Resous pou Kominote Imigran yo Pandan Pandemi COVID-19 la

Sit entènèt sa a founi tradiksyon moun fè nan dis (10) lang Lwa Lokal 30 lan deziyen.

W ap jwenn tradiskyon nan lòt lang gras ak Google Translate.

Vil New York angaje l pou l ede rezidan New York ki afekte anpil yo akoz pandemi Coronavirus 2019 (COVID-19) la. Genyen plizyè sèvis nan vil la ki disponib pou tout rezidan New York yo kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon w epi kèlkeswa kapasite w pou peye, menm lè ka gen lòt kondisyon elijiblite ki aplikab.

This information is up to date as of August 4, 2020. The information on available services and resources is frequently changing. For updated information, visit nyc.gov/coronavirus and follow @NYCHealthy and @NYCImmigrants on Twitter.


Please also check out the COVID-19 Frequently Asked Questions


Klike sou yon sijè oswa peze touch antre a sou yon sijè pou w wè repons li an.

Gid Resous ki ka Telechaje

Konsèy ak Tretman pou COVID-19

Preyokipasyon sou COVID-19 ak Imigrasyon

 • Getting care, treatment, or testing for COVID-19 will NOT make you a “Public Charge” or hurt your ability to apply for a green card. Getting charity or discounted medical care will not hurt your ability to apply for a green card. There is no “Public Charge” test when green card holders apply for citizenship. Seek care without fear.
 • The Trump Administration has sought to expand the public benefits that may be counted against certain individuals applying for a green card by issuing a new Public Charge rule. As of July 29, 2020, this new Public Charge rule has been blocked nationwide for now, as long as there is a COVID-19 national health emergency declaration in effect.
 • The court case is not over – please check nyc.gov/publiccharge for updates and more information.
 • Many immigrants are not affected by the “Public Charge” test. There is no “Public Charge” test when green card holders apply for citizenship.
 • Not all public, services, programs or benefits are considered “public benefits” under the “pubic charge” test. For example, the following services and programs are NOT considered “public benefits,” even for immigrants who are subject to the “Public Charge” test”:
  • COVID-19 testing and care
  • Sèvis swen sante ak majorite asirans sante yo aleksepsyon Medicaid pou ka ki pa ijan
  • Etan yo enkli Medicaid, avantaj Medicaid sila yo pa enkli:
   • Medicaid pou Ijans
   • Sèvis Medicaid finanse men ki disponib grasa Lwa Edikasyon pou Moun ki gen Andikap (IDEA)
   • Sèvis oswa avantaj nan lekòl ke Medicaid finanse
   • Avantaj Medicaid ke timoun ki gen mwens pase laj 21 lane resevwa yo
   • Avantaj Medicaid ke fanm resevwa pandan gwosès + 60 jou
  • Many types of food assistance, such as the Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC), food pantries, Grab and Go meals at school, and more (except SNAP; see “Food” section below)
  • Avantaj pou Chomaj
  • Tenant protection
  • Free legal help
 • Gen pwoteksyon lavi prive ki solid ki anplas pou tout pasyan swen sante, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon. Dapre lalwa federal, lopital ak klinik yo pa pataje enfòmasyon pasyan yo san otorizasyon pasyan yo , amwenske lalwa egzije sa.
 • If you have questions about immigration and public benefits, call the free, confidential ActionNYC hotline at 1-800-354-0365, Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m., or call 311 and say “Public Charge” to access timely and trusted information and connections to legal help.

Swen Sante ak Byennèt

 • NYC Health + Hospitals bay tout rezidan New York yo swen, kèlkeswa kondisyon imigrasyon w oswa kondisyon asirans ou. NYC Health + Hospitals ap ede w menmsi ou pa gen asirans e w pa kapab peye pou swen sante w. Sa aplike pou tout kalite sèvis swen sante, ki gen ladan yo swen ijans, vizit kay doktè, medikaman, swen alontèm, ak sejou lopital. Ale sou NYC Health + Hospitals, oswa rele 844-NYC-4NYC (844-692-4692) oswa 311.

 • NYC Care is a health care access program that guarantees low-cost and no-cost services offered by NYC Health + Hospitals to New Yorkers who do not qualify for or cannot afford health insurance. Visit NYCCare.nyc, or call 646-NYC-Care (646-692-2273) or 311. NYC Care is accepting new enrollments and currently available in the Bronx, Staten Island, and Brooklyn. It will be available in Queens and Manhattan in September 2020.

 • Vil New York se domisil plizyè sant sante kominotè ki bay swen medikal sou baz barèm frè varyab, toudepann revni w. Swen an disponib pou tout moun, kèlkeswa kondisyon imigrasyon w. Administrasyon Resous ak Sèvis Sante (Human Resources & Services Administration, HRSA) bay enfòmasyon sou sant sante kominotè ki tou pre w yo. Ale sou sitwèb FindaHealthCenter.HRSA.gov oswa lis opsyon pou swen a pri ki ba oswa gratis NYC a pou w jwenn yon lokal ki tou pre w.

 • Community testing sites operated by NYC Health + Hospitals use self-collection of swabs to minimize contact between patients and health care workers. Free and convenient walk-in testing is now available at the following locations. No appointment is necessary. Visit nyc.gov/covidtest to find a community testing site near you.

 • Si w santi w gen kè sote, ou gen estrès oswa w akable, rantre an kontak ak yon konseye espesyalize nan NYC Well, ki se liy asistans konfidansyèl ak gratis Vil la, ki disponib nan plis pase 200 lang. Rele 888-NYC-WELL (888-692-9355), voye yon tèks ki diWELL nan 65173, oswa ou ka tchat sou entènèt nan NYC.gov/NYCWell.

 • Rezidan New York yo ka ale sou paj entènèt Depatman Sante NYC pou Jesyon COVID-19 lan ak Byennèt Emosyonèl (NYC Health Department’s COVID-19 Coping and Emotional Wellbeing) ak gid resous pou sipò sante mantal adomisil ThriveNYC a.

 • Ale sou sit entènèt NYC Well la, ki ofri yon sèten kantite aplikasyon pou byennèt ak sipò emosyonèl ki kapab ede ou jere sitiyasyon an.

 • Call the New York State's COVID-19 Emotional Support Helpline at 844-863-9314 to talk to specially trained volunteer professionals. They are available to listen, support and offer referrals from 8 a.m. to 10 p.m., seven days a week. Visit the New York State Office of Mental Health COVID-19 Resources Webpage for more information.

Asirans Sante

 • Many low- to no-cost health insurance plans are available to immigrants, including undocumented children and pregnant people. Medicaid, Child Health Plus, and Essential Plan are available all year around. Qualified Health Plans from the New York State of Health, the state's official health plan marketplace, are available until August 15, 2020. Visit New York State of Health or call 311.
  • Akoz pandemi COVID-19 la, yo pral sispann sèvis enskripsyon fizik lan pou asirans sante yo jiskaske yo anonse l yon lòt jan. Pandan peryòd sa a , ou ka enskri sou entènèt oswa rele pou pwograme yon randevou enskripsyon nan telefòn. Genyen èd ki disponib kèlkeswa kondisyon imigrasyon ou e nan plizyè lang. Vizite Depatman Sante NYC an ak sit entènèt Ijyèn Mantal lan pou pwograme yon randevou, oswa rele 311. Ou kapab voye yon tèks tou ki di CoveredNYC nan 877-877 pou ou kominike nan lang anglè. Voye yon tèks ki di SeguroNYC nan 877-877 pou w kominike nan lang panyòl.

 • Defansè Sante Kominotè (Community Health Advocates, CHA) ede rezidan New York yo oryante yo nan sistèm konplike swen sante a nan bay kominote tout Eta New York la asistans ak edikasyon endividyèl. CHA bay asistans sou fason pou itilize asirans sante, rezoud pwoblèm faktirasyon medikal ak dèt, ak fason pou konteste refi pou pwoteksyon yo ak detèminasyon elijiblite yo. CHA genyen yon liy pou lang ki kapab bay sèvis tradiksyon nan plis pase 170 lang. Rele nimewo gratis la nan 888-614-5400, Lendi pou Vandredi apati 9 a.m. rive 4 p.m.

Manje

 • Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), oswa koupon pou achte manje, ede moun ki gen revni limite yo pou yo achte manje. Yo bay avantaj yo sou yon kat elektwonik ke moun itilize tankou yon kat ATM e ke yo aksepte nan majorite makèt. Sèten imigran kapab elijib pou pwogram nan. Aplikasyon ak renouvèlman sou entènèt kapab fèt atravè ACCESS HRA, ki se pòtay sou entènèt pou vil la ki pèmèt ou aplike pou epi jere dosye avantaj leta w yo. Pou jwenn plis enfòmasyon sou avantaj ak elijiblite SNAP yo, ale sou paj entènèt Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) a sou SNAP oswa rele liy enfòmasyon HRA a nan 718-557-1399.
  • Benefisyè SNAP yo kapab fè acha manje sou entènèt nan Amazon, nan Shoprite, oswa nan Walmart. Asire w ou konfime ke yon magazen sou entènèt livre nan adrès lakay ou. Ale soupaj entènèt HRA a sou acha SNAP sou entènèt.
  • If you have questions about immigration and public benefits such as SNAP, call the free, confidential ActionNYC hotline at 1-800-354-0365, Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m., or call 311 and say “Public Charge” to access timely and trusted information and connections to legal help.

 • New York State’s Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT) is a new benefit that gives $420 per child in money for groceries to all NYC public school families. No sign-up is required. All families of NYC public school children, regardless of immigration status, income, or employment, will receive this money.

 • The services listed below are provided for free to all New Yorkers no matter what your immigration status is. Undocumented immigrants can also receive these services, and doing so will NOT make you a “Public Charge” or hurt your ability to apply for a green card. There is no Public Charge test when green card holders apply for citizenship.
 • New York City’s food pantries provide groceries, and community kitchens provide hot meals. There is no income limit. Find locations near you and hours using the interactive maps of FoodHelpNYC or Food Bank NYC. You can also call 311 and say "food pantries."
  • Twa (3) repa pa jou disponib pou tout rezidan New York yo nan kote ki fè distribisyon repa yo toupatou nan Vil la. Sant Repa yo louvri Lendi pou Vandredi apati 7:30 a.m. rive 11:30 a.m. pou timoun ak fanmi yo, epi apati 11:30 a.m. rive 1:30 p.m. pou adilt yo. Ou pa bezwen enskri ni prezante okenn pyès idantifikasyon ni dokiman pou kapab pase pran manje sa yo. Nou pa p voye ale pèsòn, epi tout adilt ak timoun kapab vin pran pote ale twa (3) repa yon sèl kou. Paran oswa gadyen yo gendwa vin pran repa pou pitit yo. Pa gen okenn espas pou manje ki disponib, kidonk moun yo dwe manje repa yo andeyò sant repa yo. Gen opsyon vejetaryen ak halal ki disponib nan tout sit yo. Yon kantite sit ofri repa kosher sèlman. Li pa nesesè pou enskri ni pou prezante yon pyès idantite. Vizite sit Depatman Edikasyon anpou jwenn lokal kote yo bay repa gratis yo oswa rele 311. Ou kapab voye yon tèks tou ki di FOOD nan 877-877 pou ou kominike nan lang anglè. Voye yon tèks ki diCOMIDA nan 877-877 pou lang panyòl.
  • Si ou pa ka deplase lakay ou, ou pa gen pèsòn ki kapab pote manje pou ou, epi ou pa kapab itilize opsyon livrezon prive, ou gendwa kalifye pou resevwa livrezon repa yo dirèkteman lakay ou. Vizite sit entènèt Resous pou Asistans Manje pou COVID-19 lan nan NYC epi ale nan seksyon "Asistans pou Livrezon Manje nan NYC" an. Ou ka rele tou 311 epi di "Get Food."
  • Pwogram Nitrisyon Siplemantè Espesyal pou Fanm, Timoun ak Timoun Piti (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC) bay manje ki bon pou sante ak lòt sèvis gratis pou fanm ak timoun ki gen revni ki ba. Al gade nan ACCESS NYC (pou espanyòl, al gade nan Access NYC Español) oubyen rele Liy Enfòmasyon Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) an nan 718-557-1399.
  • Si ou vle achte pwodui ki fre men ou pa ka kite lakay ou, plizyè biznis lokal ak nasyonal ofri kounya opsyon livrezon adomisil. Ou ka jwenn lis biznis yo sou sit entènèt Resous pou Asistans Manje pou COVID-19 lan nan NYC (ale sou "Opsyon Livrezon Pwovizyon Alimantè" an).
  • Yon semèn pwovizyon alimantè gratis disponib pou tout rezidan New York nan senk minisipalite yo nan Kizin Nitrisyon Rezo Opòtinite Vwazinaj lan (Neighborhood Opportunity Network, NeON) an patenarya ak Food Bank of NYC ak Inisyativ Jenn Gason NYC yo (NYC Young Men's Initiative, YMI). Vizite paj entènèt Kizin Nitrisyon NeON lan.

Lojman ak Sèvis Piblik

 • Eviction Prevention
  • Free legal advice and counseling are available for New York City residential renters. To access these services, please call 311 and ask for the "Tenant Helpline", or fill out the Mayor's Office to Protect Tenants' Contact Us form.
   • Liy dirèk la bay konsèy sou kijan pou jwenn aksè ak avantaj vil la oubyen kijan pou aplike pou asistans, konsèy legal gratis ak lòt resous ki disponib pou ede tout rezidan New York yo—kèlkeswa kòd postal yo, revni yo, oswa sitiyasyon yo ak imigrasyon—abòde pwoblèm lokasyon yo genyen pandan kriz COVID-19 la.
   • Call 311, Monday through Friday, 9:00 am to 5:00 pm, to receive over-the-phone legal assistance with legal questions or issues about tenancy, eviction or landlord-tenant disputes.
   • You can also visit the HRA Legal Services for Tenants webpage or email civiljustice@hra.nyc.gov
  • Currently, no tenant may be evicted until further notice. All pending eviction orders are suspended by court order. In addition, the following categories of tenants are protected from eviction by state and federal moratoriums:
   • Tenants who are eligible for unemployment insurance or benefits or face financial hardship due to COVID-19 may not be evicted for nonpayment of rent until at least August 20, 2020.
   • Tenants who live in public housing, have a Section 8 rental voucher, or live in a building that has federally backed mortgages or funding may not be evicted for nonpayment of rent until at least July 24, 2020.
  • Your landlord cannot evict you without going to court and getting an order from a judge. If you receive a Notice of Eviction, you might still be able to stay in your home. Call 311 and say "Tenant Helpline" to be connected with assistance.
  • Until further notice, NYC Housing Court is not scheduling conferences or hearings in pending eviction cases where the tenant is not represented by a lawyer. All eviction cases in which a tenant is unrepresented by legal counsel are stayed for the time being.
  • If a City Marshal attempts to evict you, you can call the NYC Department of Investigation at 212-825-5953 to report a violation of the Governor's Executive Order.
  • The fact sheet including the latest information for NYC tenants impacted by COVID-19 can be found on the Mayor's Office to Protect Tenants' webpage.
  • Pou plis enfòmasyon, vizite sit entènèt Biwo Majistra a pou Pwoteje Lokatè yo (Mayor’s Office to Protect Tenants) oubyen paj sou COVID-19 lan ak sou dwa lojman Pwokirè Jeneral Eta New York la.

 • Rental Assistance Resources
  • New York State has a new rent relief program to help tenants who have lost income during the COVID-19 crisis. The COVID Rent Relief Program, administered by New York State Home and Community Renewal, will provide eligible households with a one-time rental subsidy that will be sent directly to the household’s landlord. Applications opened on July 16, and applications must be submitted online or by mail by August 6, 2020.
   • In order to be eligible:
    • Before March 1st and at the time of application, your household income must have been below 80% of the Area Median Income, and you must have spent more than 30% of household income on rent.
    • Your household must have lost income between April 1 and July 31.
    • You must NOT have been in receipt of a housing subsidy that caps your rent at 30% of household income (like Section 8 or NYCHA). However, you can apply if you live in a rent regulated or market-rate home.
    • Households must have someone in the household with U.S. citizenship or eligible immigration status (can be a minor). Mixed status families (e.g. a family with a U.S. born child) can apply. IDNYC is accepted as proof of identity.
    • This one-time rental subsidy paid directly to landlords will cover the difference between the percent of household income spent on rent on March 1, 2020 and the percent of household income spent on rent at the time the household is applying for assistance. You can apply for up to four months in assistance for the months of April through July 2020.
    • You do not need a lease and accepted applicants are not required to repay this assistance.
    • You can apply and find detailed information at hcr.ny.gov/rrp. The website also includes FAQ documents in Spanish, Chinese, Russian, Haitian-Creole, Bengali, and Korean.
    • You can visit the Mayor’s Office to Protect Tenants’ website or call 311 and say “Tenant Helpline” to inquire further about program eligibility or to receive guidance on the application.
    • For assistance with problems with your application, you can call the New York State HCR Call Center at 833-499-0318, 8:00 a.m. to 7:00 p.m., Monday through Saturday.
  • Si yo te redui orè travay ou akoz kowonaviris la e ou pa kapab peye lwaye w, ou kapab aplike pou Asistans Lajan Kach Annijans. Genyen kèk restriksyon imigrasyon ki aplike. Al gade nan ACCESS NYC (pou espanyòl, al gade nan Access NYC Español) oubyen rele Liy Enfòmasyon HRA an nan 718-557-1399.
  • Pwogram Homebase la kapab ede rezidan Vil New York yo ki gen yon risk tousuit pou pèdi lojman yo pou yo enskri nan sistèm abri an. Ale sou sit entènèt HRA a sou Homebase oswa rele 311. Homebase ofri:
   • Sèvis pou anpeche ekspilsyon
   • Asistans pou jwenn avantaj piblik
   • Èd pou lokasyon ijans
   • Edikasyon ak asistans pou plasman nan travay
   • Konsèy finansye ak jesyon lajan
   • Èd pou relokalize
   • Asistans finansye sou tan ki kout
   Sèvis lan disponib pou tout rezidan NYC yo kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou. Vizite paj entènèt HRA a oswa rele 311 epi di "Homebase."
  • Si w sèvi ak yon koupon Seksyon 8 pou Prezèvasyon ak Devlopman Lojman nan NYC (HPD) e w gen difikilte pou w peye lwaye w akoz ou pèdi revni w, voye yon imèl nan DTRAI@hpd.nyc.gov pou w jwenn asistans.
  • Rezidan NYCHA k ap sibi pèt nan revni yo gendwa kalifye pou pwogram NYCHA pou moun ki gen difikilte finansyè pou peye lwaye an. Moun ki pèdi tout revni yo nèt gendwa kalifye pou Politik Zewo Revni NYCHA an. Si ou ta renmen jwenn plis enfòmasyon, rele Sant Kontak Kliyan NYCHA an nan 718-707-7771.

 • COVID-19 Hotel Program
  • COVID-19 is extremely contagious, meaning that it is easily transmitted from one person to another. If you tested positive for COVID-19 or think you might have it because of your symptoms, it is very important that you do not come in close contact with others, including people you may live with. This is called "self-isolation."
  • You may qualify to self-isolate in a hotel, free of charge, for up to 14 days if you do not have a safe place to self-isolate. This can mean:
   • Your home does not have space for you to stay six feet away from others
   • You share rooms or a bathroom
   • You live with someone who is vulnerable
   • You do not COVID-19 but who live with someone who has COVID-19
  • If you are currently at your home and think you may have COVID-19, you can cal the H+H hotline 844-NYC-4NYC (844-692-4692) between the hours of 9 a.m. and 9 p.m. A medical provider will assess your situation and then refer you to a hotel if appropriate.
   • If you are a health provider and have patients with COVID-19 or COVID-like symptoms who are interested in staying in a hotel for 10 to 14 days, call the H+H hotline 844-692-4692 to begin the screening process, or you can have your patient call. In order to provide the best continuity of care for your patients while they are at the hotel, use the NYC Health + Hospitals Hotels: Partnering with Community Providers resource for more information.
  • This program, including food, linens, and local phone service, is free for eligible New Yorkers.
  • As the City reopens, the COVID-19 Hotel Program will not accept new bookings as of July 6 for New Yorkers working in hospitals & other care settings. Traveling healthcare workers on contract are encouraged to talk to their employer about lodging alternatives. If you need to modify an existing reservation, fill out this online form.
  • For more information, visit the NYC COVID-19 Hotel Program webpage.
 • Utilities Assistance
  • Home Energy Assistance Program helps you pay for heating and cooling costs for your home. Some immigrants may qualify. Learn about HEAP Heating Assistance and Cooling Assistance Benefits on AccessNYC. You can apply by calling NYC Department of Social Services at 212-331-3126 or online at mybenefits.ny.gov.
  • ConEdison has agreed to not shut off electricity services for failure to pay utility bills and to waive late penalty fees. National Grid has also said it will not disconnect gas service for failure to pay the bills at least until the end of April. Check the ConEdison website and the National Grid website for more information.

 • Cooling Assistance
  • Jwenn èd pou peye pou depans ak enstalasyon aparèy èkondisyone yo ak vantilatè yo atravè Avantaj Asistans pou Klimatizasyon an. Avantaj lan ede fwaye ki kalfye yo achte epi enstale yon èkondisyone oswa vantilatè ki koute jiska $800. Aplikasyon an ouvri nan dat 1ye me 2020.
  • The City provides a limited number of air conditioners for the following individuals:
   • Meet the income criteria, and
   • (1) are seniors enrolled in certain public benefit programs such as food stamps (SNAP), Senior Citizen Rent Increase Exemption (SCRIE), Senior Citizen Homeowners’ Exemption (SCHE), as well as certain Health + Hospitals programs; OR
   • (2) have written letter from a health care provider documenting an increased risk for heat-related illness.
   For more information, including how to apply, call 311 and ask for the Get Cool A/C program.
  • Cooling centers are open across the city during serious heat waves. You can find a cooling center online or by calling 311.
  • Cool It! NYC is a Citywide plan to increase the amount of cooling features available to the public during heat emergencies, particularly in neighborhoods that face the dangers of high heat. NYC Parks would provide three elements: spray showers, drinking fountains, and trees.
   • Visit nyc.gov/parks/coolitnyc to find a cooling element near you or call 311 to request a spray cap.
   • The Open Streets Program is prioritizing the most heat burdened communities with plans to designate certain Open Streets as "Cool Streets." The City will open up blocks with tree-based shade and hydrants.
  • The City plans to open three public swimming pools on July 24, followed by another 12 on August 1.
  • Fifteen of New York City's public pools will re-open for swimming on July 24 and August 1, as follows:
   • Open July 24: Bronx: Mullaly Pool; Brooklyn: Kosciuszko Pool, Sunset Pool; Manhattan: Wagner Pool; Queens: Liberty Pool, Fisher Pool; Staten Island: Lyons Pool, Tottenville Pool.
   • Open August 1: Bronx: Crotona Pool, Haffen Pool; Brooklyn: Betsy Head Pool; Manhattan: Jackie Robinson Pool, Marcus Garvey Pool; Queens: Astoria Pool
   • Open TBD: Manhattan: Hamilton Fish Pool
   • For more information, visit nycgovparks.gov/coronavirus
  • As of July 1, swimming is allowed at the city's eight public beaches. Lifeguards will be on duty daily from 10 a.m. to 6 p.m. At all other times, swimming is unsafe and strictly prohibited. To stay safe, New Yorkers must follow all directions from NYC Parks staff and beach signage, and must continue to practice social distancing. For more information about how to protect yourself and others from COVID-19 while visiting parks and beaches, visit the NYC Department of Health and Mental Hygiene website.
  • For more information about how to prevent heat illness during hot and humid weather, visit the NYC Department of Health and Mental Hygiene's Extreme Heat and Your Health webpage.

 • Internet Service Assistance
  • Verizon is ending its pledge to not terminate internet services or charge late fees for non-payment for postpaid wireless, residential and small business customers who notified the company of their inability to pay their bills due to disruptions caused by the COVID-19 pandemic. Starting July 1, customers who signed up for the Pledge will automatically be enrolled in our Stay Connected repayment program to provide options to stay connected.
  • Comcast created an assistance program that enabled our customers to continue using our services during the pandemic shutdown. Visit the Xfinity or Comcast Business website for more information, or call the Comcast hotline at 800-391-3000.
  • Comcast is offering two months free internet with speed up to 25 Mbps to new low-income customers. Visit the Comcast Internal Essentials website to find out more.
  • Charter Spectrum provides internet services at an affordable price for households with at least one member who receives one of the following public assistance programs:
   1. National School Lunch Program (NSLP);
   2. Community Eligibility Provision of NSLP;
   3. Supplemental Security Income (for applicants age 65+ only)
   To find out more and apply, visit the Spectrum Internet Assist webpage.
  • Suddenlink and Optimum offer 30 Mbps Altice Advantage Internet service for $14.99 per month, which includes free equipment, unlimited data, discounted installation and the option to cancel anytime. For more information, visit the Altric Advantage Internet website.
  • Connect2Compete affordable internet program is available to households with at least one member who is a K-12 student and participate in a government assistance program. For more information, visit the Cox Connect2Compete webpage.
  • Until further notice, all Xfinity WiFi Public Hotspots are now open to everyone on the "xfinitywifi" SSID. Public hotspots can be found in small/medium businesses and outdoors in commercial areas. Non-Xfinity subscribers need to accept Terms and Conditions to access the network and repeat when requested to continue to receive free unlimited access. Visit the Xfinity WiFi website to find a WiFi Public HotSpot and learn more.

Edikasyon ak Swen pou Timoun

 • New York City Department of Education (DOE) announced preliminary plans for reopening schools in September, assuming the city continues to meet all necessary COVID-19 public health thresholds. Driven by the health and safety of school communities, schools will be provided with specific models to develop schedules for students that include in-person and remote instruction every week. Personalized schedules will be shared with families in August, and the DOE will continue to update families so they can plan for a successful return to school buildings. Visit schools.nyc.gov/returntoschool2020 for more information.

 • All students will have an option to be all-remote in the fall. Parents and guardians can opt their child into a fully remote learning model by filling out a form at nycenet.edu/surveys/learningpreference. Families who choose full-time remote learning for September can opt back into in-person instruction by filling out the form again up until August 7.
  • After August 7, families who chose full-time remote learning will be able to opt back into in-person instruction during designated time frames during the school year, starting this fall.

 • DOE will host virtual citywide Information sessions for students and families throughout the summer. You can register on the Learn DOE webpage, where you can also select your preferred language (English, Spanish or Chinese) and submit a question. The next virtual information sessions will be held in the evening from 6:30-8:00 PM on:
  • Tuesday, July 28, 2020
  • Wednesday, August 12, 2020
  • Thursday, August 27, 2020

 • DOE genyen resous pou aprantisaj adomisil nan lang Anglè pou elèv ki nan klas Prematènèl rive klas 12yèm ane.

 • Konsènan aktivite vityèl pou timoun yo pandan lete a ak lòt resous pou aprantisaj lakay, vizite GrowingUpNYC.CityofNewYork.us.

 • NYC Department of Health and Mental Hygiene has developed the COVID-19 Frequently Asked Questions for parents and caregivers of pre-school and school age children. Other languages will be available on the NYC DOHMH webpage.

 • Administrasyon Sèvis pou Timoun yo nan NYC (NYC Administration for Children’s Services, ACS) genyen yon gid resous vityèl pou COVID-19 lan pou paran ak timoun yo, tankou ti konsèy pou paran, aktivite yo sigjere pandan karantèn nan, ak resous pou bezwen debaz yo.

 • Patnè ACS avèk òganizasyon kominotè debaz yo nan twa katye ap ofri Sant Anrichisman pou Fanmi (Family Enrichment Centers, FECs), ki se espas chalere, tankou lakay ki bay yon varyete sèvis pou e avèk kominote a. Kounye a FEC yo ap bay referans ak sipò a distans, ansanm ak resous ki limite an pèsòn nan ka dijans yo. Tanpri kontakte FEC lokal ou a pou w jwenn plis enfòmasyon.
  • C.R.I.B. lan nan pati Lès New York
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 646-477-6780
   Imèl: thecrib.enyfec@gmail.com
   Sit entènèt: thecrib.enyfe.org
   Adrès:
   2779 Atlantic Avenue
   Brooklyn, NY 11207
  • Circle of Dreams nan Highbridge
   Office Hours: Tuesday, Wednesday, Friday, / 11 a.m. to 2 p.m. and Operating Remotely
   Phone: 718-618-5559
   Email: acamacho@childrensvillage.org
   Address:
   266 E. 165th Street
   Bronx, NY 10456
  • O.U.R. Place nan Hunts Point/Longwood
   Office Hours: Monday - Friday / 2 to 4 p.m. and Operating Remotely
   Phone: 917-945-1152
   Website: ourplacefec.graham-windham.org
   Address:
   940 Garrison Avenue
   Bronx, NY 10474

 • ACS te etabli 11 gwoup planifikasyon kominotè ki rankontre chak mwa. Yo ap itilize kounya reyinyon vityèl epi voye imèl pou planifye epi founi referans pou fanmi yo. Kèk patenarya ap founi resous pou ijans an pèsòn tou. Aprann plis sou pwogram lan sou paj entènèt Biwo Angajman ak Patenarya Kominotè ACS lan.
  • Telechaje depliyan an ak enfòmasyon sou kontak ak orè yo: Kreyòl
  • Bedford-Stuyvesant
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 347-365-3852
   Imèl: info@bedstuycpp.org
   Sit entènèt: www.bedstuycpp.org
  • Bushwick
   Office Hours: Operating Remotely
   Phone: 718-497-6090 ext. 766 (Monday, Thursday)
   718-497-6090 ext. 793 (Tuesday, Wednesday, Friday)
   Email: bushwickcpi@gmail.com
   Website: www.bushwickcommunitypartnershipny.org
  • East Flatbush
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 718-758-7802
   Imèl: EF@cpp.jccany.org
  • East Harlem
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 646-345-3614 oswa 929-431-7798
   Imèl: eastharlemcpp@unionsettlement.org
  • East New York
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 877-827-7369
   Imèl: eastnycpp@gmail.com
  • Elmhurst
   Office Hours: Operating Remotely
   Phone: 718-523-6868 x103
   Email: ECP@mediatenyc.org
  • Highbridge
   Lè Fonksyònman yo: Lendi-Vandredi 10AM-3PM
   Telefòn: 718-293-4352
   Imèl: bridgebuilderscpo@gmail.com
  • Hunts Point
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 917-514-1710 oswa 646-464-2036
   Imèl: hpcommunitypartnership@hpac10474.org
   Sit entènèt: www.huntspoint.org/community-partnership
  • Jamayik
   Lè fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 718-526-2400 x 2018 oswa 917-589-3851
   Imèl: jamaicapartners@shelteringarmsny.org
  • Mott Haven
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 347-441-0785 oswa 914-529-1150
   Imèl: Motthavenpartnership@gmail.com
  • Staten Island (North Shore)
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 917-485-7710
   Imèl: SICPPInfo@nyfoundling.org
   Sit entènèt: www.sicpp.com

 • Nouvo Bibliyotèk Piblik (NYPL) la ofri titora gratis sou entènèt pou elèv. Elèv yo kapab resevwa asistans ak devwa pou lakay nan men yon titè k ap okipe yo sèlman toulejou ant 2è p.m. jiska 11 p.m. Titè yo disponib ann Anglè ak an Espanyòl, soti nan ti klas primè rive nan klas segondè yo, nan matyè debaz yo. Kontni videyo ansanm ak lòt resous toujou disponib 24 sou 24. Fanmi yo pral bezwen yon kat Bibliyotèk New York lan pou jwenn aksè ak sèvis sa a, epi yo ka aplike pou yon kat sou sit entènèt Bibliyotèk New York la.

 • We Speak NYC bay resous edikasyon nan lang Anglè gratis sou entènèt epi l ap ofri kou gratis chak semèn sou entènèt. Enskri nan yon kou depi kounye a pou rankontre moun, jwenn enfòmasyon konsènan sèvis Vil New York ki disponib pou tout rezidan Vil New York yo, kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon yo, epi fè pratik nan pale anglè. Si ou ta renmen patisipe nan yon kou, tanpri al gade nan orè kou yo la a. Nenpòt moun kapab jwenn aksè ak resous gratis sou sitwèb We Speak NYC a san yo pa bezwen kreye okenn kont. Pami resous miltimedya yo genyen videyo, gid etid, istwa kout, ak kwiz sou entènèt, kote elèv yo kapab pratike konpetans yo nan lekti, nan tande, ak konpetans alfabetizasyon vizyèl yo. Genyen dokiman tou pou edikatè yo tankou plan leson yo ak manyèl yo.

 • Vil la bay sèvis gadri pou timoun gratis nan Sant Anrichisman Rejyonal (Regional Enrichment Centers, REC) yo pou sèten nan travayè an premye liy yo. Enskripsyon an disponib pou premye entèvenan yo, travayè swen sante yo, travayè sèvis transpò yo, anplwaye esansyèl nan makèt yo, anplwaye esansyèl nan famasi yo, ak plizyè travayè an premye liy nan Vil la. Vil la ap evalye kapasite l pou l bay lòt moun sèvis. REC yo louvri apati 7:30 a.m. rive 6:30 p.m., Lendi rive Vandredi, pou timoun nan pre-kindègadenn rive klas 12yèm ane. Y ap bay manje. Vizite sit entènèt Sant Anrichisman Rejyonal DOE an oubyen rele nan 311 pou jwenn plis enfòmasyon konsènan sèvis yo ak lis konplè travayè yo ki elijib pou resevwa sèvis gadri pou timoun gratis.

 • The City is planning to provide quality, safe, free childcare options for 100,000 children this fall. These childcare options will provide relief for families who cannot stay home or find alternate care for their children on days they are not in school buildings. Childcare will be made available for children in 3K through 8th grade. The Administration is working to identify locations and maximize available space for childcare in schools, community centers, libraries, cultural organizations, and more. New Yorkers with available space that could potentially be utilized for childcare can submit information at nycsca.org/realestate/sites.

 • Si ou se yon paran ki bezwen sèvis gadri pou timoun pandan w ap travay pandan pandemi a, ou kapab prezante yon demann pou yo mete w an kontak ak yon sèvis san danje epi bon mache pou fanmi w atravè workersneedchildcare.org

Sipò pou Travayè ak Asistans Finansyè

 • Si COVID-19 te afekte travay ou an, ou gendwa kalifye pou sèten avantaj. Al konsilte tablo ACCESS NYC la pou konprann ki avantaj ou gendwa kapab resevwa nan sitiyasyon w.

 • Nan dat 25 mas 2020, leta federal lan te apwouve Lwa asistans pou kowonaviris la ki rele Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (Lwa CARES). Dapre Lwa CARES sa a, leta a ap voye Peman Enpak Ekonomik bay anpil moun Ozetazini ki touche mwens pase yon sèten kantite lajan.
  • Ou gendwa kalifye pou Peman Enpak Ekonomik la si ou
   • Se yon sitwayen ameriken oswa etranje ki rezide Ozetazini;
   • Ou pa ka deklare ou kòm yon depandan nan deklarasyon taks yon lòt moun;
   • Gen yon nimewo Sekirite Sosyal (SSN) ki valab pou travay (SSN valab); epi
   • Gen revni brit ajiste ki rive jiska $99,000 pou kont ou oswa $198,000 ansanm ak yon lòt moun.
  • Si se yon fanmi, toulede paran yo dwe gen Nimewo Sekirite Sosyal valab epi timoun yo ki deklare antanke depandan yo dwe gen Nimewo Sekirite Sosyal ki valab tou. (Eksepsyon: Si mari oswa madanm lan se manm Lame Etazini nenpòt kilè pandan ane fiskal la, alòs yon sèl nan yo bezwen gen yon SSN ki valab.
  • Si ou bezwen plis enfòmasyon, al gade nan ACCESS NYC.
  • You must take action by October 15 to receive your stimulus payment this year. This may mean filing a tax return, or registering for your payment as a “non-filer” on the Internal Revenue Service (IRS) website if you are not required to file a tax return because your income was too low—under $12,200 (single filer) or under $24,400 (joint filers). IRS certified volunteer preparers can guide you. To use the free service, you must earn $64,000 or less (families) or $45,000 or less (single filer). Visit nyc.gov/taxprep for information about NYC Free Tax Prep providers and how to contact them.

 • Antanke travayè, ou fèt pou w konnen dwa ou yo e ou genyen dwa sa yo kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon w, ansanm ak konje peye san danje ak konje maladi anba lwa Vil New York la. Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè nan NYC (NYC Department of Consumers and Worker Protection, DCWP) kreye yon rezime sou lwa travay Vil la yo pou anplwayè ak anplwaye pandan w ap jere enpak COVID-19 sou travay ou. Ale sou sitwèb DCWP a pou w telechaje rezime a nan lang ou pi pito a.

 • Ou ka elijib pou konje maladi peye nan ka ijans pou COVID-19 la anba lwa Eta New York la. Nan sèten ka, imigran san papye yo genyen dwa pou yo jwenn konje maladi peye tou. Pou w jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit entènèt Biwo Gouvènè Eta New York la oswa rele liy dirèk COVID-19 la nan 1-888-364-3065.

 • Rezidan New York ki se imigran yo ki gen otorizasyon pou travay yo ka elijib pou avantaj asirans chomaj yo. Eta New York ap bay dispans pou peryòd atant 7 jou a. Ale sou sit entènèt Depatman Travay Eta New York la oswa rele nan 1-888-209-8124. Pou ou jwenn plis enfòmasyon sou elijiblite ak pwosesis aplikasyon an, ale sou Kesyon Moun Poze Souvan yo sou Avantaj Chomaj yo nan Access NYC.

 • Asistans Chomaj pou Pandemi an (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) founi peman bay travayè ki pa kalifye tradisyonèlman yo pou avantaj chomaj yo (kontraktè endepandan ki ap travay ak tèt yo, travayè ki gen istorik travay ki limite ak lòt) ki pa kapab travay akoz ijans sante piblik kowonaviris lan. Vizite Lis Kontwòl PUA Depatman Travay Eta New York lan pou wè si ou kalifye.

 • Rezidan New York ki se imigran yo ak/oswa pitit yo ka elijib pou yo jwenn asistans lajan kach nan New York. Al gade nan ACCESS NYC (pou espanyòl, al gade nan Access NYC Español) oubyen rele Liy Enfòmasyon HRA an nan 718-557-1399.

 • Ou kapab sispann peman prè federal pou etidyan yo san okenn penalite e san w pa akimile enterè pandan omwen 60 jou. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou studentaid.gov

 • Si w genyen difikilte finansye pou peye ipotèk kay ou, bank ou kapab ba w dispans pou peman ipotèk ou pandan 90 jou selon reglèman egzanpsyon ipotèk Sèvis Finansyè Depatman Eta New York' la. Rele bank ki ba w prè pou ipotèk ou pou w jwenn plis enfòmasyon.

 • Pèman prè federal pou etidyan yo ap kanpe otomatikman, san enterè ni penalite, soti 13 mas 2020 pou rive 13 septanm 2020. Pami Prè ki pa kalifye pou soulajman sa a genyen ansyen prè edikatif federal pou fanmi ki pa pou Depatman Edikasyon Etazini (U.S. Department of Education) Prè Perkins ki pou lekòl yo, ak prè prive pou etidyan yo. Ou ap jwenn plis enfòmasyon nan Depatman pou Pwoteksyon Kliyan ak Travayè nan NYC (NYC Department of Consumer and Worker Protection)Ti Konsèy pou Dèt sou Prè Etidyan pandan COVID-19 lan.

 • Si w genyen peman prè etidyan oswa prè pou swen medikal ki an reta bay Eta New York la, ou ka jwenn pwoteksyon tanporè kont rekouvreman dèt. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou sitwèb Pwokirè Jeneral New York la.

 • DCWP bay edikasyon ak konsèy finansye, opsyon sèvis bankè ki san danje e ki abòdab, ak kredi pou enpo ki ogmante revni. Ale sou sitwèb DCWP a pou jwenn plis enfòmasyon.

 • DCWP aksepte tou plent kliyan ak plent travayè e l kontinye bay sèvis sou entènèt. Al gade sitwèb DWCP a pou w jwenn lis sèvis ki disponib yo ak fason pou w kontakte biwo a.

 • Pwofesyonèl swen sante yo, anplwaye tranzit yo, ak premye entèvenan yo kapab jwenn yon abònman gratis Citi Bike (bisiklèt vil la) pou 30 jou lè yo enskri atravè anplwayè yo. Ale sou sitwèb pou pwogram Citi Bike Critical Workforce la pou w jwenn plis enfòmasyon.

Sipò pou Ti Biznis

 • New York City is currently in Phase Three of reopening.

 • For help determining whether or not your business is eligible to reopen, use New York State's reopen lookup tool. You can also check the guidance for each industry by visiting forward.ny.gov

 • Depatman Sante ak Ijyèn mantal Vil New York(DOHMH) fè soti dokiman sou kesyon repons pou chak endistri yo. Vizite DOHMH COVID-19 kid pou paj biznis.

 • Sèvis ti biznis nan Vil New York ( SBS) te pibliye yon gid pou endistri nan yon langaj klè e senp kòm yon zouti pou ti biznis pou konfòme yo ak gid obligatwa a epi pataje pi bon pratik yo. Pou plis enfòmasyon sou kid yo,vizite nyc.gov/business

 • SBS te lanse yon lis asistans dirèk pou ti biznis pou reponn kesyon ki plis ijan yo pou propriyetè yo pandan yap prepare pou yo reouvè. Defansè ak konseye ti biznis yo ap travay an konfòmite pou siveye asitans liy dirèk yo ke yo te ekipe ak denye direktiv yo epi regilasyon pou yo pataje ak propriyetè biznis yo. Rele nan 888-SBS-4NYC (888-727-4692).

 • SBS ap òganize yon fwa ak resous nimerik yo ant ajans yo pou entreprenè Vil New York yo kap chache denye vèsyon gid sou kouvèti ak reouvri. Reprezantan kap soti nan plizyè ajans nan Vil la ap la pou reponn ak kesyon yo. SBS ak patnè li yo pral bay enfòmasyon sou egzijans ak direktiv pou reouvri, plan sekirite, asistans finansye, chanjman reglemantè, sipò pou anplwaye, lisans, enspeksyon, ak lòt detay. Tanpri vizite nycsmallbizcourses.eventbrite.com pouw enskri pouw ka jwen resous fwa a ak tout webina nimerik nou bay yo, tankou asistans finansye,monte yon biznis sou sitwèb, ak prepare yon biznis pou ijans.

 • Sit distribisyon pou ti biznis kap chache yon kouvèti fasad, ouvri kounye a. Ak lèd patnè kominotè yo, yap distribiye materyèl sa yo nan tout senk minisipalite yo pou kapab garanti lasante ak sekirite ti bizinis yo ak anplwaye yo. Moun ki gen ti biznis resevwa bonjan konsèy pou yo kapab pwofite de tout estasyons san kontak sa yo si sa nesesè. Pou jwen lis sit distribisyon yo, vizite nyc.gov/business.

 • Administrasyon Tibiznis Etazini (U.S. Small Business Administration, SBA) genyen prè ak sibvansyon pou tibiznis pou adrese enpak ekonomik COVID-19 la lakoz yo. Ale sou paj Wèb SBA COVID-19 Konsèy ak Resous pou Tibiznis pou kapab jwenn plis enfòmasyon. Pwopriyetè biznis ki se imigran gendwa kalifye pou prè sa yo.

 • Anjeneral, gen chwa ki suiv yo la pou pwopriyetè biznis ki gen yon prè nan men SBA deja:
  • Pwogram Pwoteksyon Chèk Salè (Paycheck Protection Program, PPP)
  • Prè Dezas pou Domaj Ekonomik (EIDL)
   • EIDL se yon prè ak yon enterè ki ba pandan jiska 30 tan. Sepandan, ou gendwa pa bezwen repeye lajan an pandan ennan (1).
   • Pwogram sa a se pou nenpòt ti biznis ki gen mwens pase 500 anplwaye (ki gen ladann antrepriz endividyèl, kontraktyèl endepandan ak moun k ap travay pou tèt yo) ansanm ak òganizasyon ki pa pou fè pwofi COVID-19 lan afekte.
   • Kandida k ap aplike yo bay refi pou yon prè gendwa resevwa Avans Ijans EIDL lan, ki se yon sibvansyon $10,000 yo p ap bezwen repeye
   • Al gade nan sit entènèt Access NYC la ki nan EIDL oubyen sit entènèt Pwogram pou Prè Dezas pou Domaj Ekonomik (Economic Injury Disaster Loan Program) la pou jwenn plis enfòmasyon epi pou aplike.
  • Prè-Relè Eksprès (Express Bridge Loans)
  • Soulajman Dèt
   • Si ou gen yon prè ki egziste deja SBA te ba w, ou gendwa kalifye pou yon remiz prè lajan.
   • SBA pral peye otomatikman manman lajan an, enterè yo ak frè pou tout prè 7(a), 504 ak mikwoprè pou yon peryòd sis (6) mwa.
   • SBA pral peye tou otomatikman manman lajan an, enterè yo ak frè pou nouvo prè 7(a), 504 ak mikwoprè yo te bay anvan 27 septanm 2020.
   • Si w ta renmen plis enfòmasyon, al gade nan sit entènèt Soulajman Dèt SBA (SBA Debt Relief) a.

 • Rele Sant Sèvis Kliyan SBA nan 800-659-2955 oswa (TTY: 800-877-8339) voye yon imèl nan DisasterCustomerService@sba.gov pou jwenn plis enfòmasyon.

 • Gen sant devlopman ti biznis ki la pou ede w ak aplikasyon pou prè sa yo. Al gade nen sit entènèt Sant Devlopman Ti Biznis New York (New York Small Business Development Center) pou jwenn sant ki toupre w lan.

 • Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè an (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) ap pwolonje dat ekspirasyon pou kèk lisans ak dat limit pou renouvèlman aplikasyon yo. Vizite sit entènèt DCWP a pou jwenn plis enfòmasyon. Aplikasyon pou lisans sou entènèt la ap toujou disponib sou paj entènèt pou Lisans DCWP a. Pou kesyon ou genyen, voye yon imèl bay Biwo Asistans Sèvis pou Lisans NYC sou Entènèt lan (NYC Online Licensing Service Help Desk) nan ELP@dca.nyc.gov.

Resous Vil ak Kominote an pou Rezidan LGBTQ+ New York yo

 • Nan repons ak pandemi COVID-19 lan, Pwojè Inite NYC an te fè yon sondaj sou plizyè santèn pwogram ak founisè sèvis LGBTQ nan tout Vil New York pou devlope yon paj resous, sa ki gen ladan l enfòmasyon ki ajou sou resous LGBTQ ki toujou disponib pandan pandemi COVID-19 lan. Vizite paj resous pou COVID-19 Pwojè Inite an pou plis enfòmasyon.

 • Yon lis bank manje ak kizin soup popilè ki montre a klè angajman pou akeyi manm kominote LGBTQ yo disponib sou paj entènèt Asistans pou Manje Growing Up NYC an.

 • To find out about LGBTQ+ friendly events, visit GrowingUpNYC.CityofNewYork.us.

 • NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Judson kontinye founi swen seksyèl/repwodiksyon ki ijan, sèvis pou konfime idantite LGBTQ yo, ak soutyen pou sante mantal pou adolesan ak jèn adilt Vil New York yo pandan ijans COVID-19 lan. Espas fizik lan ap relokalize tanporèman nan NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Gouverneur ki tabli nan 227 Madison Street, New York, NY.
  • Nan lide pou adere ak rekòmandasyon distans sosyal lan epi pou asire sekirite pèsonèl ak pasyan nou yo, sila yo ki vle jwenn aksè ak sèvis sa yo ta dwe rele dabò pou resevwa yon evalyasyon telefonik konplè. Apresa yon randevou fizik ak yon founisè swen sante pral pwograme jan li nesesè medikalman.
  • Yo ap bay sèvis ki suiv yo la:
   • Tès ak trètman ETS
   • Kontrasepsyon ak planin ijans
   • PrEP/PEP
   • Bezwen jinekolojik ki ijan
   • Swen pou konfime idantite seksyèl, ansanm ak terapi òmonn
   • Tès gwosès ak konsèy sou opsyon ou genyen
   • Soutyen pou sante mantal
  • NYC Health + Hospitals bay tout rezidan New York yo swen, kèlkeswa kondisyon imigrasyon ou oswa kondisyon asirans ou. NYC Health + Hospitals ap ede ou menmsi ou pa gen asirans e ou pa kapab peye pou swen sante ou.
  • Pou pran yon randevou, rele 212-925-5000 (apre mesaj pou chwa lang lan, peze 3 pou ou pale ak yon enfimyè). Vizite sit entènèt Sant Sante NYC Health + Hospitals LGBTQ yo pou plis enfòmasyon.

Èd pou Antèman

 • New York City Human Resources Administration (HRA)'s Burial Assistance Program provides financial support to help low-income people help pay for the burial costs of a loved one. The program is open to all low-income New Yorkers, regardless of immigration status
  • To address the unprecedented impact of the COVID-19 Pandemic, DSS/HRA issued an emergency rule:
   • Increasing the burial allowance from $900 to $1,700 and increasing the cap on burial costs from $1,700 to $3,400.
   • Extending the timeframe for when you can apply to 120 days from the date of the individual's death.
  • Applications received on or after March 12, 2020 will be considered for the increased burial assistance allowance. All applications received will be reviewed regardless of immigration status.
  • For more information, visit HRA's Burial Assistance page, which includes the application forms in 11 languages (social security number is not required) and Frequently Asked Questions.
  • You can also called the HRA Office of Burial Services at 929-252-7731. Please leave a message and a staff member will return your call before the end of the next business day.

 • If your loved one passed away at NYC Health + Hospitals, you can contact the Patient & Guest Relations department to seek assistance in identifying their bodies and planning the next steps. The direct phone number for each facility can be found below.
  • Bronx
   • NYC Health + Hospitals/Jacobi
    718-918-5245
   • NYC Health + Hospitals/Lincoln
    718-579-5537
   • NYC Health + Hospitals/North Central Bronx
    718-519-4747
  • Brooklyn
   • NYC Health + Hospitals/Coney Island
    718-616-4164
   • NYC Health + Hospitals/Kings County
    718-245-7418
   • NYC Health + Hospitals/Woodhull
    718-963-8465
  • Manhattan
   • NYC Health + Hospitals/Bellevue
    212-562-6071
   • NYC Health + Hospitals/Harlem
    212-939-1790
   • NYC Health + Hospitals/Metropolitan
    212-423-7232
  • Queens
   • NYC Health + Hospitals/Elmhurst
    718-334-3690
   • NYC Health + Hospitals/Queens
    718-883-2058

 • For more information, visit the MOIA COVID-19 Frequently Asked Questions funerals and burials section.

Sekirite Piblik ak Pwoteksyon Kont Pèsekisyon ak Diskriminasyon

 • Yo pap tolere èn ak diskriminasyon kont nenpòt moun sou baz ras, orijin nasyonal, oswa lòt kondisyon nan Vil New York. Komisyon Dwa Delòm nan NYC, Biwo Majistra a pou Prevansyon Krim ki Rive Akoz Èn, ak NYPD ap siveye epi yap entèveni nan ensidan ki rive akoz èn ak diskriminasyon ke moun fè baze sou krent ak stigma ki gen rapò ak COVID-19.
  • Rele 311 pou w rapòte asèlman oswa diskriminasyon.
  • Rele 911 si w se viktim yon krim ki rive akoz èn oswa w se temwen sa w panse ki se yon krim ki rive akoz èn. Polisye NYPD yo pap poze kesyon sou kondisyon imigrasyon nenpòt moun kap chèche èd.
  • Ale sou nyc.gov/StopCOVIDHate pou jwenn enfòmasyon sou kijan pou w rapòte ensidan ki gen rapò ak COVID-19, ak jwenn aksè pou sipò pou viktim ak sante mantal.

 • Sant Jistis pou Fanmi NYC (NYC Family Justice Centers) yo disponib nan telefòn pou bay sivivan vyolans nan kay asistans, sa ki gen ladann planifikasyon tousuit pou sekirite, asistans pou chèltè, asistans jiridik, sèvis sante mantal ak terapi-konsèy epi lòt resous vital. Yo gendwa mande w pou kite yon mesaj, epi yon moun pral rele w bak rapid, jan sa posib.
  • Apati lendi jiska vandredi, 9 a.m. pou 5 p.m., ou kapab rele nan adrès sant ki pi pre w la.
   • Pou NYC Family Justice Center, Bronx, rele nan 718-508-1220
   • Pou NYC Family Justice Center, Brooklyn, rele nan 718-250-5113
   • Pou NYC Family Justice Center, Manhattan, rele nan 212-602-2800
   • Pou NYC Family Justice Center, Queens, rele nan 718-575-4545
   • Pou NYC Family Justice Center, Staten Island, rele nan 718-697-4300
  • Lèswa oswa nan wikenn, rele Liy Apèl Gratis 24 sou 24 kont Vyolans Domestik NYC an (Domestic Violence Hotline) nan 800-621-HOPE (4673).

 • Si w bezwen plis enfòmasyon ak resous, al gade nan paj wèb COVID-19 Biwo Majistra a pou Fini ak Vyolans nan Kay ak Vyolans ki Baze sou Sèks yon Moun.

Nan ki Pwen Pwosedi Imigrasyon ak Mizanplas Lwa yo Rive

 • ActionNYC se inisyativ Vil la ki bay èd imigrasyon konfidansyèl legal, gratis e ki san danje pou rezidan New York yo. Pwogram la ap ajiste kounye a pou pèmèt entèvyou imigrasyon nan telefòn pou respekte règ distans sosyal yo (rete omwens 2 mèt lwen moun ki pa rete nan menm kay avèk ou). Si ou gen nenpòt kesyon oswa preyokipasyon konsènan nan ki pwen dosye imigrasyon w lan rive, ansanm ak chanjman ki gen pou wè ak COVID-19 lan, rele nan 800-354-0365 lendi pou vandredi ant 9 a.m. jiska 6 p.m. oubyen rele nan 311 epi di "ActionNYC."

 • Biwo Jistis Sivil nan NYC bay sèvis legal gratis pou rezidan New York ki nan bezwen, ikonpri lokatè, imigran, travayè ki pa touche anpil kòb ak lòt rezidan New York kap konfwonte difikilte legal sivil. Ale sou sitwèb Biwo Jistis Sivil nan NYC a pou w jwenn plis enfòmasyon.

 • All immigration court hearings are postponed through at least August 21st for people who are not detained. For people who are detained, hearings are continuing for now. Stay informed about updated by visiting Justice.gov/EOIR, calling the Executive Office for Immigration Review (EOIR) hotline at 1-800-898-7180, and checking EOIR's Facebook page

 • Sèvis Imigrasyon ak Sitwayen Etazini (USCIS).te anile avan sa tout sèvis fas a fas tankou entèviyou ak seremoni natiraralizasyon lakòz pandemi COVID-19. Sepandan, nan dat 17 Jen, USCIS ap retounen ak seremoni sèman pou natiralizasyon an pèsonn, ak direktiv pou distans sosyal. Entèvyou ak randevou nominasyon biometrik yo ap retounen gradyèlman nan yon ti tan. Tout aplikan ak reprezantan legal yo pral resevwa yon avi sou chanjman kalandriye randevou yo pa imèl. Ale souUSCIS.gov/Coronavirus (Pou Espanyòl, vizite pajsit Respuesta.de.USCIS.al.Coronavirus.2019). Si ou gen kesyon (tankou chanjman nan kalendriye randevou), rele nan liy dirèk USCIS.1-800-375-5283, Lendi a Vandredi de 8è am a 8è pm.
  • Anplis, biwo azil New York USCIS te kòmanse ak yon faz reouvèti nan dat 15 Jen e li pral fè entèvyou an pèsonn. Y'ap voye avi sou chanjman nan kalandriye a bay tout aplikan azil yo. Biwo Azil Netwark la ap rete fèmen.

 • Ranfòsman Imigrasyon ak Ladwàn (Immigration and Customs Enforcement, ICE) modifye politik li yo pou reponn a pandemi COVID-19 la. Pou w jwenn plis enfòmasyon, ale sou ICE.gov/COVID19
  • Yo pa pèmèt fanmi ak zanmi fè vizit nan sant detansyon ICE yo nan moman sa a. Pou avoka yo, gen kèk vizit jiridik k ap kontinye. Sepandan, ICE ap ankouraje vizit atravè videyo pou avoka yo lè sa posib e l ap mande moun kap vizite an pèsòn yo pou yo mete pwòp ekipman pwoteksyon pèsonèl yo e yo ka gen pou fè tès etan yo nan sant lan. Se pou avoka yo rantre an kontak avèk sant endividyèl yo pou detay ak mizajou yo.
  • ICE anile tout kontwòl an pèsòn pou moun yo pa arete yo. Kontwòl nan telefòn yo ap fèt jiskaprezan.
  • ICE ap kontinye fè arestasyon. ICE di li pral enplemante kèk limitasyon sou kimoun yo pral arete e yo pap fè okenn arestasyon nan oubyen toupre sant swen sante yo amwens ta gen yon ka eksepsyonèl.

Pwoteksyon Konsomatè kont Fwod

 • Li pa legal pou moun gonfle pri yo pou nenpòt atik pèsonèl oswa atik menaje oswa nenpòt sèvis ki nesesè pou anpeche oubyen pou limite pwopagasyon oswa pou trete COVID-19. Sa vle di biznis yo pa kapab ogmante pri kalite atik ak sèvis sa yo a 10% oswa piplis. Pou jwenn plis enfòmasyon ale sou sitwèb DCWP a. Si w panse yon magazen te monte pri atik sa yo twò wo nan kòmansman mwa mas la, depoze yon plent sou entènèt oswa rele 311 epi di "Yo Chaje m Twòp (Overcharge)."

 • NYC.gov/DCWPAlerts bay enfòmasyon ak resous tradwi sou kesyon fwod, konsèy pou planifikasyon fineral, kominikasyon sou sesasyon dèt, prè pou etidyan, preparasyon fiskal gratis, lisans espire ak dat renouvèlman, pri eskwokri, ak plis lòt detay.

 • Scammers often take advantage of vulnerable people during times of crisis and distress. It is important that you be aware of any potential scams in order to protect yourself and your money. Scammers have come up with numerous ways to defraud people in connection with COVID-19. These scams may be phone calls, emails, text messages, or sometimes even in person. It is important to be aware of them and know what to do if you encounter one. Some of the common categories of COVID-19 scams include:
  • Fake Government Calls/Emails/Texts. Legitimate government agencies do not call unexpectedly asking for money, especially in the form of gift cards. Most payments can be done through their official websites.
  • Charity Scams. Always do your research before donating to a charity organization or person setting up a GoFundMe page. All legitimate charities must be registered with the New York Attorney General's Charities Bureau. Never donate in cash, by gift card, or by wiring money.
  • Fake "Anti-COVID-19" Products and Medicines. Do not use products or medicines promoted as "anti-COVID-19" unless approved by a health care provider. There are currently no products proven to treat or prevent COVID-19.
  • COVID-19 Home Test Kits. Ignore any online offers for vaccinations and home test kits for COVID-19. If someone unexpectedly knocks on your door claiming to be from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), World Health Organization (WHO), or NYC Department of Health and Mental Hygiene (DOHMH) to conduct a "COVID-19 test" – dial 911.
  • Personal Protective Equipment Scams. Beware of fake calls to your business requesting money for Personal Protective Equipment (PPE). The caller may state that a manager had placed an order for PPE for the company and a money order is needed to be sent prior to delivery.
  • Phishing Scams. Phishing emails, text messages, or social media posts often contain a link or ask you to provide personal information. Always verify the email address or link before clicking or responding.
  • Unknown Callers and Robocalls. Scammers may call you or use illegal robocalls to pitch everything from scam COVID-19 treatments to work-at-home schemes. Beware of calls threatening to disconnect gas and electric services unless you pay immediately.
  • Debt Relief Scams. If you receive a call claiming to offer debt relief, do not engage.
  • Counterfeit Coupons. Beware of fake coupon deals circulating on social media. The coupon link may take you to a third-party site and ask for your personal information in order to receive the coupon.
  • Tax Loans. Beware of any promise to give you a "bigger" refund through deductions and credits.
  • Puppy Scams. It is important that you research the website before making any purchases. Fraudulent pet sites may advertise animals that don't exist and are never shipped. It is best practice to not buy a pet without seeing it in person.
  • Student Loan Scams. Most federal student loan payments are automatically suspended, without interest or penalties, until September 30. Student loan holders do not have to take any action to have them suspended. If you are contacted by someone claiming they can get you into the program faster or for free, it is a scam.

 • Pou Plis enfòmasyon sou fason pou disène yon fwod ak konsèy pou pwoteje tèt ou , vizite nyc.gov/dcwp pou fwod sou COVID-19 ak papye sou fè konsèy sekirite

 • If you suspect fraud related to COVID-19, call New York State Attorney General's Office at 800-771-7755 or call New York State Division of Consumer Protection at 800-697-1220.
  • If you feel you are in immediate danger, please call 911.

 • Visit the New York Attorney General's COVID-19 Resource Guide to learn about your rights, resources available to you, and consumer protection tips during this time

Resous Anplis

Tradiksyon Ilistrasyon COVID-19