Resous pou Kominote Imigran yo Pandan Pandemi COVID-19 la

Sit entènèt sa a founi tradiksyon moun fè nan dis (10) lang Lwa Lokal 30 lan deziyen.

W ap jwenn tradiskyon nan lòt lang gras ak Google Translate.

Vil New York angaje l pou l ede rezidan New York ki afekte anpil yo akoz pandemi Coronavirus 2019 (COVID-19) la. Genyen plizyè sèvis nan vil la ki disponib pou tout rezidan New York yo kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon w epi kèlkeswa kapasite w pou peye, menm lè ka gen lòt kondisyon elijiblite ki aplikab.

Enfòmasyon sa yo ajou apati 19 me 2021. Enfòmasyon sou sèvis ak resous ki disponib yo ap chanje souvan. Pou w jwenn enfòmasyon ki ajou, ale sou nyc.gov/coronavirus epi suiv @NYCHealthy ak @NYCImmigrants sou Twitter. 


Tanpri verifye tou Kesyon yo Poze Souvan yo sou COVID-19 la


Klike sou yon sijè oswa peze touch antre a sou yon sijè pou w wè repons li an.

Sèvis Vil la pou rezidan New York ki Imigran

Gid Resous ki ka Telechaje

Vèsyon ki ajou yo ap vini anvan lontan

Konsèy ak Tretman pou COVID-19

 • Vaksen COVID-19
  • Elijiblite: Tout moun ki gen plis pase 12 lane elijib pou yo pran vaksen an.
   • Moun ki gen 12 rive 17 lane yo kapab pran vaksen Pfizer la sèlman.
  • Avantaj: Moun ki vaksinen nèt yo kapab rasanble san danje avèk zanmi yo oswa benefisye lòt avantaj vaksen an. Kidonk, pran vaksen ou jodi a.
   • Vaksen yo se yon zouti enpòtan pou pwoteje ou menm ak kominote ou an pou nou pa malad grav ak COVID-19 la, pou nou pa entène lopital ak mouri. Gen prèv ki montre yo san danje epi y ap pwoteje plizyè milyon rezidan New York ki vaksinen kont COVID-19 la jounen jodi a.
   • Aprè ou fin vaksinen nèt (de (2) semèn apre vaksen yon sèl dòz ou an oswa dezyèm dòz yon vaksen ki gen de (2) dòz), ou gen mwens risk pou w vin malad.
   • Moun ki vaksinen nèt yo kapab:
    • Ale nan rasanbleman prive ki ap fèt anndan kay san yo pa mete yon pwoteksyon pou figi oswa rete nan yon distans 6 pye (2 mèt) ak lòt moun ki vaksinen nèt yo oswa moun ki pa vaksinen yo men yo gen ti kras risk pou yo malad grav ak COVID-19 la
    • Chwazi pa mete yon pwoteksyon pou figi lè yo deyò, sof nan anviwònman ak anplasman fèmen ki gen foul moun yo. Moun ki vaksinen yo ta dwe panse pou yo mete yon pwoteksyon pou figi lè yo bò kote moun ki pa vaksinen ki gen plis risk pou yo trape fòm COVID-19 ki grav la.
    • Pa bezwen mete tèt yo an karantèn ankò apre yo fin antre an kontak ak yon moun ki gen COVID-19, depi yo pa gen sentòm.
    • Pa bezwen fè tès COVID-19 ankò, sof si yo gen sentòm COVID-19 yo oswa yo oblije fè tès pou yo ka travay, ale lekòl oswa fè yon aktivite espesifik.
   • Menm apre ou fin vaksinen, ou ta dwe toujou lave men ou regilyèman epi rete lakay ou si ou malad oswa si ou teste pozitif pou COVID-19 la. Epitou, ou ta dwe kontinye mete yon pwoteksyon pou figi epi respekte distans fizik la lè ou nan yon espas piblik anndan, lè ou deyò nan zòn ki gen foul moun ak lè ou nan rasanbleman avèk moun ki pa vaksinen yo.

  • Fason pou Pran Vaksen:
  • Sa pou Pote nan Sant Vaksinasyon an:
   • Ou dwe pote dokiman ki pwouve laj ou nan sant vaksinasyon ou an. 
   • Ou pa p bezwen bay dokiman pou pwouve sitiyasyon ou ak imigrasyon ni nimewo sekirite sosyal ou pou w pran vaksen. Yon pyès idantite obligatwa pou w pwouve laj ou.
   • Lè ou pran vaksen an, yo ap pwoteje vi prive ou. Gen lwa estrik ki an plas pou asire yo kenbe enfòmasyon pèsonèl ou sekrè.
    • Lisans chofè oswa pyès idantite ki pa lisans chofè
    • IDNYC
    • Batistè Eta a oswa gouvènman an bay
    • Pyès idantite Konsila
    • Paspò ameriken ki pa ekspire oswa paspò etranje ki valid
    • Kat rezidan pèmanan
    • Sètifika Natiralizasyon oswa Sitwayènte
    • Kontra asirans vi ki gen dat nesans
    • Ak maryaj ki gen dat nesans
    • Pou moun ki gen mwens pase 18 lane yo, yon paran oswa responsab legal kapab akonpaye yo nan sant vaksinasyon an pou konfime laj yo

  • Prèv Konsantman pou Timoun ki poko gen 18tan:
   • Yon paran oswa yon responsab legal dwe bay konsantman li pou yo vaksinen pitit yo fas-a-fas oswa nan telefòn.
   • Kèk founisè, ki gen ladan tout sant Vil la ap dirije yo, ap aksepte prèv konsantman alekri. Sepandan, yo prefere konsantman fas-a-fas la oswa nan telefòn.
   • Tout minè ki gen 12 rive 15 lane yo dwe gen yon paran oswa responsab legal, oswa yon lòt granmoun k ap bay swen paran an/responsab legal la deziyen ki akonpaye yo.
   • Timoun lan dwe genyen tou yon fòm Vaksen COVID-19 Eta New York ki ranpli.
  • Pou w jwenn plis enfòmasyon sou vaksen COVID-19 yo, ale sou pajwèb vaksen COVID-19 Depatman Sante ak Ijyèn Mantal Vil New York.
 • Tès pou COVID-19
 • Resous ak enfòmasyon anplis
  • Konsèy vil la bay sou kisa w dwe fè parapò ak pandemi COVID-19 la aktyalize souvan. Pou w jwenn dènye enfòmasyon ajou yo, ale sou NYC.gov/Coronavirus. Enfòmasyon an disponib nan plis pase 20 lang. 
  • Ale sou sitwèb Depatman Sante Vil New York (New York City Department of Health) pou Coronavirus la pou w jwenn dènye rekòmandasyon yo ak zouti nan plizyè lang.
  • Pou w resevwa mizajou an tan reyèl nan lang Anglè sou COVID-19, voye yon mesaj tèks ki di COVID nan 692-692
  • Pou mizajou an tan reyèl nan lang Panyòl, voye yon mesaj tèks ki di COVIDESP nan 692-692.
  • Ou kapab jwenn mizajou an tan reyèl tou nan lang Anglè, Panyòl ak Chinwa sou Twitter. Suiv @NotifyNYC, @NNYCSpanish ak @NNYCChinese.
  • Vil New York PA P mete anplas tès COVID-19 dirèkteman ak pasyan yo. Si ou resevwa yon koutfil konsa, se yon fwod. Diskite sou enfòmasyon santepèsonèl ou yo, ansanm ak nenpòt tès ki nesesè, avèk founisè swen sante w lan sèlman.

Preyokipasyon sou COVID-19 ak Imigrasyon

 • Apati 9 mas 2021, nouvo règ Chaj Piblik la bloke nan tout peyi a. Depatman Sekirite Enteryè (Department of Homeland Security, DHS) Etazini te anonse li pral retounen nan itilize politik ki an plas yo anvan nouvo règ Chaj Piblik la.
 • Tès Chaj Piblik la pa afekte anpil imigran. Pa genyen okenn tès Chaj Piblik pou moun ki gen kat rezidans k ap aplike pou sitwayènte.
 • Tout rezidan New York ki gen bezwen swen medikal, èd pou manje ak lòt avantaj ak sèvis ta dwe chèche èd yo bezwen an san laperèz. Anpil sèvis sante ak sèvis sosyal—tankou tès COVID-19, vaksinasyon, ak laswenyay, èd pou manje, pwoteksyon lokatè, ak asistans jiridik gratis—disponib pou tout rezidan New York kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon oswa kapasite yo pou yo peye. Gade plis enfòmasyon oswa rele nan 311 pou jwenn enfòmasyon sou sèvis ak resous ki disponib nan lang ou pale a.
 • Gen pwoteksyon lavi prive ki solid ki anplas pou tout pasyan swen sante, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon. Dapre lalwa federal, lopital ak klinik yo pa pataje enfòmasyon pasyan yo san otorizasyon pasyan yo , amwenske lalwa egzije sa.  
 • Si ou gen kesyon sou zafè imigrasyon ak avantaj piblik yo, rele liy dirèk ActionNYC a ki gratis, konfidansyèl nan 1-800-354-0365, lendi rive vandredi soti 9è a.m. rive 6è p.m., oswa rele 311 epi di “Public Charge” pou w jwenn enfòmasyon atan epi ou ka fè konfyans ak kontak pou jwenn asistans jiridik.

Swen Sante ak Byennèt

 • Ou ta dwe al fè tchèkòp ak depistaj woutin yo epi pran vaksen ki pwograme pou ou ak pitit ou yo. Si w panse ou gen yon ijans medikal, rele 911.
 • NYC Health + Hospitals bay tout rezidan New York yo swen, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon oswa si yo gen asirans ou pa. NYC Health + Hospitals ap ede w menm si ou pa gen asirans epi ou pa kapab peye pou swen sante ou. Sa aplikab pou tout kalite sèvis swen sante, ki gen ladan yo swen ijans, vizit kay doktè, medikaman, swen alontèm, ak sejou nan lopital. Ale nan NYC Health + Hospitals, oswa rele nan 844-NYC-4NYC (844-692-4692) oswa 311.
 • NYC Care se yon pwogram aksè nan swen sante ki garanti sèvis a pri ki ba oswa gratis NYC Health + Hospitals ofri tout rezidan New York ki pa kalifye pou asirans sante oswa ki pa kapab peye pou li. Ale sou sitwèb NYCCare.nyc, oswa rele nan 646-NYC-Care (646-692-2273) oswa 311. NYC Care ap aksepte nouvo enskripsyon yo epi li disponib kounye a nan Bronx, Staten Island, ak Brooklyn. Li pral disponib nan Queens ak Manhattan nan mwa septanm 2020.
 • Vil New York se domisil plizyè sant sante kominotè ki bay swen medikal sou baz barèm frè varyab, toudepann revni w. Swen an disponib pou tout moun, kèlkeswa kondisyon imigrasyon w. Administrasyon Resous ak Sèvis Sante (Human Resources & Services Administration, HRSA) bay enfòmasyon sou sant sante kominotè ki tou pre w yo. Ale sou sitwèb FindaHealthCenter.HRSA.gov oswa lis opsyon pou swen a pri ki ba oswa gratis NYC a pou w jwenn yon lokal ki tou pre w.
 • Sant tès kominotè NYC Health + Hospitals ap jere yo itilize yon sistèm kote se moun lan menm ki fè prelèvman an pou minimize kontak ant pasyan yo ak travayè swen sante yo. Tès san randevou gratis epi ki pratik disponib kounye kote sa yo. Randevou pa nesesè. Al gade nan nyc.gov/covidtest pou jwenn yon sit kominotè pou tès ki toupre ou.
 • Si ou santi w gen kè sote, ou gen estrès oswa ou akable, rantre an kontak ak yon konseye ki gen fòmasyon pou sa nan NYC Well, ki se liy èd Vil la ki gratis, konfidansyèl ki disponib nan plis pase 200 lang. Rele nan 888-NYC-WELL (888-692-9355), voye mesaj tèks WELL nan 65173, oswa tchat sou entènèt nan NYC.gov/NYCWell. Sitwèb NYC Well la ofri tou yon kantite aplikasyon pou byennèt ak sipò emosyonèl ki kapab ede w jere sitiyasyon an.
 • NY Project Hope ede moun yo degaje yo epi fè fas ak chanjman COVID-19 la pote yo.
 • Rele Liy Èd Eta New York la pou Sipò Emosyonèl pandan COVID-19 la nan 844-863-9314 pou w pale ak yon pwofesyonèl volontè ki gen fòmasyon pou sa. Yo disponib pou yo koute ou, ba ou sipò epi ofri referans soti 8è a.m. rive 10è p.m., 7 jou sou 7. Ale sou nyprojecthope.org ak Pajwèb Resous COVID-19 Biwo Sante Mantal Eta New York la pou w jwenn plis enfòmasyon.

Asirans Sante

 • Genyen plizyè plan asirans ki pa chè oswa ki gratis ki disponib pou imigran yo, ak tou pou timoun ak fanm ansent ki san papye yo. Medicaid, Child Health Plus, ak Essential Plan disponib pandan tout ane a.
 • Defansè Sante Kominotè (Community Health Advocates, CHA) ede rezidan New York yo oryante yo nan sistèm konplike swen sante a nan bay kominote tout Eta New York la asistans ak edikasyon endividyèl. CHA bay asistans sou fason pou itilize asirans sante, rezoud pwoblèm faktirasyon medikal ak dèt, ak fason pou konteste refi pou pwoteksyon yo ak detèminasyon elijiblite yo. CHA genyen yon liy pou lang ki kapab bay sèvis tradiksyon nan plis pase 170 lang. Rele nimewo gratis la nan 888-614-5400, Lendi pou Vandredi apati 9 a.m. rive 4 p.m.

Manje

 • SNAP: Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), oswa koupon pou achte manje, ede moun ki gen revni fèb yo pou yo achte manje. Yo bay avantaj yo sou yon kat elektwonik, moun itilize tankou yon kat ATM epi yo aksepte nan majorite makèt. Sèten imigran kapab elijib pou pwogram lan. Aplikasyon ak renouvèlman sou entènèt kapab fèt atravè ACCESS HRA, ki se pòtay sou entènèt pou vil la ki pèmèt ou aplike pou dosye avantaj leta bay yo epi jere yo. Pou jwenn plis enfòmasyon sou avantaj ak elijiblite SNAP yo, ale sou pajwèb sou SNAP Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) lan oswa rele liy enfòmasyon HRA a nan 718-557-1399.
 • WIC: Pwogram Nitrisyon Siplemantè Espesyal pou Fanm, Timoun ak Timoun Piti (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC) bay manje ki bon pou sante ak lòt sèvis gratis pou fanm ak timoun ki gen revni ki ba. Al gade nan ACCESS NYC (pou Panyòl, al gade nan ACCESS NYC Español) oswa rele liy enfòmasyon HRA a nan 718-557-1399.
 • Get Food NYC: Yo bay tout rezidan New York sèvis ki pi ba yo gratis kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon. Imigran san papye yo kapab resevwa sèvis sa yo tou, epi lè yo fè sa, sa PA P fè w tounen yon "Chaj Piblik" ni li p ap afekte kapasite w pou aplike pou yon kat rezidans. Pa genyen okenn tès Chaj Piblik pou moun ki gen kat rezidans k ap aplike pou sitwayènte.
  • Depo manje Vil New York yo bay pwovizyon, epi kizin kominotè yo bay plat manje cho. Pa gen okenn limit sou revni. Jwenn kote ki toupre w yo ak èdtan yo louvri yo grasa kat entèyaktif FoodHelpNYC oswa Food Bank NYC. Ou ka rele tou nan 311 epi di "food pantries."

Lojman ak Sèvis Piblik

 • Prevansyon Degèpisman
  • Lwa sou Prevansyon Degèpisman ak Sezi Kay Annijans pandan COVID-19 (COVID-19 Emergency Eviction and Foreclosure Prevention Act)
   • Selon lwa sa a, ou kapab anpeche mèt kay ou a degèpi ou si ou pèdi revni ou oswa ou ogmante depans ou pandan pandemi COVID-19 la oswa si lè yo retire nan kay ou an, sa pral lakòz ou pral nan yon sitiyasyon ki difisil pandan pandemi an.
   • Pou lwa sa a ka pwoteje ou, ou dwe siyen yon Deklarasyon Difikilte pou w bay mèt kay ou a, yon reprezantan mèt kay ou a, ak/oswa Tribinal Lojman ki nan zòn ou an.
   • Deklarasyon Difikilte a disponib nan plizyè lang sou sitwèb Tribinal Lojman New York yo.
   • Ou ta dwe fè yon foto oswa yon kopi deklarasyon ou siyen an anvan ou bay li.
   • Si ou siyen epi bay Deklarasyon Difikilte a, yo pa p kapab degèpi ou nan rezidans prensipal ou a akòz yon pwosè degèpisman ki kòmanse deja, epi mèt kay ou a pa ka tanmen yon nouvo pwosè pou degèpi ou nan rezidans prensipal ou a, jiska omwen 31 out 2021.
   • Pou w jwenn plis enfòmasyon, rele Liy Èd pou Lokatè Vil la nan 311 epi di “Tenant Helpline”.
  • Enpòtans sa Genyen pou Reponn Petisyon pou Degèpisman Mèt Kay la: Lokatè ki gen pwosè degèpisman yo te tanmen kont yo 3 novanm 2020 oswa apre 3 novanm 2020 paske yo pa peye ta dwe reponn anvan ane sa a fini (31 desanm 2020). Lokatè yo te depoze yon petisyon kont yo apre 3 novanm 2020 paske yo pa peye gen peryòd legal òdinè 10 jou a pou depoze yon repons. Si w pa reponn yon petisyon pou degèpisman, sa kapab mennen nan yon jijman pa defo kont ou, sa ki kapab lakòz yo degèpi ou. Si w gen kesyon sou fason òdonans sa yo ka afekte pwosè degèpisman w lan, tanpri rele 311 epi mande pou "Tenant Helpline (Liy Èd pou Lokatè)".
   • Si w resevwa yon petisyon pou yon pwosè degèpisman nan Tribinal Lojman, ou pa oblije ale nan tribinal la pou reponn li an pèsòn. Nouvo petisyon pou degèpisman yo oblije gen ladan yo yon avi ki gen enfòmasyon sou fason pou reponn petisyon an nan telefòn epi ki gen nimewo telefòn pou Repons Tribinal Lojman yo, ki bay enfòmasyon jiridik debaz ak kontak pou sèvis jiridik gratis yo nan Biwo Jistis Sivil HRA a.
   • Si deja gen yon pwosè degèpisman kont ou oswa si mèt kay ou a tanmen yon pwosè degèpisman kont ou, tribinal la oswa mèt kay ou a oblije voye yon Deklarasyon Difikilte ba ou.
   • Men, ou pa oblije tann pou w resevwa fòm lan. Ou ka gen tan ranpli yon fòm Deklarasyon Difikilte epi remèt li bay mèt kay ou a kit gen yon pwosè ki ankou kont ou kit pa gen pwosè ki ankou kont ou.
   • Deklarasyon Difikilte a disponib nan plizyè lang sou sitwèb Tribinal Lojman New York yo.
  • Konsèy Jiridik Gratis: Konsèy jiridik gratis disponib pou lokatè rezidansyèl Vil New York yo nan Biwo Jistis Sivil HRA a ak lwa sou dwa pou gen yon avoka Vil la. Rele 311, lendi rive vandredi, 9è:00 a.m. rive 5è:00 p.m., epi di “Tenant Helpline (Liy Èd pou Lokatè)” pou resevwa asistans jiridik gratis nan telefòn pou kesyon ou genyen sou zafè lwe kay, degèpisman oswa litij ant mèt kay ak lokatè. Ou kapab ranpli tou fòm Kontakte Nou Biwo Majistra a pou Pwoteje Lokatè yo.
   • Liy dirèk bay konsèy tou sou fason pou aplike pou avantaj vil la bay ak lòt resous pou ede tout rezidan Vil New York—kèlkeswa kòd postal la, revni an, oswa sitiyasyon yo ak imigrasyon—rezoud pwoblèm lwe kay la pandan kriz COVID-19 la.
  • Pòtay Resous pou Lokatè: Pòtay Resous pou Lokatè Vil New York se yon zouti sou entènèt ki pou ede lokatè nan Vil New York yo eksplore resous piblik ak resous prive ki kapab estabilize sitiyasyon lojman yo. Yo pral poze yon lokatè k ap chèche èd yon seri kesyon epi y ap voye li nan resous ki pi itil yo, tankou asistans pou lwaye, opsyon paske li pa peye oswa paske li kontinye rete nan kay la, ansanm ak dwa ak pwoteksyon li genyen selon repons li bay.
  • Ou kapab jwenn feyè enfòmasyon ki gen dènye enfòmasyon pou lokatè Vil New York COVID-19 la afekte yo sou pajwèb Biwo Majistra a pou Pwoteje Lokatè yo.
  • Pou plis enfòmasyon, al gade nan sit entènèt Biwo Majistra a pou Pwoteje Lokatè yo (Mayor’s Office to Protect Tenants) oubyen paj sou COVID-19 ak sou dwa lojman Pwokirè Jeneral Eta New York la.

 • Resous pou Asistans nan Lwaye
  • Dil Yon Grenn Fwa ak Asistans Lajan Kach Annijans: Administrasyon Resous Imèn (HRA) pare pou li resevwa aplikasyon pou asistans pou aryere lwaye annijans pou sila yo ki nan bezwen. Nan pifò ka yo, ou kapab fè tout pwosesis la san ou pa ale an pèsòn nan biwo HRA a. Genyen kèk restriksyon imigrasyon ki aplikab. Al gade nan ACCESS NYC (pou Panyòl, al gade nan Access NYC Español) oswa rele Liy Enfòmasyon HRA a nan 718-557-1399.
  • Homebase ak FASTEN: Pwogram Homebase la kapab ede rezidan Vil New York ki gen risk ki pandye sou tèt yo pou yo pèdi lojman yo epi pou yo antre nan sistèm chèltè a kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon. Homebase ofri:

   • Sèvis pou anpeche ekspilsyon
   • Asistans pou jwenn avantaj piblik
   • Èd pou lokasyon ijans
   • Edikasyon ak asistans pou plasman nan travay
   • Konsèy finansye ak jesyon lajan
   • Èd pou relokalize
   • Asistans finansyè akoutèm

    Sèvis la disponib kounye a pou tout rezidan Vil New York kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon (sila yo ki pa kalifye pou pwogram Homebase la kapab chèche jwenn menm asistans lan nan men menm founisè yo nan FASTEN). Ale sou pajwèb HRA a sou Homebase oswa rele 311 epi di “homebase” pou w jwenn yon founisè Homebase ki toupre ou.

  • Seksyon 8: Si w sèvi ak yon koupon Seksyon 8 pou Prezèvasyon ak Devlopman Lojman nan NYC (Housing Preservation and Development, HPD) epi ou gen difikilte pou w peye lwaye w akoz ou pèdi revni w, voye yon imèl nan DTRAI@hpd.nyc.gov pou jwenn asistans.
  • NYCHA: Rezidan NYCHA ki pèdi revni yo gendwa kalifye pou pwogram NYCHA pou moun ki gen difikilte pou peye kòb lwaye. Moun ki pèdi tout revni yo nèt gendwa kalifye pou Politik Zewo Revni NYCHA a. Pou w jwenn plis enfòmasyon, rele Sant Kontak Kliyan NYCHA a nan 718-707-7771.

 • Pwogram Otèl COVID-19
  • NYC Test & Trace Corps, atravè pwogram Take Care li a, pral asire nenpòt moun ki teste pozitif pou COVID-19 ak kontak pwòch li yo ap gen resous ki nesesè pou yo separe san danje nan yon otèl, gratis, oswa lakay yo pou ede evite pwopagasyon viris la. Nenpòt moun kapab rele nan 1-212-COVID19 (212-268-4319) epi peze 5 pou li rezève yon chanm. Yon pwofesyonèl swen sante pral evalye sitiyasyon ou epi voye ou nan yon otèl si sa nesesè.
  • Rezidan New York ki teste pozitif pou COVID-19 oswa ki petèt te ekspoze ak viris la kapab kalifye pou yo jwenn yon chanm otèl GRATIS pandan jiska 14 jou pou yo separe san danje epi pou pwotejè pwòch yo.
   • Kliyan otèl yo pral gen:
   • Transpò aleretou pou ale epi soti nan otèl la ak nenpòt randevou medikal ki nesesè
   • Chanm ak twalèt prive
   • Tès COVID-19 sou plas
   • Wi-Fi gratis ti cheri ak apèl telefòn lokal ilimite pou rete konekte
   • Manje maten, manje midi, ak manje aswè chak jou
   • Livrezon medikaman
   • Sèvis swen sante souplas doktè ak enfimyè ki konpetan bay
    Telesikyatri pou jwenn pwofesyonèl sante mantal ekspè yo
 • Èd pou Sèvis Leta Bay
  • Pwogram Asistans Enèji pou Kay lan ede ou peye pou depans chofaj ak èkondisyone pou lakay ou. Kèk imigran gendwa kalifye. Aprann plis sou Avantaj Asistans pou Chofaj HEAP akAsistans pou Klimatizasyon yo sou AccessNYC. Ou ka aplike lè ou rele Depatman Sèvis Sosyal NYC an nan 212-331-3126 oswa sou entènèt nan mybenefits.ny.gov.
  • Lwa Eta New York pwoteje rezidan New York yo pou yo pa koupe sèvis piblik yo tankou gaz ak kouran akòz yo pa peye, jiskake etadijans COVID-19 la fini (pou kounye a, yo prevwa li ap ekspire nan dat 16 jen 2021). Apre etadijans lan fini, kliyan rezidansyèl New York ki deklare/konfime yo te fè yon chanjman nan sitiyasyon finansyè yo akoz pandemi an gen pwoteksyon tou pou yo pa koupe sèvis yo pou yon lòt 180 jou — epi yo pral ofri yo yon akò peman difere san okenn frè ni sanksyon pou peman an reta. Ale sou sitwèb ConEdison lan ak sitwèb National Grid la pou w jwenn plis enfòmasyon.
 • Èd pou Peye Bòdwo Entènèt ak Telefòn
  • Apati 12 me 2021, rezidan Vil New York ki kalifye yo kapab resevwa yon rabè tanporè sou yon abònman chak mwa pou entènèt ki gen vitès rapid nan kad Avantaj Annijans pou Entènèt ki gen Vitès Rapid (Emergency Broadband Benefit, EBB) Komisyon Federal pou Kominikasyon (Federal Communications Commission). 
   • Rezidan Vil New York yo kapab benefisye yon rabè ki rive jiska $50 dola chak mwa pou sèvis entènèt ki gen vitès rapid, ekipman, ak lokasyon aparèy.
   • Yo kapab benefisye tou yon rabè san parèy ki rive jiska $100 dola pou yo achte yon laptòp, tablèt, oswa òdinatè biwo (ki gen yon kopeman $10 rive $50 dola), lè li disponib.
  • Yon kay elijib si yon moun nan kay la: 
   • Patisipe nan pwogram Lifeline lan; 
   • Se benefisyè Pell Grant; 
   • Kalifye pou pwogram kantin lekòl oswa pwogram manje maten ki gratis/nan pri redui; 
   • Te fè gwo pèt revni depi 29 fevriye 2020 (epi moun nan kay la gen yon revni total nan lane 2020 ki mwens pase $99,000 dola pou moun ki fè deklarasyon taks poukont yo epi $198,000 dola pou moun ki fè deklarasyon taks ansanm yo; 
   • Oswa li enskri nan yon pwogram pou moun ki gen ti revni oswa pwogram COVID-19 ki egziste deja founisè sèvis entènèt k ap patisipe yo genyen.
  • Tout elèv ki enskri nan yon lekòl piblik nan Vil New York kalifye pou pwogram sa a atravè Pwogram Nasyonal Kantin Lekòl (National School Lunch Program, NLSP), ki se yon pwogram kantin gratis/nan pri redui gouvènman federal la ap jere. Aplikan yon dwe bay prèv ki montre yo enskri nan yon lekòl piblik. Zafè sitiyasyon ak imigrasyon an pa obligatwa.
  • Aplikasyon yo louvri sou usac.org, epi rezidan New York yo kapab itilize IDNYC kòm pyès idantite. Klike la a pou w jwenn plis enfòmasyon sou pwogram lan, epi klike la a pou w jwenn yon lis founisè sèvis entènèt k ap patisipe. Rezidan New York yo kapab ale sou nyc.gov/broadbandbenefit pou yo jwenn plis sipò.

Edikasyon ak Swen pou Timoun

 • Atant pou Aprantisaj Miks 
  • Apati 7 desanm 2020, yo prevwa pou elèv nan tout vil la konsève plas yo an pèsòn. Elèv ki ap vini lekòl an pèsòn yo dwe vini nan jou yo pwograme pou yo vini an pèsòn lan omwen yon fwa nan premye semèn lekòl la. Epi, si pitit ou an pa kapab vini, ou dwe kontakte lekòl li a pou w fè konnen sa epi bay yon rezon ki valab.
  • Absans jistifye yo akseptab, epi eksepsyon yo pi toleran pase yon absans jistifye nòmal, epi li gen ladan, men se pa sa sèlman:
   • Absans ki gen pou wè ak karantèn/COVID
   • Karantèn paske ou te vwayaje deyò Eta a – menm si se pa yon aranjman pou vwayaj la menm
   • Fanmi ou ap okipe yon fanmi ki malad, oswa l ap pran swen yon frè/sè
   • Yo pa prevwa pou pitit ou a patisipe nan aktivite fas-a-fas yo, men yo pi pito aktivite 'miks' la pou li ka kenbe avantaj transpò ki nesesè pou li patisipe nan seyans ansèyman komen fas-a-fas yo

 • Tès COVID-19 Obligatwa nan Lekòl
  • Pou pitit ou a ka retounen nan aprantisaj fas-a-fas, ou dwe soumèt fòm konsantman pou tès COVID-19 nan lekòl. Tès obligatwa nan lekòl la pral fèt chak semèn pou pèsonèl oswa elèv yo chwazi owaza nan tout lekòl ki relouvri yo.
  • Menm si w te deja bay konsantman ou, Depatman Edikasyon ankouraje w fè sa pou asire w elèv ou a gen dènye fòm ki anrejistre a lè w itilize oswa kreye kont NYCSA oswa enprime epi siyen fòm lan epi pote li nan lekòl pitit ou a premye jou li retounen nan lekòl la. 
  • Yon fichye PDF fòm konsantman an ki kapab enprime, ansanm ak yon fòm egzanpsyon, disponib nan 10 lang sou paj Tès COVID Depatman Edikasyon an.
 • Konsèy sou Sekirite COVID-19 pou Paran ak Moun k ap Okipe Timoun ki nan Lekòl Matènèl ak Timoun ki gen Laj pou Ale Lekòl
 • Èd pou Jwenn Aparèy pou Aprantisaj A Distans: Pou ede elèv yo rete konekte pandan ijans yo, Depatman Edikasyon ap prete yo iPad ki konekte ak entènèt pou kore aprantisaj a distans pou elèv yo. Si w ta renmen mande yon aparèy pou yon elèv Vil New York ki nan fanmi ou, tanpri ranpli Fòm Demann Aparèy pou Aprantisaj A Distans lan.

 • Resous ACS yo
  • Sant Anrichisman pou Fanmi: Administrasyon pou Sèvis Timoun (Administration for Children’s Services, ACS) Vil New York  fè patenarya avèk òganizasyon kominotè yo nan twa (3) katye pou bay Sant Anrichisman pou Fanmi yo (Family Enrichment Centers, FEC yo), ki se espas konfòtab tankou kay ki bay yon pil kado pou kominote a epi avèk kominote a. Kounye a ,FEC yo ap bay referans ak sipò a distans, ansanm ak resous ki limite nan ka dijans yo fas-a-fas. Tanpri kontakte FEC lokal ou a pou w jwenn plis enfòmasyon.
   • C.R.I.B. nan East New York
    Orè Travay yo: Fonksyònman a Distans 
    646-477- 6780 oswa thecrib.enyfec@gmail.com 
    thecrib.enyfe.org
    2779 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY 11207
   • Circle of Dreams nan Highbridge
    Orè Travay yo: Madi, Mèkredi, Vandredi, / 11è a.m. rive 2è p.m. ak Fonksyònman a Distans
    718-618-5559
    acamacho@childrensvillage.org 
    266 E. 165th St., Bronx, NY 10456
   • O.U.R. Place nan Hunts Point/Longwood 
    Orè Travay yo: lendi rive vandredi. / 2è rive 4è p.m. ak Fonksyònman a Distans 
    917-945-1152
    ourplacefec.graham-windham.org
    940 Garrison Avenue, Bronx, NY 10474
  • Patenarya nan Kominote: ACS te tabli 11 gwoup planifikasyon ki baze nan kominote a ki reyini chak mwa. Kounye a, yo fè reyinyon vityèl epi voye imèl pou planifye epi bay referans pou fanmi yo. Kèk patenarya ap bay resous pou ijans fas-a-fas tou. Jwenn plis enfòmasyon sou pwogram lan sou pajwèb Biwo Angajman ak Patenarya Kominotè ACS la.  Telechaje feyè ki gen enfòmasyon pou pran kontak yo ak orè yo: Kreyòl
   • Bedford-Stuyvesant
    Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 347-365-3852
    Imèl: info@bedstuycpp.org
    Sit entènèt: www.bedstuycpp.org
   • Bushwick
    Lè Fonksyònman yo: L ap Fonksyone a Distans
    Telefòn: 718-497-6090 ekstansyon 766 (lendi, jedi)
    718-497-6090 ekstansyon 793 (madi, mèkredi, vandredi)
    Imèl: bushwickcpi@gmail.com
    Sitwèb: www.bushwickcommunitypartnershipny.org
   • East Flatbush
    Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 718-758-7802
    Imèl: EF@cpp.jccany.org
   • East Harlem
    Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 646-345-3614 oswa 929-431-7798
    Imèl: eastharlemcpp@unionsettlement.org
   • East New York
    Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 877-827-7369
    Imèl: eastnycpp@gmail.com
   • Elmhurst
    Lè Fonksyònman yo: L ap Fonksyone a Distans
    Telefòn: 718-523-6868 x103
    Imèl: ECP@mediatenyc.org
   • Highbridge
    Lè Fonksyònman yo: Lendi-Vandredi 10AM-3PM
    Telefòn: 718-293-4352
    Imèl: bridgebuilderscpo@gmail.com
   • Hunts Point
    Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 917-514-1710 oswa 646-464-2036
    Imèl: hpcommunitypartnership@hpac10474.org
    Sit entènèt: www.huntspoint.org/community-partnership
   • Jamayik
    Lè fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 718-526-2400 x 2018 oswa 917-589-3851
    Imèl: jamaicapartners@shelteringarmsny.org
   • Mott Haven
    Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 347-441-0785 oswa 914-529-1150
    Imèl: Motthavenpartnership@gmail.com
   • Staten Island (North Shore)
    Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 917-485-7710
    Imèl: SICPPInfo@nyfoundling.org
    Sit entènèt: www.sicpp.com

Sipò pou Travayè ak Asistans Finansyè

 • Avantaj pou Travayè pandan Pandemi an
  • Si COVID-19 te afekte travay ou an, ou gendwa kalifye pou sèten avantaj. Al konsilte tablo ACCESS NYC la pou konprann ki avantaj ou gendwa kapab resevwa nan sitiyasyon w.
  • Asirans Chomaj: Rezidan New York ki se imigran ki gen otorizasyon pou yo travay gendwa elijib pou avantaj asirans chomaj. Eta New York ap retire peryòd atant 7 jou a. Ale sou sitwèb Depatman Travay Eta New York la oswa rele nan 1-888-209-8124. Pou jwenn plis enfòmasyon sou elijiblite ak pwosesis aplikasyon an, ale sou Kesyon Moun Poze Souvan sou Alokasyon Chomaj yo nan Access NYC.
  • Asistans Chomaj pandan Pandemi: PUA (Pandemic Unemployment Assistance) bay travayè ki nòmalman pa elijib pou alokasyon chomaj yo (kontraktè endepandan yo, travayè ki gen eksperyans travay ki limite, ak lòt yo) ki pa kapab travay akoz ijans sante piblik kowonaviris la. Al gade Lis Verifikasyon PUA Depatman Travay Eta New York la pou wè si ou kalifye.
 • Dwa Travayè yo
  • Antanke travayè, ou fèt pou w konnen dwa ou yo e ou genyen dwa sa yo kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon w, ansanm ak konje peye san danje ak konje maladi anba lwa Vil New York la. Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè nan NYC (NYC Department of Consumers and Worker Protection, DCWP) kreye yon rezime sou lwa travay Vil la yo pou anplwayè ak anplwaye pandan w ap jere enpak COVID-19 sou travay ou. Ale sou sitwèb DCWP a pou w telechaje rezime a nan lang ou pi pito a.
  • Ou ka elijib pou konje maladi peye nan ka ijans pou COVID-19 la anba lwa Eta New York la. Nan sèten ka, imigran san papye yo genyen dwa pou yo jwenn konje maladi peye tou. Pou w jwenn plis enfòmasyon, ale sou sitwèb Biwo Gouvènè Eta New York la oswa rele liy dirèk COVID-19 la nan 1-888-364-3065.
 • Sipò Finansye
  • Rezidan New York ki se imigran yo ak/oswa pitit yo ka elijib pou yo jwenn asistans lajan kach nan New York. Al gade nan ACCESS NYC (pou espanyòl, al gade nan Access NYC Español) oubyen rele Liy Enfòmasyon HRA an nan 718-557-1399.
  • Ou kapab sispann peman prè federal pou etidyan yo san okenn penalite e san w pa akimile enterè pandan omwen 60 jou. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou studentaid.gov
  • Peman prè federal pou etidyan yo tou kanpe, san enterè ni sanksyon, rive jiska omwen 31 septanm 2021. Pami prè ki pa kalifye pou alejman sa a genyen ansyen prè edikatif federal pou fanmi ki pa pou Depatman Edikasyon Etazini (U.S. Department of Education) Prè Perkins ki pou lekòl yo, ak prè prive pou etidyan yo. Jwenn plis enfòmasyon nan Ti Konsèy sou Dèt Prè Etidyan Pandan COVID-19 Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè Vil New York (NYC Department of Consumer and Worker Protection).
  • Si w genyen difikilte finansye pou peye ipotèk kay ou, bank ou kapab ba w dispans pou peman ipotèk ou pandan 90 jou selon reglèman egzanpsyon ipotèk Sèvis Finansyè Depatman Eta New York la. Rele bank ki ba w prè pou ipotèk ou pou w jwenn plis enfòmasyon.
  • Peman prè federal pou etidyan yo ap tou kanpe, san enterè ni penalite, soti 13 mas 2020 rive 31 desanm 2020. Pami prè ki pa kalifye pou alejman sa a genyen ansyen prè edikatif federal pou fanmi ki pa pou Depatman Edikasyon Etazini (U.S. Department of Education) Prè Perkins ki pou lekòl yo, ak prè prive pou etidyan yo. W ap jwenn plis enfòmasyon nan Depatman pou Pwoteksyon Kliyan ak Travayè nan NYC (NYC Department of Consumer and Worker Protection) Ti Konsèy pou Dèt sou Prè Etidyan pandan COVID-19.
  • Si w genyen peman prè etidyan oswa prè pou swen medikal ki an reta bay Eta New York la, ou ka jwenn pwoteksyon tanporè kont rekouvreman dèt. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou sitwèb Pwokirè Jeneral New York la.
  • DCWP bay edikasyon ak konsèy finansye, opsyon sèvis bankè ki san danje e ki abòdab, ak kredi pou enpo ki ogmante revni. Ale sou sitwèb DCWP a pou jwenn plis enfòmasyon.
  • DCWP aksepte tou plent kliyan ak plent travayè e l kontinye bay sèvis sou entènèt. Al gade sitwèb DWCP a pou w jwenn lis sèvis ki disponib yo ak fason pou w kontakte biwo a.
 • Edikasyon pou Granmoun ak Èd pou Chèche Travay
  • We Speak NYC: We Speak NYC bay resous edikasyon nan lang anglè gratis ti cheri sou entènèt epi li ap ofri kou gratis chak semèn sou entènèt. Enskri nan yon kou kounye a pou rankontre nouvo moun, jwenn enfòmasyon konsènan sèvis Vil New York ki disponib pou tout rezidan Vil New York yo, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon, epi pratike anglè. Si w ta renmen patisipe nan yon kou, tanpri al gade nan orè klas yo la a. Nenpòt moun kapab jwenn aksè ak resous gratis sou sitwèb We Speak NYC a san yo pa bezwen kreye yon kont. Pami resous miltimedya yo, genyen videyo, gid etid, istwa kout, ak kwiz sou entènèt, kote elèv yo kapab pratike konpetans yo nan lekti, nan tande, ak konpetans alfabetizasyon vizyèl yo. Genyen dokiman tou pou edikatè yo tankou plan leson yo ak tiliv tou.
  • Pwogram Alfabetizasyon pou Granmoun: Pwogram alfabetizasyon pou granmoun yo bay sèvis ansèyman ak sèvis sipò konplè pou nenpòt moun ki gen plis pase 16 lane ki pa enskri nan lekòl oswa ki pa konn pale, li ak/oswa ekri lang anglè ase byen pou li patisipe nan pwogram edikasyon ak pwogram fòmasyon ki fèt ann anglè yo. Pwogram lan mete patisipan yo an kontak ak yon pakèt pwogram preparasyon pou lekti, ekriti, lang anglè ak ekivalans lekòl segondè/Egzamen Devlopman Edikasyon Jeneral (General Educational Development, GED). Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou pòtay sou entènèt kou alfabetizasyon pou granmoun Biwo Devlopman Mendèv Vil New York la oswa rele DYCD nan: 1-800-246-4646 oswa 1-646-343-6800.
  • Coursera: Depatman Travay Eta New York fè patenarya avèk Coursera pou li bay rezidan New York ki nan chomaj yo aksè nan anviwon 4,000 pwogram nan sektè ki ap devlope rapid yo epi yo kapab amelyore konpetans yo nan syans done, biznis ak teknoloji. Anpil nan pwogram sa yo se wout ki mennen nan sètifikasyon, sètifika pwofesyonèl epi yo kapab ede amelyore karyè ou. Pou jwenn plis enfòmasyon epi enskri, ale so pajwèb Aprantisaj sou Entènèt avèk Coursera Depatman Travayla.
  • Sant Karyè Workforce1: Depatman Sèvis pou Ti Biznis (Small Business Services, SBS) nan Vil New York prepare epi ede rezidan New York yo jwenn djòb. Sèvis gratis yo ofri nan rezo Sant Karyè Workforce1 yo nan toulè senk (5) minisipalite yo gen ladan anons pou travay, aktivite rekritman, resous pou chèche travay, sèvis pou veteran, atelye sou seve ak entèvyou, epi fòmasyon. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou pajwèb ACCESS NYC a sou Workforce1 oswa pajwèb SBS a sou Workforce1.
  • Sèvis Karyè HRA: Sèvis Karyè HRA yo ofri kliyan yo èd lajan kach, opòtinite pou fòmasyon ak sèvis karyè pou ede yo ogmante konpetans pwofesyonèl yo epi bati yon karyè ki pral mennen nan siksè ak sekirite finansyè. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sitwèb Sèvis Karyè HRAa.

Sipò pou Ti Biznis

 • Swiv Konsèy COVID-19
  • Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) Vil New York bay enfòmasyon ki ajou sou dènye konsèy COVID-19 pou chak sektè, tankou fòm ou bezwen yo. Ale sou pajwèb konsèy COVID-19 pou biznis DOHMHla.
  • Sèvis pou Ti Biznis (SBS) nan Vil New York te pibliye gid pou sektè yo nan yon langaj klè epi senp kòm yon zouti pou ti biznis yo suiv dènye konsèy obligatwa yo epi pataje pi bon pratik yo. Pou jwenn plis enfòmasyon sou gid ak fòm/modèl yo, ale sou nyc.gov/business.
  • Liy dirèk SBS: SBS te lanse yon liy dirèk pou ti biznis pou li reponn kesyon ki pi ijan pwopriyetè ti biznis yo genyen pandan y ap prepare yo pou yo relouvri. Reprezantan Ti Biznis yo ak Konseye nan zafè Konfòmite yo pral siveye liy dirèk la epi yo pral gentan genyen dènye direktiv ak regilasyon yo pou yo pataje ak pwopriyetè biznis yo. Rele nan 888-SBS-4NYC (888-727-4692).
  • Fwa Resous ak Seminè sou Entènèt SBS yo: SBS ap òganize yon fwa resous nimerik ant ajans yo pou antreprenè Vil New York k ap chèche dènye konsèy sou fason pou yo reprann aktivite yo epi relouvri. Reprezantan k ap soti nan plizyè ajans minisipal ap la pou yo reponn nenpòt kesyon. SBS ak patnè li yo pral bay enfòmasyon sou egzijans ak direktiv pou relouvri, plan sekirite, asistans finansyè, chanjman nan règlemantasyon, sipò pou anplwaye, lisans, enspeksyon, elatriye. Tanpri ale sou nycsmallbizcourses.eventbrite.com pou enskri nan fwa resous la epi pou jwenn tout seminè sou entènèt nou ofri yo, ki gen ladan asistans finansyè, fason pou kreye yon sitwèb pou biznis, ak fason pou prepare yon biznis pou ijans.
  • Konsiltasyon pou Konfòmite SBS: Depatman Sèvis pou Ti Biznis Vil New York ofri konsiltasyon pou konfòmite gratis pou ede w konprann fason pou respekte règ ak règleman Vil yo pou evite w pran kontravansyon moun pran souvan yo. SBS pa p bay kontravansyon ni amann – konsiltan yo ap senpman ede w konprann règ yo. Pou enskri pou jwenn konsiltasyon, ale sou pajwèb SBS la epi ranpli fòm lan sou entènèt.
  • Pwoteksyon pou Figi: Sit distribisyon pou ti biznis k ap chèche jwenn pwoteksyon pou figi yo louvri kounye a. Grasa èd patnè kominotè yo, y ap distribiye materyèl sa yo nan toulè senk (5) minisipalite yo pou kapab garanti sante ak sekirite pou ti bizinis yo ak anplwaye yo. Nou konseye pwopriyetè biznis yo pou yo sèvi ak pòs san kontak sa yo si sa nesesè. Pou jwenn yon lis ki gen sit distribisyon ki disponib yo, ale sou nyc.gov/business.
  • Aplikasyon pou Lisans ak Renouvèlman: Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) ap pwolonje sèten dat ekspirasyon lisans ak dat limit pou aplike pou renouvle yo. Ale sou sitwèb DCWP a pou jwenn plis enfòmasyon. Aplikasyon pou lisans sou entènèt la ap toujou disponib sou Pajwèb pou lisansDCWP a. Pou kesyon ou genyen yo, voye yon imèl bay Biwo Asistans Sèvis pou Lisans NYC sou Entènèt lan (NYC Online Licensing Service Help Desk) nan ELP@dca.nyc.gov.
 • Asistans Finansyè
  • Prè ak Sibvansyon SBS: Depatman Sèvis pou Ti Biznis (Department of Small Business Services, SBS) Vil New York te anonse gen jiska $2 milyon dola sibvansyon pou kore Òganizasyon Devlopman Kominotè (Community Based Development Organizations, CDBO) yo k ap travay nan katye kote moun yo gen revni ba rive nan mwayen (low-to-moderate income, LMI).
   • Sibvansyon pou Revitalizasyon Kominotè ap ede CBDO ki pa la pou fè kòb ki sèvi yon sèl katye LMI evalye bezwen kominote yo a genyen epi fè maketin pou òganize machann, distri ak sipò pou ti biznis. 
    • Chak sibvansyon CR pral gen ladan finansman ki rive jiska $100,000 dola chak ane pandan twa (3) lane. CBDO yo chwazi yo pral itilize finansman pou yo rekrite yon manadjè pwogram a tan plen ki devwe.
    • CBDO elijib k ap sèvi yon katye LMI kapab jwenn plis enfòmasyon epi aplike sou nyc.gov/avenuenyc. Aplikasyon yo ap fèmen 13 jen.   
   • Sibvansyon pou Devlopman (Organizational Development, OD) Òganizasyon ap finanse òganizasyon benevòl yo nan tout vil la ki bay plizyè CBDO nan vil la asistans teknik. Òganizasyon benevòl ki bay asistans teknik ki benefisye sibvansyon sa yo ap bay asistans jiridik gratis, jesyon fiskal ak jesyon pwojè, devlopman lidèchip, ankadreman ak lòt pwogram pou ranfòse kapasite òganizasyonèl CBDO yo. 
    • Chak Sibvansyon OD ap gen ladan finansman ki rive jiska $100,000 dola chak ane pandan youn (1) ak twa (3) lane. 
    • Òganizasyon benevòl ki elijib k ap bay asistans teknik ki kreye ak mete sou pye pwogram asistans ki aplikab pou CBDO yo nan vil la kapab jwenn plis enfòmasyon epi aplike sou nyc.gov/avenuenyc. Aplikasyon yo ap fèmen 6 jen. 
  • Prè ak Sibvansyon SBA: Adimistrasyon Ti Biznis (Small Business Administration, SBA) Etazini gen prè ak sibvansyon pou ti biznis yo pou li jere enpak ekonomik COVID-19 la. Ale sou pajwèb Konsèy ak Resous pou Ti Biznis pandan COVID-19 SBA a pou kapab jwenn plis enfòmasyon. Pwopriyetè biznis ki se imigran yo gendwa kalifye pou prè sa yo.
  • Asistans pou Aplikasyon: Genyen sant devlopman pou ti biznis pou ede w ranpli aplikasyon pou prè ak sibvansyon sa yo. Ale sou sitwèb Sant Devlopman pou Ti Biznis New York (New York Small Business Development Center) pou jwenn sant ki toupre w la.
 • Pwoteksyon kont Degèpisman
  • Lwa Eta yo vote dènyeman an pwoteje lokatè komèsyal yo si yo pa peye kòb lwaye kont degèpisman ak frè reta sou kòb lwaye jiska 31 out 2021.

 

Resous Vil ak Kominote an pou Rezidan LGBTQ+ New York yo

 • Nan repons ak pandemi COVID-19 lan, Pwojè Inite NYC an te fè yon sondaj sou plizyè santèn pwogram ak founisè sèvis LGBTQ nan tout Vil New York pou devlope yon paj resous, sa ki gen ladan l enfòmasyon ki ajou sou resous LGBTQ ki toujou disponib pandan pandemi COVID-19 lan. Vizite paj resous pou COVID-19 Pwojè Inite an pou plis enfòmasyon.
 • Ou kapab jwenn yon lis depo manje ak kizin soup popilè ki montre aklè angajman pou akeyi manm kominote LGBTQ yo sou pajwèb Asistans pou Manje Growing Up NYC an.
 • Pou w jwenn enfòmasyon sou evènman ki fèt pou kominote LGBTQ+ la, ale sou GrowingUpNYC.CityofNewYork.us.
 • NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Judson kontinye founi swen seksyèl/repwodiksyon ki ijan, sèvis pou konfime idantite LGBTQ yo, ak soutyen pou sante mantal pou adolesan ak jèn adilt Vil New York yo pandan ijans COVID-19 lan. Espas fizik lan ap relokalize tanporèman nan NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Gouverneur ki tabli nan 227 Madison Street, New York, NY.
  • Nan lide pou adere ak rekòmandasyon distans sosyal lan epi pou asire sekirite pèsonèl ak pasyan nou yo, sila yo ki vle jwenn aksè ak sèvis sa yo ta dwe rele dabò pou resevwa yon evalyasyon telefonik konplè. Apresa yon randevou fizik ak yon founisè swen sante pral pwograme jan li nesesè medikalman.
  • Yo ap bay sèvis ki suiv yo la:
   • Tès ak trètman ETS
   • Kontrasepsyon ak planin ijans
   • PrEP/PEP
   • Bezwen jinekolojik ki ijan
   • Swen pou konfime idantite seksyèl, ansanm ak terapi òmonn
   • Tès gwosès ak konsèy sou opsyon ou genyen
   • Soutyen pou sante mantal
  • NYC Health + Hospitals bay tout rezidan New York yo swen, kèlkeswa kondisyon imigrasyon ou oswa kondisyon asirans ou. NYC Health + Hospitals ap ede ou menmsi ou pa gen asirans e ou pa kapab peye pou swen sante ou.
  • Pou pran yon randevou, rele 212-925-5000 (apre mesaj pou chwa lang lan, peze 3 pou ou pale ak yon enfimyè). Vizite sit entènèt Sant Sante NYC Health + Hospitals LGBTQ yo pou plis enfòmasyon.

Èd pou Antèman

 • Pwogram Èd pou Antèman Administrasyon Resous Imèn Vil New York (Human Resources Administration, HRA) la bay sipò finansye pou ede moun ki pa gen gwo revni yo peye frè antèman pou yon pwòch. Pwogram sa a disponib pou tout rezidan New York ki gen ti revni, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon
  • Pou fè fas kare ak enpak pandemi COVID-19 la, DSS/HRA te pibliye yon règ ijans:
   • Ki ogmante alokasyon pou antèman an soti $900 dola rive $1,700 dola epi ki ogmante limit pou frè antèman an soti $1,700 dola rive $3,400 dola.
   • Ki pwolonje delè ou kapab aplike a rive 120 jou apati dat moun lan mouri a.
  • Yo pral konsidere aplikasyon yo resevwa 12 mas 2020 oswa apre 12 mas 2020 pou ogmantasyon èd pou antèman an. Yo pral egzamine tout aplikasyon yo resevwa yo kèlkeswa sitiyasyon moun lan ak imigrasyon.
  • Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou paj Èd pou Antèman HRA a, ki gen ladan fòm aplikasyon yo nan 11 lang (nimewo sekirite sosyal la pa obligatwa) ak Kesyon Moun Poze Souvan yo.
  • Ou kapab rele Biwo Sèvis Antèman HRA a tou nan 929-252-7731. Tanpri kite yon mesaj epi yon manm ekip la pral retounen w apèl la anvan pwochen jou ouvrab la fini.
 • Si pwòch ou an mouri nan NYC Health + Hospitals, ou kapab kontakte depatman Relasyon ant Pasyan ak Kliyan pou mande èd pou idantifye kò li epi planifye pwochen etap yo. Ou kapab jwenn nimewo telefòn dirèk pou chak etablismann pi ba a.
  • BRONX
   • NYC Health + Hospitals/Jacobi
    718-918-5245
   • NYC Health + Hospitals/Lincoln
    718-579-5537
   • NYC Health + Hospitals/North Central Bronx
    718-519-4747
  • BROOKLYN
   • NYC Health + Hospitals/Coney Island
    718-616-4164
   • NYC Health + Hospitals/Kings County
    718-245-7418
   • NYC Health + Hospitals/Woodhull
    718-963-8465
  • MANHATTAN
   • NYC Health + Hospitals/Bellevue
    212-562-6071
   • NYC Health + Hospitals/Harlem
    212-939-1790
   • NYC Health + Hospitals/Metropolitan
    212-423-7232
  • QUEENS
   • NYC Health + Hospitals/Elmhurst
    718-334-3690
   • NYC Health + Hospitals/Queens
    718-883-2058

 • Pou jwenn plis enfòmasyon, ale nan seksyon fineray ak antèman ki nan Kesyon Moun Poze Souvan sou COVID-19 MOIA .

Sekirite Piblik ak Pwoteksyon Kont Pèsekisyon ak Diskriminasyon

 • Yo pap tolere èn ak diskriminasyon kont nenpòt moun sou baz ras, orijin nasyonal, oswa lòt kondisyon nan Vil New York. Komisyon Dwa Delòm nan NYC, Biwo Majistra a pou Prevansyon Krim ki Rive Akoz Èn, ak NYPD ap siveye epi yap entèveni nan ensidan ki rive akoz èn ak diskriminasyon ke moun fè baze sou krent ak stigma ki gen rapò ak COVID-19.
  • Rele 311 pou w rapòte asèlman oswa diskriminasyon.
  • Rele 911 si w se viktim yon krim ki rive akoz èn oswa w se temwen sa w panse ki se yon krim ki rive akoz èn. Polisye NYPD yo pap poze kesyon sou kondisyon imigrasyon nenpòt moun kap chèche èd.
  • Ale sou nyc.gov/StopCOVIDHate pou jwenn enfòmasyon sou kijan pou w rapòte ensidan ki gen rapò ak COVID-19, ak jwenn aksè pou sipò pou viktim ak sante mantal.

 • Sant Jistis pou Fanmi NYC (NYC Family Justice Centers) yo disponib nan telefòn pou bay sivivan vyolans nan kay asistans, sa ki gen ladann planifikasyon tousuit pou sekirite, asistans pou chèltè, asistans jiridik, sèvis sante mantal ak terapi-konsèy epi lòt resous vital. Yo gendwa mande w pou kite yon mesaj, epi yon moun pral rele w bak rapid, jan sa posib.
  • Apati lendi jiska vandredi, 9 a.m. pou 5 p.m., ou kapab rele nan adrès sant ki pi pre w la.
   • Pou NYC Family Justice Center, Bronx, rele nan 718-508-1220
   • Pou NYC Family Justice Center, Brooklyn, rele nan 718-250-5113
   • Pou NYC Family Justice Center, Manhattan, rele nan 212-602-2800
   • Pou NYC Family Justice Center, Queens, rele nan 718-575-4545
   • Pou NYC Family Justice Center, Staten Island, rele nan 718-697-4300
  • Lèswa oswa nan wikenn, rele Liy Apèl Gratis 24 sou 24 kont Vyolans Domestik NYC an (Domestic Violence Hotline) nan 800-621-HOPE (4673).

 • Si w bezwen plis enfòmasyon ak resous, al gade nan paj wèb COVID-19 Biwo Majistra a pou Fini ak Vyolans nan Kay ak Vyolans ki Baze sou Sèks yon Moun.

Nan ki Pwen Pwosedi Imigrasyon ak Mizanplas Lwa yo Rive

 • ActionNYC se inisyativ Vil la ki bay èd imigrasyon konfidansyèl legal, gratis e ki san danje pou rezidan New York yo. Pwogram la ap ajiste kounye a pou pèmèt entèvyou imigrasyon nan telefòn pou respekte règ distans sosyal yo (rete omwens 2 mèt lwen moun ki pa rete nan menm kay avèk ou). Si ou gen nenpòt kesyon oswa preyokipasyon konsènan nan ki pwen dosye imigrasyon w lan rive, ansanm ak chanjman ki gen pou wè ak COVID-19 lan, rele nan 800-354-0365 lendi pou vandredi ant 9 a.m. jiska 6 p.m. oubyen rele nan 311 epi di "ActionNYC."

 • Biwo Jistis Sivil nan NYC bay sèvis legal gratis pou rezidan New York ki nan bezwen, ikonpri lokatè, imigran, travayè ki pa touche anpil kòb ak lòt rezidan New York kap konfwonte difikilte legal sivil. Ale sou sitwèb Biwo Jistis Sivil nan NYC a pou w jwenn plis enfòmasyon.

 • Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) te reprann seremoni sèman pou natiralizasyon fas-a-fas yo, pandan l ap respekte règ distans sosyal yo. Yo te reprann randevou pou fè entèvyou epi pou pran done byometrik yo tou. Tout aplikan ak reprezantan legal yo pral resevwa avi pou repran randevou nan lapòs. Ale souUSCIS.gov/Coronavirus (pou Panyòl, ale sou pajwèb Respuesta de USCIS al Coronavirus 2019 la). Si w gen kesyon (tankou sou fason pou repran randevou w la), rele liy dirèk USCIS la nan 1-800-375-5283, lendi rive vandredi soti 8è AM rive 8è PM.
  • Biwo azil USCIS ki New York la te reprann sèvis li yo epi l ap fè entèvyou fas-a-fas yo. Yo pral voye avi bay aplikan azil yo pou yo repran randevou.

 • Ranfòsman Imigrasyon ak Ladwàn (Immigration and Customs Enforcement, ICE) modifye politik li yo pou reponn a pandemi COVID-19 la. Pou w jwenn plis enfòmasyon, ale sou ICE.gov/COVID19
  • Yo pa pèmèt fanmi ak zanmi fè vizit nan sant detansyon ICE yo nan moman sa a. Pou avoka yo, gen kèk vizit jiridik k ap kontinye. Sepandan, ICE ap ankouraje vizit atravè videyo pou avoka yo lè sa posib e l ap mande moun kap vizite an pèsòn yo pou yo mete pwòp ekipman pwoteksyon pèsonèl yo e yo ka gen pou fè tès etan yo nan sant lan. Se pou avoka yo rantre an kontak avèk sant endividyèl yo pou detay ak mizajou yo.
  • ICE anile tout kontwòl an pèsòn pou moun yo pa arete yo. Kontwòl nan telefòn yo ap fèt jiskaprezan.
  • ICE ap kontinye fè arestasyon. ICE di li pral enplemante kèk limitasyon sou kimoun yo pral arete e yo pap fè okenn arestasyon nan oubyen toupre sant swen sante yo amwens ta gen yon ka eksepsyonèl.

Pwoteksyon Konsomatè kont Fwod

 • Li pa legal pou moun gonfle pri yo pou nenpòt atik pèsonèl oswa atik menaje oswa nenpòt sèvis ki nesesè pou anpeche oubyen pou limite pwopagasyon oswa pou trete COVID-19. Sa vle di biznis yo pa kapab ogmante pri kalite atik ak sèvis sa yo a 10% oswa piplis. Pou jwenn plis enfòmasyon ale sou sitwèb DCWP a. Si w panse yon magazen te monte pri atik sa yo twò wo nan kòmansman mwa mas la, depoze yon plent sou entènèt oswa rele 311 epi di "Yo Chaje m Twòp (Overcharge)."

 • NYC.gov/DCWPAlerts bay enfòmasyon ak resous tradwi sou kesyon fwod, konsèy pou planifikasyon fineral, kominikasyon sou sesasyon dèt, prè pou etidyan, preparasyon fiskal gratis, lisans espire ak dat renouvèlman, pri eskwokri, ak plis lòt detay.

 • Magouyè yo toujou ap eksplwate moun ki fèb yo pandan moman kriz ak moman difisil yo. Li enpòtan pou konnen magouy yo pou kapab pwoteje tèt ou ak lajan ou. Magouyè yo gen anpil fason pou yo twonpe moun nan kad COVID-19 la. Magouy sa yo ka fèt nan apèl telefòn, imèl, mesaj tèks, oswa pafwa menm fas-a-fas. Li enpòtan pou konnen yo epi pou konnen sa pou fè si w ta kwaze youn. Men kèk nan kategori magouy ki konn fèt souvan pandan COVID-19 la:
  • Fo Apèl de Gouvènman an/Imèl/Tèks. Òganis lejitim gouvènman pa kon rele moun yon fason enpwovize pou mande lajan, espesyalman sou fòm kat kado. Anpil nan pèman yo kapab fèt sou sitwèb ofisyèl yo.
  • Magouy Òganizasyon Byenfezans. Toujou fè rechèch anvan ou fè don bay yon òganizasyon byenfezans oswa yon moun ki kreye yon paj GoFundMe. Tout òganizasyon byenfezans ki legal yo dwe enskri nan Biwo Òganizasyon Byenfezans Pwokirè Jeneral New York la. Pa janm bay lajan kach, kat kado, ni voye lajan.
  • Fo "Pwodui ak Medikaman Kont COVID-19. Pa itilize pwodui oswa medikaman yo di ki "anti-COVID-19", sof si yon pwofesyonèl swen sante apwouve yo. Pou kounye a, pa gen okenn prèv ki montre gen pwodui ki trete oswa anpeche COVID-19.
  • Kit Tès COVID-19 Lakay. Refize nenpòt òf yo fè w sou entènèt pou vaksinasyon ak kit pou fè tès COVID-19 lakay. Si yon moun frape pòt ou sanzatann epi li di w li soti nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS), oswa Depatman Sante ak Ijyèn Mantal Vil New York (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) pou li vini fè yon tès COVID-19" – rele 911.
  • Pwoteje Ekipman Pèsonèl ou Kont Fwod. Evite fo apèl telefòn nan biznis ou kap mandew lajan pou Pwoteje Ekipman Pèsonèl ou(PPE). Moun ki rele a kapab fè konnen ke yon direktè te plase yon kòmand pou Konpayi sa e nou bezwen lajan anvan nou fè livrezon an.
  • Eskwokri Ak Fwod. Imèk eskwokri, mesaj tèks, oswa sa yo poste sou media sosyal yo souvan gen yon lyen oswa yo kapab madew pouw bay enfòmasyon pèsonèl. Toujou verifye adrès imèl ou oswa lyen an anvan ou klike oswa reponn.
  • Apèl Enkoni ak Apèl Robo. Fwodè yo kapab relew nan systèm apèl robo ilegal pou kapab prezantew tout bagay fwod sou trètman COVID-19 e pou yo vin travay lakay ou avèw. Evite apèl kap menasew pou dekonekte gaz ou oswa sèvis eletrik ou si ou pa peye imediatman.
  • Fwod sou liberasyon Dèt siou resevwa yon apèl ki deklare ke y'ap liberew de dèt pa angajew.
  • Koupon kontrefason. Evite fo òf koupon kap sikile sou rezo sosyal yo. Yo kapab voye lyen koupon nan sit de yon tyès pati kap mandew enfòmasyon pèsonèl ou yon fason pouw ka resevwa koupon.
  • Prè sou Taks. Fè atansyon ak pwomès yo fè w pou ba w yon "pi gwo" ranbousman nan dediksyon ak kredi.
  • Magouy Ti Chyen. Li enpòtan pou fè rechèch sou sitwèb la anvan ou fè nenpòt acha. Sit k ap fè magouy yo ka fè reklam pou bèt ki pa egziste epi yo pa janm voye yo. Se yon bon abitid pou pa achte yon bèt kay san w pa wè li fas-a-fas.
  • Fwod Prè Etidyan. Pifò peman prè federal etidyan yo sispann otomatikman san entèrè ni sanksyon jiska 30 septanm. Etidyan ki fè prè yo pa bezwen poze okenn aksyon pou fè yo sispann yo. Si yon moun kontakte ou pou li di ou li kapab mete ou nan pwogram lan pi rapid oswa gratis, se yon fwod.
 • Pou Plis enfòmasyon sou fason pou disène yon fwod ak konsèy pou pwoteje tèt ou , vizite nyc.gov/dcwp pou fwod sou COVID-19 ak papye sou fè konsèy sekirite

 • Si w sispèk yon fwod ki gen rapò ak COVID-19, rele Biwo Pwokirè Jeneral la nan 800-771-7755 oswa rele Divizyon Eta New York pou Pwoteksyon Konsomatè nan 800-697-1220.
  • Si w santi ou gen danje ki pandye sou tèt ou, tanpri rele 911.

 • Al gade Gid Resous pou COVID-19 Pwokirè Jeneral New York la pou konnen dwa w genyen yo, resous ki disponib pou ou, ak konsèy pou pwoteksyon konsomatè yo nan moman sa a.

Resous Anplis