moun) pou w depoze yon rapò nan Komisyon Vil New York pou Dwa Moun.

Jwenn Lojman Abòdab

Gras ak NYC Housing Connect, ou kapab aplike pou lojman ki abòdab nan Vil New York.

Reprezantasyon Jiridik Gratis pou Evite Degèpisman

Si w se yon rezidan New York ki pa gen anpil revni ki gen risk pou yo degèpi w, ou ka kalifye pou w resevwa reprezantasyon jiridik gratis nan tribinal lojman yo ak biwo kominitè yo nan Vil la.

Prevansyon Sanzabri

Pwogram "Homebase" Depatman Sèvis pou Sanzabri Vil New York la kapab ede evite degèpisman, bay konsèy finansye, epi ede rezidan Vil New York yo aplike pou lòt resous pou yo rete nan kay yo epi evite antre nan sistèm chèltè a.