Resous pou Kominote Imigran yo Pandan Pandemi COVID-19 la

Sit entènèt sa a founi tradiksyon moun fè nan dis (10) lang Lwa Lokal 30 lan deziyen.

W ap jwenn tradiskyon nan lòt lang gras ak Google Translate.

Page updated as of March 9, 2021. For updated information, visit nyc.gov/coronavirus and follow @NYCHealthy and @NYCImmigrants on Twitter.


Tanpri verifye tou Kesyon yo Poze Souvan yo sou COVID-19 la


Klike sou yon sijè oswa peze touch antre a sou yon sijè pou w wè repons li an.

City Services for Immigrant New Yorkers

Gid Resous ki ka Telechaje

Konsèy ak Tretman pou COVID-19

 • Konsèy Resan sou COVID-19
  • Kantite nouvo ka COVID-19 yo nan Vil New York ap ogmante rapid. Moun ki gen pwoblèm sante ki kache anba yo, ansanm ak sila yo ki ap viv ak moun sa yo oswa ki ap pran swen yo, ta dwe pran plis prekosyon kounye a, tankou pa kite kay la sof lè li nesesè epi evite espas piblik yo. Chèche konnen si oumenm oswa yon moun ou konnen gen gwo risk pou gen maladi grav epi si n ta dwe respekte mezi prekosyon ogmante sa yo lè w ale sou pajwèb COVID-19 DOHMH la oswa lè w li konsèy ki pi ba yo.
  • Apati 14 desanm, restoran ak lòt etablisman ki bay sèvis manje nan Vil New York pa gen otorizasyon ankò pou yo louvri pou restorasyon anndan. Yo ka toujou ofri restorasyon deyò, fè moun vin pran manje oswa al livre manje bay moun. Ale sou pajwèb Anons Gouvènè New York la pou jwenn plis enfòmasyon.
  • Apati 14 desanm, dijm ak sal espò yo pral gen otorizasyon pou yo fonksyone a 25% kapasite, rediksyon 33%. Sèvis swen pèsonèl yo -- pa egzanp, estidyo bote ak kwafè yo -- pral gen otorizasyon pou yo bay sèvis depi anplwaye k ap bay sèvis yo fè tès COVID-19 chak semèn, epi gen yon rezilta tès ki negatif anvan yo louvri. Ale sou pajwèb Anons Gouvènè New York la pou jwenn plis enfòmasyon.
  • Apati vandredi 13 novanm, ba, restoran, djim ak sal espò yo ap oblije fèmen pòt yo chak jou soti 10è p.m. pou rive 5è a.m. Restriksyon sa a aplikab tou pou nenpòt etablisman ki gen lisans Otorite Bwason Alkolik Eta a. Restoran yo ka toujou fè moun yo vin pran kòmann manje yo bò twotwa a oswa fè livrezon kòmann manje apre 10è p.m., men yo pa kapab pran kòmann bwason alkolize yo. Al gade nòt pou laprès Gouvènè New York la pou jwenn plis enfòmasyon.
  • Gade Seksyon Edikasyon ki pi ba nan Gid Resous sa a pou restriksyon lekòl ki gen rapò ak COVID-19 ak plan pou relouvri yo
 • Restriksyon Zòn COVID-19 yo
  • Akòz ogmantasyon resan nan ka COVID-19 yo nan kèk katye, lekòl ak biznis nan katye sa yo dwe fèmen pòt pou yon ti moman oswa yo dwe gen sèvis fas-a-fas ki limite. Yo deziyen kèk zòn nan vil la kòm zòn Wouj, Oranj oswa Jòn selon kantite ka yo genyen, epi chak kalite zòn genyen restriksyon ki diferan.
  • Zòn Wouj
   • Lekòl yo: Tout lekòl piblik ak lekòl prive nan Vil New York yo dwe fèmen epi retounen nan ansèyman a distans.
   • Biznis yo: Tout biznis ki pa esansyèl yo oblije fèmen.
   • Etablisman Sèvis Manje yo: Restoran, ba, ak lòt etablisman ki bay sèvis manje yo kapab bay plat manje pou pote ale ak sèvis livrezon sèlman. Yo pa otorize restorasyon ni anndan ni deyò.
   • Egliz ak Tanp yo: Egliz ak Tanp yo ka rete louvri a 25% kapasite, jiska yon maksimòm 10 moun, nenpòt sa ki pi piti a.
   • Rasanbleman yo: Yo entèdi rasanbleman nenpòt kantite moun ki pa esansyèl epi fòk yo ranvwaye oswa anile yo. Nenpòt moun ki ankouraje, oswa òganize rasanbleman an mas ka peye yon amann ki rive jiska $15,000 dola pa jou.
  • Zòn Oranj
   • Lekòl yo: Tout lekòl piblik ak lekòl prive nan Vil New York yo dwe fèmen epi retounen nan ansèyman a distans.
   • Biznis yo: Biznis tankou djim ak sal espò, ak sèvis swen pèsonèl, tankou kwafè, estidyo bote, espa, salon tatouwaj oswa pèsaj, teknisyen zong ak salon maniki, kosmetològ, estetisyen, kote yo retire pwal ak lazè ak fè elektwoliz, elatriye dwe fèmen pòt yo.
   • Etablisman Sèvis Manje yo: Restoran, ba, ak lòt etablisman ki bay sèvis manje kapab fè restorasyon deyò epi bay plat manje pou pote ale ak sèvis livrezon sèlman. Se kat (4) moun maksimòm pou chak tab. Yo pa otorize okenn restorasyon anndan.
   • Egliz ak Tanp yo: Egliz ak Tanp yo ka rete louvri a 33% kapasite, jiska yon maksimòm 25 moun, nenpòt sa ki pi piti a.
   • Rasanbleman yo: Rasanbleman ki pa esansyèl yo dwe gen 10 moun pou pi plis, anndan kou deyò. Nenpòt moun ki ankouraje, oswa òganize rasanbleman an mas ka peye yon amann ki rive jiska $15,000 dola pa jou.
  • Zòn Jòn
   • Lekòl yo: Tout lekòl piblik ak lekòl prive nan Vil New York ka rete louvri. Eta New York pral bay konsèy pou fè tès jou ki ap vandredi 9 oktòb 2020 an.
   • Biznis yo: Tout biznis yo ka rete louvri men yo dwe respekte egzijans pou COVID-19 yo fè pou sektè yo a.
   • Etablisman Sèvis Manje yo: Yo otorize restorasyon anndan ak deyò. Se kat (4) moun maksimòm pou chak tab.
   • Egliz ak Tanp yo: Egliz ak Tanp yo ka rete louvri a 50% kapasite.
   • Rasanbleman yo: Rasanbleman ki pa esansyèl yo dwe gen 25 moun pou pi plis, anndan kou deyò. Nenpòt moun ki ankouraje, oswa òganize rasanbleman an mas ka peye yon amann ki rive jiska $15,000 dola pa jou.
  • Jwenn plis enfòmasyon sou sa restriksyon sa yo vle di epi pou konnen si etablisman w lan nan yon zòn pwoblèm lè w ale sou pajwèb ki pi ba yo.
 • Tès pou COVID-19
  • Tout abitan New York ta dwe fè yon tès dyagnostik pou COVID-19, kit yo gen sentom ou pa oswa si yo gen plis risk pou yo enfekte. Si ou te deja fè tès la epi yo te jwenn ou negatif, ou ta dwe fè yon lòt tès si ou gen sentom COVID-19 yo oswa ou enkyete ou ka ekspoze ak viris la. Tès yo gratis.
  • Si ou te deja fè tès la epi yo te jwenn ou negatif, ou ta dwe fè yon lòt tès si:
   • Ou gen sentom COVID-19 yo.
   • Oumenm oswa founisè ou an enkyete poutèt li ta ka ekspoze, tankou:
    • Pase tan nan gwo foul
    • Nou te ekspoze ak yon moun yo konfime li gen COVID oswa ki posib pou gen COVID-19
    • Mankman nan mete yon kouvèti pou figi oswa kenbe distans sosyal lan
   • Ou travay nan yon anviwonnman rezidansyèl kote moun rasanble, tankou nan yon fwaye retrèt oswa yon chèltè.
   • Ou ap planifye pou vizite yon moun ki gen pi gwo risk pou maladi COVID-19 grav la, sa gen ladan l moun ki gen 65 lane oswa plis yo ak moun ki gen pwoblèm medikal ki la deja ki grav.
    • Eseye kenbe distans fizik estrik epi lòt prekosyon pandan omwen 10 jou anvan ou fè tès la. Si ou te gen sentom COVID-19 yo nan 14 dènye jou ki sot pase yo, kèlkeswa jan yo fèb, ranvwaye vizit ou an pou yon lòt lè.
  • Pou jwenn yon sant tès ki toupre ou, ale sou nyc.gov/covidtest oswa pajwèb tès Covid-19 NYC Health & Hospitals Test & Trace la. Ou kapab rele tou nan 212-COVID19 (212-268-4319). Se pa tout sant tès ki nan lis la ki afilye ak NYC Test & Trace Corps, epi kèk ladan yo ka mande kòb pou fè tès la. Pou kounye a, tout plan asirans sante yo garanti tès COVID-19 san ou pa depanse kòb nan pòch ou.
  • Tès gratis selon estati imigrasyon oswa kelkeswa ou te genyen asirans, li disponib nan kote sa yo:
   • NYC Health + Hospitals ki jere plizyè sit tès COVID-19 nan tout senk minisipalite yo. Kote enfòmasyon yo ye a ou kapab jwen li sou Sitwèb la.
   • Anplis sant tès NYC Health + Hospitals ap dirije yo, gen plis pase 100 lòt kote yo fè tès nan toulè senk (5) minisipalite yo. Pou jwenn lòt sant tès yo, klike la a oswa gade lis patnè nou yo ki pi ba a. Ou pa bezwen pran randevou pou ale nan pifò sant tès yo.
   • Gen plizyè santèn sant tès ki aksesib nan tout vil la, ansanm ak inite tès mobil k ap pase plizyè kote nan toulè senk (5) minisipalite yo. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou nyc.gov/covidtest oswa pajwèb tès Covid-19 NYC Health & Hospitals Test & Trace la.
  • Test & Trace Corps an se yon inisyativ pou kanpe enfeksyon COVID-19 nan Vil New York epi ede vil lan relouvri.
   • Si ou teste pozitif, ou pral resevwa yon apèl nan men yon Retrasè ki pral, si ou bezwen plis atansyon medikal, ede ou aranje izolman lakay ou oswa nan yon otèl gratis, epi kreye yon lis tout moun ou te gen kontak ak yo depi pa twò lontan anvan demaraj sentom yo.
   • Si ou teste pozitif, yon Retrasè pral òganize tou swen sante ansanm ak sèvis sante mantal epi jwenn repa ak livrezon medikaman.
  • Pou jwenn plis enfòmasyon sou tès COVID-19 la, al gade Tès COVID-19 DOHMH la: Kesyon Moun Poze Souvan (PDF) ki disponib sou prensipal pajwèb COVID-19 li a.
  • Health + Hospitals te devlope yon fèy ransèyman sou kijan pou entèprete rezilta tès COVID-19 yo.
  • Lè ou ap chèche swen nan etablisman sa yo, yo pa p mande ou sitiyasyon imigrasyon ou. Tès ak sèvis swen COVID-19 yo pa yon avantaj piblik nan dapre règ Chaj Piblik lan.
 • Sentom COVID-19 yo ak Chèche jwenn Swen
  • Moun yo ki gen COVID-19 lan te rapòte anpil kalite sentom diferan ki gen ladan yo:
   • Tous
   • Souf kout oswa difikilte pou respire
   • Lafyèv
   • Frison
   • Doulè nan misk
   • Gòj fè mal
   • Pèdi gou bouch oswa pa ka pran sant ankò
   • Gòj fè mal
   • Nen bouche oswa nen koule
   • Anvi vomi oswa vomisman
   • Dyare
  • Rele pwofesyonèl swen sante w la si w gen sentòm sa yo, sitou si w se yon granmoun ki pi aje, ou ansent oswa ou gen pwoblèm sante ki mete w nan plis risk pou gen maladi grav.
  • Si w bezwen èd pou jwenn yon doktè oswa pou jwenn swen medikal, rele liy dirèk Health + Hospitals’ nan 844-NYC-4NYC (844-692-4692). Vil New York pral ba ou swen medikal kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon ak kapasite ou pou peye.
  • Si w gen nenpòt nan sentòm sa yo, ale nan yon saldijans oswa rele 911 tousuit:
   • Pwoblèm pou respire
   • Doulè ki pa vle ale oswa presyon nan pwatrin oswa nan lestomak
   • Ou nan konfizyon oswa ou pa kapab rete je klè
   • Po bouch oswa figi a gen koulè pal
   • Difikilte pou pale
   • Figi a lage bridsoukou
   • Angoudisman nan figi, bra oswa janm
   • Kriz
   • Nenpòt doulè bridsoukou oswa doulè grav
   • Senyman ki pa ka kontwole
   • Vomisman grav oswa oswa dyare ki pa vle kanpe
   • Nenpòt lòt pwoblèm ki ijan
  • Sendwòm anflamasyon miltisistèm kay timoun (MIS-C) se yon nouvo pwoblèm sante ki asosye ak COVID-19 ki parèt kay timoun nan Vil New York ak lòt kote. Yo te rele sendwòm lan anvan sendwòm anflamasyon miltisistèm pedyatrik, oswa PMIS. MIS-C se tankou lòt maladi anflamasyon tankou maladi Kawasaki ak sendwòm chòk toksik. Timoun ki gen MIS-C yo kapab gen pwoblèm nan kè yo ak lòt ògàn epi yo bezwen resevwa swen medikal nan yon lopital. Telechaje feyè enfòmasyon MIS-C a.
 • Tès Antikò COVID-19
 • Resous ak enfòmasyon anplis
  • Konsèy vil la bay sou kisa w dwe fè parapò ak pandemi COVID-19 la aktyalize souvan. Pou w jwenn dènye enfòmasyon ajou yo, ale sou NYC.gov/Coronavirus. Enfòmasyon an disponib nan plis pase 20 lang. 
  • Ale sou sitwèb Depatman Sante Vil New York (New York City Department of Health) pou Coronavirus la pou w jwenn dènye rekòmandasyon yo ak zouti nan plizyè lang.
  • Pou w resevwa mizajou an tan reyèl nan lang Anglè sou COVID-19, voye yon mesaj tèks ki di COVID nan 692-692
  • Pou mizajou an tan reyèl nan lang Panyòl, voye yon mesaj tèks ki di COVIDESP nan 692-692.
  • Ou kapab jwenn mizajou an tan reyèl tou nan lang Anglè, Panyòl ak Chinwa sou Twitter. Suiv @NotifyNYC, @NNYCSpanish ak @NNYCChinese.
  • Vil New York PA P mete anplas tès COVID-19 dirèkteman ak pasyan yo. Si ou resevwa yon koutfil konsa, se yon fwod. Diskite sou enfòmasyon santepèsonèl ou yo, ansanm ak nenpòt tès ki nesesè, avèk founisè swen sante w lan sèlman.

Preyokipasyon sou COVID-19 ak Imigrasyon

 • Lè w jwenn swen, tretman oswa fè tès COVID-19, sa P AP fè ou vin yon "Chaj Piblik" ni afekte kapasite w genyen pou w aplike pou w yon kat rezidans. Lè w jwenn swen charite oubyen swen medikal nan pri redui, sa pa p afekte kapasite w genyen pou w aplike pou yon kat rezidans. Pa genyen okenn tès Chaj Piblik pou moun ki gen kat rezidans k ap aplike pou sitwayènte. Al chèche swen san laperèz.
 • Administrasyon Trump lan te chèche elaji avantaj piblik ki ka konte pou kèk moun ki aplike pou yon kat rezidans nan pibliye yon nouvo règ Chaj Piblik. Ale sou nyc.gov/publiccharge oswa paj wèb USCIS sou règ la pou jwenn plis enfòmasyon.
  • Vil New York ap mennen yon konba nan tribinal pou li anpeche yo aplike règ sa a. Ale sou nyc.gov/publiccharge pou jwenn mizajou ak plis enfòmasyon.
 • Tès Chaj Piblik la pa afekte anpil imigran. Pa genyen okenn tès Chaj Piblik pou moun ki gen kat rezidans k ap aplike pou sitwayènte.
 • Se pa tout sèvis, pwogram oswa avantaj piblik yo konsidere kòm "avantaj piblik" selon tès Chaj Piblik la.  Pa egzanp, yo PA konsidere sèvis ak pwogram sa yo kòm "avantaj piblik", menm pou imigran ki pliye anba nouvo règ Chaj
  Piblik la:
  • Tès COVID-19 ak swen
  • Sèvis swen sante ak majorite asirans sante yo aleksepsyon Medicaid pou ka ki pa ijan
  • Byenke Medicaid nan nouvo règ Chaj Piblik la, avantaj Medicaid sa yo pa ladan li:
   • Medicaid pou Ijans
   • Sèvis Medicaid finanse men ki disponib grasa Lwa Edikasyon pou Moun ki gen Andikap (IDEA)
   • Sèvis oswa avantaj nan lekòl ke Medicaid finanse
   • Avantaj Medicaid ke timoun ki gen mwens pase laj 21 lane resevwa yo
   • Avantaj Medicaid ke fanm resevwa pandan gwosès + 60 jou
  • Gen plizyè kalite pwogram asistans manje tankou Pwogram Nitrisyon Siplemantè Espesyal pou Fanm, Tibebe ak Timoun (Women, Infants and Children, WIC), depo manje, repa Grab and Go nan lekòl yo, elatriye (eksepte SNAP; gade seksyon "Manje" a pi ba a)
  • Avantaj pou Chomaj
  • Pwoteksyon lokatè
  • Asistans jiridik gratis
 • Gen pwoteksyon lavi prive ki solid ki anplas pou tout pasyan swen sante, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon. Dapre lalwa federal, lopital ak klinik yo pa pataje enfòmasyon pasyan yo san otorizasyon pasyan yo , amwenske lalwa egzije sa.
 • Si w gen kesyon sou imigrasyon ak avantaj piblik yo, rele liy dirèk ActionNYC ki gratis epi konfidansyèl nan 1-800-354-0365, lendi rive vandredi soti 9è a.m. rive 6è p.m., oswa rele 311 epi di “Chaj Piblik (Public Charge)” pou jwenn enfòmasyon a tan epi ou ka fè konfyans ak kontak pou jwenn èd jiridik.

Swen Sante ak Byennèt

 • NYC Health + Hospitals bay tout rezidan New York yo swen, kèlkeswa kondisyon imigrasyon w oswa kondisyon asirans ou. NYC Health + Hospitals ap ede w menmsi ou pa gen asirans e w pa kapab peye pou swen sante w. Sa aplike pou tout kalite sèvis swen sante, ki gen ladan yo swen ijans, vizit kay doktè, medikaman, swen alontèm, ak sejou lopital. Ale sou NYC Health + Hospitals, oswa rele 844-NYC-4NYC (844-692-4692) oswa 311.

 • NYC Care se yon pwogram aksè nan swen sante ki garanti sèvis a pri ki ba oswa gratis NYC Health + Hospitals ofri tout rezidan New York ki pa kalifye pou asirans sante oswa ki pa kapab peye pou li. Ale sou sitwèb NYCCare.nyc, oswa rele nan 646-NYC-Care (646-692-2273) oswa 311. NYC Care ap aksepte nouvo enskripsyon yo epi li disponib kounye a nan Bronx, Staten Island, ak Brooklyn. Li pral disponib nan Queens ak Manhattan nan mwa septanm 2020.

 • Vil New York se domisil plizyè sant sante kominotè ki bay swen medikal sou baz barèm frè varyab, toudepann revni w. Swen an disponib pou tout moun, kèlkeswa kondisyon imigrasyon w. Administrasyon Resous ak Sèvis Sante (Human Resources & Services Administration, HRSA) bay enfòmasyon sou sant sante kominotè ki tou pre w yo. Ale sou sitwèb FindaHealthCenter.HRSA.gov oswa lis opsyon pou swen a pri ki ba oswa gratis NYC a pou w jwenn yon lokal ki tou pre w.

 • Sant tès kominotè NYC Health + Hospitals ap jere yo itilize yon sistèm kote se moun lan menm ki fè prelèvman an pou minimize kontak ant pasyan yo ak travayè swen sante yo. Tès san randevou gratis epi ki pratik disponib kounye kote sa yo. Randevou pa nesesè. Al gade nan nyc.gov/covidtest pou jwenn yon sit kominotè pou tès ki toupre ou.

 • Si w santi w gen kè sote, ou gen estrès oswa w akable, rantre an kontak ak yon konseye espesyalize nan NYC Well, ki se liy asistans konfidansyèl ak gratis Vil la, ki disponib nan plis pase 200 lang. Rele 888-NYC-WELL (888-692-9355), voye yon tèks ki diWELL nan 65173, oswa ou ka tchat sou entènèt nan NYC.gov/NYCWell.

 • Rezidan New York yo ka ale sou paj entènèt Depatman Sante NYC pou Jesyon COVID-19 lan ak Byennèt Emosyonèl (NYC Health Department’s COVID-19 Coping and Emotional Wellbeing) ak gid resous pou sipò sante mantal adomisil ThriveNYC a.

 • Ale sou sit entènèt NYC Well la, ki ofri yon sèten kantite aplikasyon pou byennèt ak sipò emosyonèl ki kapab ede ou jere sitiyasyon an.

 • Rele Liy Èd Eta New York la pou Sipò Emosyonèl pandan COVID-19 la nan 844-863-9314pou ou pale ak yon pwofesyonèl volontè ki gen fòmasyon pou sa. Yo disponib pou yo tande ou, ba ou sipò epi ofri referans soti 8è a.m. rive 10è p.m., 7 jou sou 7. Ale sou Paj wèb COVID-19 Biwo Sante Mantal Eta New York la pou jwenn plis enfòmasyon.

Asirans Sante

 • Genyen plizyè plan asirans ki pa chè oswa ki gratis ki disponib pou imigran yo, ak tou pou timoun ak fanm ansent ki san papye yo. Medicaid, Child Health Plus, ak Essential Plan disponib pandan tout ane a. Plan Sante ki Kalifye nan New York State of Health, ki se mache ofisyèl pou plan asirans sante Eta a, disponib pandan Peryòd Enskripsyon Lib la, ki se apati 1ye novanm 2020 rive 31 janvye 2021. Ale sou New York State of Health, ki se mache ofisyèl New York pou plan asirans sante, oswa rele 311.
  • Akoz pandemi COVID-19 la, yo pral sispann sèvis enskripsyon fizik lan pou asirans sante yo jiskaske yo anonse l yon lòt jan. Pandan peryòd sa a , ou ka enskri sou entènèt oswa rele pou pwograme yon randevou enskripsyon nan telefòn. Genyen èd ki disponib kèlkeswa kondisyon imigrasyon ou e nan plizyè lang. Vizite Depatman Sante NYC an ak sit entènèt Ijyèn Mantal lan pou pwograme yon randevou, oswa rele 311. Ou kapab voye yon tèks tou ki di CoveredNYC nan 877-877 pou ou kominike nan lang anglè. Voye yon tèks ki di SeguroNYC nan 877-877 pou w kominike nan lang panyòl.

 • Defansè Sante Kominotè (Community Health Advocates, CHA) ede rezidan New York yo oryante yo nan sistèm konplike swen sante a nan bay kominote tout Eta New York la asistans ak edikasyon endividyèl. CHA bay asistans sou fason pou itilize asirans sante, rezoud pwoblèm faktirasyon medikal ak dèt, ak fason pou konteste refi pou pwoteksyon yo ak detèminasyon elijiblite yo. CHA genyen yon liy pou lang ki kapab bay sèvis tradiksyon nan plis pase 170 lang. Rele nimewo gratis la nan 888-614-5400, Lendi pou Vandredi apati 9 a.m. rive 4 p.m.

Manje

 • SNAP: Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), oswa koupon pou achte manje, ede moun ki gen revni fèb yo pou yo achte manje. Yo bay avantaj yo sou yon kat elektwonik, moun itilize tankou yon kat ATM epi yo aksepte nan majorite makèt. Sèten imigran kapab elijib pou pwogram lan. Aplikasyon ak renouvèlman sou entènèt kapab fèt atravè ACCESS HRA, ki se pòtay sou entènèt pou vil la ki pèmèt ou aplike pou dosye avantaj leta bay yo epi jere yo. Pou jwenn plis enfòmasyon sou avantaj ak elijiblite SNAP yo, ale sou pajwèb sou SNAP Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) lan oswa rele liy enfòmasyon HRA a nan 718-557-1399.
  • Benefisyè SNAP yo kapab fè acha manje sou entènèt nan Amazon, nan Shoprite, oswa nan Walmart. Asire w ou konfime ke yon magazen sou entènèt livre nan adrès lakay ou. Ale soupaj entènèt HRA a sou acha SNAP sou entènèt.
  • Si w gen kesyon sou imigrasyon ak avantaj piblik tankou SNAP, rele liy dirèk ActionNYC ki gratis epi konfidansyèl nan 1-800-354-0365, lendi rive vandredi soti 9è a.m. rive 6è p.m., oswa rele 311 epi di “Chaj Piblik (Public Charge)” pou jwenn enfòmasyon a tan epi ou ka fè konfyans ak kontak pou jwenn èd jiridik.
 • P-EBT: Transfè Avantaj Elektwonik pandan Pandemi Eta New York (Pandemic Electronic Benefit Transfer, P-EBT) se yon nouvo avantaj ki bay tout fanmi lekòl piblik nan Vil New York yo jiska $420 dola pou chak timoun pou achte pwovizyon. Kesyon Moun Poze Souvan sou COVID-19 nan Depatman Sante Eta New York la abòde anpil nan sousi oswa enkyetid komen sou restriksyon vwayaj yo. Li pa nesesè pou enskri. Tout fanmi timoun lekòl piblik Vil New York yo, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon, revni oswa travay yo, pral resevwa lajan sa a. Ale sou pajwèb Kesyon Moun Poze Souvan sou P-EBT Biwo Asistans Tanporè ak Asistans pou Moun ki gen Andikap Eta New York la pou jwenn plis enfòmasyon.
  • Pifò fanmi ki benefisye SNAP ak/oswa avantaj TA (Lajan Kach) yo te deja benefisye avantaj manje P-EBT pou chak timoun ki elijib nan mwa me oswa jen. Yo te mete avantaj manje P-EBT yo dirèkteman sou kat EBT fanmi w lan gen deja a epi yo te ajoute yo sou montan SNAP ou an. Ou kapab verifye montan avantaj manje SNAP/P-EBT fanmi w lan (men se pa elijibilite ou pou avantaj manje P-EBT yo) lè w ale sou www.connectebt.com oswa lè w rele nan 1-888-328-6399. Ajan sant apèl yo nan nimewo sa a kapab sèlman reponn kesyon sou montan SNAP ou an. Yo pa gen enfòmasyon sou avantaj manje P-EBT yo epi yo pa kapab reponn okenn kesyon sou elijibilite w ak lè ou pral benefisye yo.
  • Pifò fanmi ki gen timoun ki resevwa Medicaid, ki gen ant 3 ak 18 lane epi ki elijib pou avantaj manje P-EBT pral jwenn avantaj manje P-EBT yo swa sou Kat Idantite Avantaj Komen Medicaid (Common Benefit Identification Card, CBIC) paran an swa sou CBIC timoun ki pi gran nan kay la yo te sètifye pou resevwa manje midi gratis oswa pou yon pri ki redui nan lekòl. Kay ki gen timoun nan kategori sa a te resevwa yon lèt nan mwen jiyè ki eksplike yo fason pou yo jwenn avantaj manje P-EBT yo grasa CBIC Medicaid yo a.
  • Paran/responsab legal timoun ki elijib ki pa t benefisye avantaj manje P-EBT yo a sou yon kat SNAP, TA (Lajan Kach) oswa Medicaid ap resevwa yon kat avantaj manje P-EBT 2020 nan kourye lapòs ant septanm ak desanm 2020. Y ap voye yon kat pou chak timoun ki elijib. Yo voye kat sa yo nan kourye lapòs nan non chak timoun ki gen laj pou ale lekòl, se pa nan yon paran oswa yon responsab legal. Tout kat avantaj manje P-EBT 2020 yo pral gen yon nimewo idantite ki kòmanse ak lèt "I" epi yon dat nesans jenerik ki se 01/01/1900. Si w pè paske Eta New York ka pa gen bon adrès ou, tanpri rele nan 833-452-0096 oswa voye yon imèl nan otda.sm.eisp.PEBT@otda.ny.gov.
  • Fanmi elèv lekòl prive yo ta dwe kontakte Biwo Asistans Tanporè ak Asistans pou Moun ki gen Andikap nan Eta a pou yo konnen si yo elijib.
  • Jwenn plis enfòmasyon sou on.nyc.gov/p-ebt, rele nan 833-452-0096 oswa voye imèl nan otda.sm.eisp.PEBT@otda.ny.gov.
  • Feyè P-EBT Vil New York yo disponib nan plizyè lang la a.
 • WIC: Pwogram Nitrisyon Siplemantè Espesyal pou Fanm, Timoun ak Timoun Piti (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC) bay manje ki bon pou sante ak lòt sèvis gratis pou fanm ak timoun ki gen revni ki ba. Al gade nan ACCESS NYC (pou Panyòl, al gade nan ACCESS NYC Español) oswa rele liy enfòmasyon HRA a nan 718-557-1399.
 • Get Food NYC: Yo bay tout rezidan New York sèvis ki pi ba yo gratis kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon. Imigran san papye yo kapab resevwa sèvis sa yo tou, epi lè yo fè sa, sa PA P fè w tounen yon "Chaj Piblik" ni li p ap afekte kapasite w pou aplike pou yon kat rezidans. Pa genyen okenn tès Chaj Piblik pou moun ki gen kat rezidans k ap aplike pou sitwayènte.
  • Depo manje Vil New York yo bay pwovizyon, epi kizin kominotè yo bay plat manje cho. Pa gen okenn limit sou revni. Jwenn kote ki toupre w yo ak èdtan yo louvri yo grasa kat entèyaktif FoodHelpNYC oswa Food Bank NYC. Ou ka rele tou nan 311 epi di "food pantries."

Lojman ak Sèvis Piblik

 • Prevansyon Degèpisman
  • Lwa sou Prevansyon Degèpisman Tanporè: Kounye a, pifò lokatè k ap fè fas ak degèpisman ka gen pwoteksyon kont degèpisman selon lwa Eta a ak yon òdonans Sant federal pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Yo eksplike pwoteksyon sa yo pi ba a.
   • Lwa Egzonerasyon pou Lokatè: Selon yon nouvo lwa ki rele Lwa sou Egzonerasyon pou Lokatè, yo pa ka degèpi lokatè ki te gen pwoblèm kòb nenpòt lè soti 7 mas 2020 rive jounen jodi a kote yo leve tout restriksyon sekirite ki gen rapò ak COVID la nan rejyon an paske li pa peye kòb lwaye li te dwe anvan pandan peryòd sa a. Menmsi pwoteksyon selon Lwa sou Egzonerasyon pou Lokatè a ka anpeche mèt kay ou a degèpi w, yon tribinal ka toujou otorize mèt kay ou a pran mezi pou li pran kòb lwaye ou dwe a nan men ou.
   • Òdonans CDC: Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) te pibliye yon òdonans ki anplas depi 4 septanm 2020, ki entèdi mèt kay yo degèpi kèk lokatè paske yo pa peye kòb lwaye rive jiska 31 desanm 2020. Kidonk, si w kalifye selon òdonans sa a, yo pa kapab degèpi w legalman paske ou an reta sou kòb lwaye w la jiska 31 desanm 2020. Pou òdonans sa a pwoteje lokatè yo, yo dwe reponn ak kritè sa yo:
    • Lokatè yo dwe satisfè youn nan kritè kalifikasyon sa yo: Yo ap touche $99,000 dola oswa mwens ane sa a (oswa $198,000 dola si y ap depoze ansanm), yo pa t oblije siyale revni bay IRS ane pase, oswa yo te resevwa yon peman federal pou relans ekonomik; EPI
    • Lokatè yo dwe bay mèt kay la yon deklarasyon ki siyen ki di 1. Yo pral fè $99,000 dola oswa mwens ane sa a (oswa $198,000 dola si y ap deklare taks ansanm), yo pa t oblije siyale revni bay IRS ane pase, oswa yo te resevwa yon peman federal pou relans ekonomik; 2. Yo pa kapab peye kòb lwaye akoz yo pèdi revni, èdtan travay oswa salè yo, yo revoke yo oswa akoz yon “gwo frè medikal yo dwe peye ak lajan ki soti nan pòch yo”, 3. Yo te fè gwo jefò pou yo jwenn èd leta pou yo peye kòb lwaye oswa lojman; 4. Yo ap fè gwo jefò pou yo peye yon pati nan kòb lwaye a epi 5. Degèpisman an pral fòse yo vin tounen sanzabri oswa mete yo nan kondisyon pou y ap viv ak moun.
   • Pou jwenn plis enfòmasyon sou fason sispansyon degèpisman sa yo ka aplikab pou ou, rele Liy Èd pou Lokatè Vil la nan 311 epi di “Tenant Helpline (Liy Èd pou Lokatè).”
  • Enpòtans sa Genyen pou Reponn Petisyon pou Degèpisman Mèt Kay la: Lokatè ki gen pwosè degèpisman yo te tanmen kont yo 3 novanm 2020 oswa apre 3 novanm 2020 paske yo pa peye ta dwe reponn anvan ane sa a fini (31 desanm 2020). Lokatè yo te depoze yon petisyon kont yo apre 3 novanm 2020 paske yo pa peye gen peryòd legal òdinè 10 jou a pou depoze yon repons. Si w pa reponn yon petisyon pou degèpisman, sa kapab mennen nan yon jijman pa defo kont ou, sa ki kapab lakòz yo degèpi ou. Si w gen kesyon sou fason òdonans sa yo ka afekte pwosè degèpisman w lan, tanpri rele 311 epi mande pou "Tenant Helpline (Liy Èd pou Lokatè)".
   • Si w resevwa yon petisyon pou yon pwosè degèpisman nan Tribinal Lojman, ou pa oblije ale nan tribinal la pou reponn li an pèsòn. Nouvo petisyon pou degèpisman yo oblije gen ladan yo yon avi ki gen enfòmasyon sou fason pou reponn petisyon an nan telefòn epi ki gen nimewo telefòn pou Repons Tribinal Lojman yo, ki bay enfòmasyon jiridik debaz ak kontak pou sèvis jiridik gratis yo nan Biwo Jistis Sivil HRA a.
  • Konsèy Jiridik Gratis: Konsèy jiridik gratis disponib pou lokatè rezidansyèl Vil New York yo nan Biwo Jistis Sivil HRA a ak lwa sou dwa pou gen yon avoka Vil la. Rele 311, lendi rive vandredi, 9è:00 a.m. rive 5è:00 p.m., epi di “Tenant Helpline (Liy Èd pou Lokatè)” pou resevwa asistans jiridik gratis nan telefòn pou kesyon ou genyen sou zafè lwe kay, degèpisman oswa litij ant mèt kay ak lokatè. Ou kapab ranpli tou fòm Kontakte Nou Biwo Majistra a pou Pwoteje Lokatè yo.
   • Liy dirèk bay konsèy tou sou fason pou aplike pou avantaj vil la bay ak lòt resous pou ede tout rezidan Vil New York—kèlkeswa kòd postal la, revni an, oswa sitiyasyon yo ak imigrasyon—rezoud pwoblèm lwe kay la pandan kriz COVID-19 la.
  • Pòtay Resous pou Lokatè: Pòtay Resous pou Lokatè Vil New York se yon zouti sou entènèt ki pou ede lokatè nan Vil New York yo eksplore resous piblik ak resous prive ki kapab estabilize sitiyasyon lojman yo. Yo pral poze yon lokatè k ap chèche èd yon seri kesyon epi y ap voye li nan resous ki pi itil yo, tankou asistans pou lwaye, opsyon paske li pa peye oswa paske li kontinye rete nan kay la, ansanm ak dwa ak pwoteksyon li genyen selon repons li bay.
  • Ou kapab jwenn feyè enfòmasyon ki gen dènye enfòmasyon pou lokatè Vil New York COVID-19 la afekte yo sou pajwèb Biwo Majistra a pou Pwoteje Lokatè yo.
  • Pou plis enfòmasyon, al gade nan sit entènèt Biwo Majistra a pou Pwoteje Lokatè yo (Mayor’s Office to Protect Tenants) oubyen paj sou COVID-19 ak sou dwa lojman Pwokirè Jeneral Eta New York la.
 • Resous pou Asistans nan Lwaye
  • Dil Yon Grenn Fwa ak Asistans Lajan Kach Annijans: Administrasyon Resous Imèn (HRA) pare pou li resevwa aplikasyon pou asistans pou aryere lwaye annijans pou sila yo ki nan bezwen. Nan pifò ka yo, ou kapab fè tout pwosesis la san ou pa ale an pèsòn nan biwo HRA a. Genyen kèk restriksyon imigrasyon ki aplikab. Al gade nan ACCESS NYC (pou Panyòl, al gade nan Access NYC Español) oswa rele Liy Enfòmasyon HRA a nan 718-557-1399.
  • Homebase ak FASTEN: Pwogram Homebase la kapab ede rezidan Vil New York ki gen risk ki pandye sou tèt yo pou yo pèdi lojman yo epi pou yo antre nan sistèm chèltè a kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon. Homebase ofri:
   • Sèvis pou anpeche ekspilsyon
   • Asistans pou jwenn avantaj piblik
   • Èd pou lokasyon ijans
   • Edikasyon ak asistans pou plasman nan travay
   • Konsèy finansye ak jesyon lajan
   • Èd pou relokalize
   • Asistans finansyè akoutèm

    Sèvis la disponib kounye a pou tout rezidan Vil New York kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon (sila yo ki pa kalifye pou pwogram Homebase la kapab chèche jwenn menm asistans lan nan men menm founisè yo nan FASTEN). Ale sou pajwèb HRA’ sou Homebase oswa rele 311 epi di “homebase” pou jwenn yon founisè Homebase ki toupre w.
   • Seksyon 8: Si w sèvi ak yon koupon Seksyon 8 pou Prezèvasyon ak Devlopman Lojman nan NYC (Housing Preservation and Development, HPD) epi ou gen difikilte pou w peye lwaye w akoz ou pèdi revni w, voye yon imèl nan DTRAI@hpd.nyc.gov pou jwenn asistans.
   • NYCHA: Rezidan NYCHA ki pèdi revni yo gendwa kalifye pou pwogram NYCHA pou moun ki gen difikilte pou peye kòb lwaye. Moun ki pèdi tout revni yo nèt gendwa kalifye pou Politik Zewo Revni NYCHA a. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele Sant Kontak Kliyan NYCHA a nan 718-707-7771.
 • Pwogram Otèl COVID-19
  • NYC Test & Trace Corps, atravè pwogram Take Care li a, pral asire nenpòt moun ki teste pozitif pou COVID-19 ak kontak pwòch li yo ap gen resous ki nesesè pou yo separe san danje nan yon otèl, gratis, oswa lakay yo pou ede evite pwopagasyon viris la. Nenpòt moun kapab rele nan 1-212-COVID19 (212-268-4319) epi peze 5 pou li rezève yon chanm. Yon pwofesyonèl swen sante pral evalye sitiyasyon ou epi voye ou nan yon otèl si sa nesesè.
  • Rezidan New York ki teste pozitif pou COVID-19 oswa ki petèt te ekspoze ak viris la kapab kalifye pou yo jwenn yon chanm otèl GRATIS pandan jiska 14 jou pou yo separe san danje epi pou pwotejè pwòch yo.
   • Kliyan otèl yo pral gen:
   • Transpò aleretou pou ale epi soti nan otèl la ak nenpòt randevou medikal ki nesesè
   • Chanm ak twalèt prive
   • Tès COVID-19 sou plas
   • Wi-Fi gratis ti cheri ak apèl telefòn lokal ilimite pou rete konekte
   • Manje maten, manje midi, ak manje aswè chak jou
   • Livrezon medikaman
   • Sèvis swen sante souplas doktè ak enfimyè ki konpetan bay
    Telesikyatri pou jwenn pwofesyonèl sante mantal ekspè yo
 • Èd pou Sèvis Leta Bay
  • Pwogram Asistans Enèji pou Kay lan ede ou peye pou depans chofaj ak èkondisyone pou lakay ou. Kèk imigran gendwa kalifye. Aprann plis sou Avantaj Asistans pou Chofaj HEAP akAsistans pou Klimatizasyon yo sou AccessNYC. Ou ka aplike lè ou rele Depatman Sèvis Sosyal NYC an nan 212-331-3126 oswa sou entènèt nan mybenefits.ny.gov.
  • Lwa Parker Mosley a, ki se yon lwa Eta New York, pwoteje rezidan New York yo pou yo pa koupe sèvis piblik yo tankou gaz ak kouran akoz yo pa peye pandan etadijans COVID-19 la, ki ekspire kounye a nan dat 1ye janvye 2021 an. Apre etadijans lan fini, kliyan rezidansyèl New York ki deklare/konfime yo te fè yon chanjman nan sitiyasyon finansyè yo akoz pandemi an gen pwoteksyon tou pou yo pa koupe sèvis yo jiska 31 mas 2021 — epi yo pral ofri yo yon akò peman difere san okenn frè ni sanksyon pou peman an reta. Verifye sitwèb ConEdison la ak sitwèb National Grid la pou jwenn plis enfòmasyon.
 • Èd pou Sèvis Entènèt
  • Comcast te kreye yon pwogram èd ki te pèmèt kliyan yo kontinye itilize sèvis nou yo pandan fèmti pandemi an lakoz la. Ale sou sitwèb Xfinity oswa Comcast Business la pou jwenn plis enfòmasyon, oswa rele liy dirèk Comcast la nan 1-800-391-3000. Anplisdesa, Comcast ap ofri nouvo kliyan ki gen revni ba yo de (2) mwa entènèt gratis avèk yon vitès ki rive jiska 25 Mbps. Ale sou sitwèb Comcast Internal Essentials la pou jwenn plis enfòmasyon.
  • Charter Spectrum bay sèvis entènèt nan yon pri ki abòdab pou kay ki gen omwen yon moun ki benefisye youn nan pwogram èd piblik sa yo: (1) Pwogram Nasyonal Kantin nan Lekòl (National School Lunch Program, NSLP); (2) Dispozisyon sou Elijiblite Kominotè NSLP; (3) Revni Sekirite Siplemantè (pou aplikan ki gen plis pase 65 lane sèlman). Pou jwenn plis enfòmasyon epi pou aplike, ale sou pajwèb Spectrum Internet Assist lan.
  • Suddenlink an Optimum bay sèvis Altice Advantage Internet 30 Mbps (megabit pa segonn) pou $14.99 dola pa mwa, ki gen ladan ekipman gratis, done san limit, rabè sou enstalasyon ak opsyon pou yo anile nenpòt lè. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit entènèt Altric Advantage Internet la.
  • Pwogram entènèt bon mache Connect2Compete la disponib pou kay ki gen omwen yon moun ki se yon elèv K-12 (klas matènèl rive nan klas 12yèm ane) epi ki nan yon pwogram èd leta bay. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou paj wèb Cox Connect2Compete la.

Edikasyon ak Swen pou Timoun

 • Dat pou Lekòl Piblik yo Fèmen ak Relouvri
  • Apati 19 novanm, tout lekòl yo te fèmen pou yon ti tan pou zafè ansèyman ak aprantisaj, epi tout elèv lekòl piblik Vil New York yo te pase nan aprantisaj a distans lan nèt.
 • Tès COVID-19 Obligatwa nan Lekòl
  • Pou pitit ou a ka retounen nan aprantisaj fas-a-fas, ou dwe soumèt fòm konsantman pou tès COVID-19 nan lekòl. Tès obligatwa nan lekòl la pral fèt chak semèn pou pèsonèl oswa elèv yo chwazi owaza nan tout lekòl ki relouvri yo.
  • Menm si w te deja bay konsantman ou, Depatman Edikasyon ankouraje w fè sa pou asire w elèv ou a gen dènye fòm ki anrejistre a lè w itilize oswa kreye kont NYCSA oswa enprime epi siyen fòm lan epi pote li nan lekòl pitit ou a premye jou li retounen nan lekòl la. 
  • Yon fichye PDF fòm konsantman an ki kapab enprime, ansanm ak yon fòm egzanpsyon, disponib nan 10 lang sou paj Tès COVID Depatman Edikasyon an.
 • Egzijans COVID-19 pou lekòl prive ak lekòl charter yo nan Vil New York
 • Konsèy sou Sekirite COVID-19 pou Paran ak Moun k ap Okipe Timoun ki nan Lekòl Matènèl ak Timoun ki gen Laj pou Ale Lekòl
 • Èd pou Jwenn Aparèy pou Aprantisaj A Distans: Pou ede elèv yo rete konekte pandan ijans yo, Depatman Edikasyon (DOE) ap prete yo iPad ki konekte ak entènèt pou kore aprantisaj a distans lan. Si w ta renmen mande yon aparèy pou yon elèv Vil New York ki nan fanmi ou, tanpri ranpli Fòm Demann Aparèy pou Aprantisaj A Distanslan.
 • Konsèy ak Asistans pou Transpò: Afektasyon ak enfòmasyon aktyèl pou pitit ou a disponib kounye a nan Kont Lekòl Vil New York ou a (NYC Schools Account, NYCSA). Kontakte lekòl pitit ou a pou w jwenn èd pou kreye yon kont NYCSA epi pou konnen orè pitit ou a, ki jou li pral suiv kou, ak modèl pwogramasyon li genyen an.
  • Selon direktiv Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), bis k ap transpòte elèv yo pral pote sèlman 25% nan yo pou pèmèt yo respekte distans sosyal la. Sèl eksepsyon an se elèv ki soti nan menm kay yo ki ka chita ansanm, ak enfimyè epi parapwofesyonèl yo bay elèv yo. Eksepte elèv ki pa oblije respekte egzijans pou mete pwoteksyon pou figi yo, tout moun ki nan yon otobis lekòl dwe mete mask toutan.
  • Lekòl ou a pral bay elèv ki ap patisipe nan aprantisaj miks yo MetroCards pou elèv pou yo ka fè ale vini nan lekòl la. Kèk paran ki dwe akonpaye elèv k ap deplase pou yo vini nan ansèyman miks fas-a-fas la elijib pou yo resevwa yon MetroCard tou.
  • Ranbousman yo pral disponib pou fanmi ki gen sikonstans espesyal kote pitit yo ki elijib pou sèvis transpò pran elèv bò twotwa pou mennen lekòl, ki pa kapab itilize transpò piblik atravè MetroCard, epi ki ap tann sèvis transpò nan otobis. Pou jwenn plis enfòmasyon, pale ak lekòl ou a oswa voye yon imèl bay TransportationReimbursement@schools.nyc.gov.
  • Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou paj wèb Apèsi sou Transpò Depatman Edikasyon Vil New York.
 • Resous pou Aprantisaj Lakay
  • Administrasyon Sèvis pou Timoun nan NYC (NYC Administration for Children’s Services, ACS) genyen yon gid resous vityèl pou COVID-19 pou paran ak timoun, tankou ti konsèy pou paran, aktivite yo sigjere pandan karantèn nan, ak resous pou bezwen debaz yo.
  • Bibliyotèk Piblik New York (New York Public Library, NYPL) la ofri leson patikilye gratis sou entènèt pou elèv. Elèv yo kapab resevwa asistans ak devwa pou lakay nan men yon titè k ap okipe yo sèlman toulejou ant 2è p.m. jiska 11 p.m.  Titè yo disponib nan lang Anglè ak an Panyòl, soti nan ti klas primè rive nan klas segondè yo, nan matyè debaz yo. Kontni videyo ansanm ak lòt resous toujou disponib 24 sou 24.  Fanmi yo pral bezwen yon kat Bibliyotèk New York la pou jwenn aksè ak sèvis sa a, epi yo ka aplike pou yon kat sou sitwèb Bibliyotèk New York la.
 • Resous ACS yo
  • Sant Anrichisman pou Fanmi): patnè Administrasyon pou Sèvis Timoun (Administration for Children’s Services, ACS) Vil New York yo avèk òganizasyon kominotè yo nan twa (3) katye pou bay Sant Anrichisman Fanmi yo (Family Enrichment Centers, FECs), ki se espas konfòtab, tankou kay ki bay yon pil kado pou kominote a epi avèk kominote a. Kounye a FEC yo ap bay referans ak sipò a distans, ansanm ak resous ki limite nan ka dijans yo fas-a-fas. Tanpri kontakte FEC lokal ou a pou w jwenn plis enfòmasyon.
   • C.R.I.B. nan East New York
    Orè Travay yo: Fonksyònman a Distans 
    646-477- 6780 oswa thecrib.enyfec@gmail.com 
    thecrib.enyfe.org
    2779 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY 11207
   • Circle of Dreams nan Highbridge
    Orè Travay yo: Madi, Mèkredi, Vandredi, / 11è a.m. rive 2è p.m. ak Fonksyònman a Distans
    718-618-5559
    acamacho@childrensvillage.org 
    266 E. 165th St., Bronx, NY 10456
   • O.U.R. Place nan Hunts Point/Longwood 
    Orè Travay yo: lendi rive vandredi. / 2è rive 4è p.m. ak Fonksyònman a Distans 
    917-945-1152
    ourplacefec.graham-windham.org
    940 Garrison Avenue, Bronx, NY 10474
  • Patenarya nan Kominote: ACS te tabli 11 gwoup planifikasyon ki baze nan kominote a ki reyini chak mwa. Kounye a yo fè reyinyon vityèl epi voye imèl pou planifye epi bay referans pou fanmi yo. Kèk patenarya ap bay resous pou ijans fas-a-fas tou. Jwenn plis enfòmasyon sou pwogram lan sou pajwèb Biwo Angajman ak Patenarya Kominotè ACS la. Telechaje fèyè ki gen enfòmasyon pou pran kontak yo ak orè yo: Kreyòl
   • Bedford-Stuyvesant
    Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 347-365-3852
    Imèl: info@bedstuycpp.org
    Sit entènèt: www.bedstuycpp.org
   • Bushwick
    Lè Fonksyònman yo: L ap Fonksyone a Distans
    Telefòn: 718-497-6090 ekstansyon 766 (lendi, jedi)
    718-497-6090 ekstansyon 793 (madi, mèkredi, vandredi)
    Imèl: bushwickcpi@gmail.com
    Sitwèb: www.bushwickcommunitypartnershipny.org
   • East Flatbush
    Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 718-758-7802
    Imèl: EF@cpp.jccany.org
   • East Harlem
    Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 646-345-3614 oswa 929-431-7798
    Imèl: eastharlemcpp@unionsettlement.org
   • East New York
    Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 877-827-7369
    Imèl: eastnycpp@gmail.com
   • Elmhurst
    Lè Fonksyònman yo: L ap Fonksyone a Distans
    Telefòn: 718-523-6868 x103
    Imèl: ECP@mediatenyc.org
   • Highbridge
    Lè Fonksyònman yo: Lendi-Vandredi 10AM-3PM
    Telefòn: 718-293-4352
    Imèl: bridgebuilderscpo@gmail.com
   • Hunts Point
    Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 917-514-1710 oswa 646-464-2036
    Imèl: hpcommunitypartnership@hpac10474.org
    Sit entènèt: www.huntspoint.org/community-partnership
   • Jamayik
    Lè fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 718-526-2400 x 2018 oswa 917-589-3851
    Imèl: jamaicapartners@shelteringarmsny.org
   • Mott Haven
    Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 347-441-0785 oswa 914-529-1150
    Imèl: Motthavenpartnership@gmail.com
   • Staten Island (North Shore)
    Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
    Telefòn: 917-485-7710
    Imèl: SICPPInfo@nyfoundling.org
    Sit entènèt: www.sicpp.com
 • Èd pou Gadr
  i
  Si w se yon paran ki bezwen gadri pandan w ap travay pandan pandemi an, ou kapab soumèt yon demann pou yo ba w yon opsyon san danje, ki bon mache pou fanmi ou sou workersneedchildcare.org.

Sipò pou Travayè ak Asistans Finansyè

 • Avantaj pou Travayè pandan Pandemi an
  • Si COVID-19 te afekte travay ou an, ou gendwa kalifye pou sèten avantaj. Al konsilte tablo ACCESS NYC la pou konprann ki avantaj ou gendwa kapab resevwa nan sitiyasyon w.
  • Asirans Chomaj: Rezidan New York ki se imigran ki gen otorizasyon pou yo travay gendwa elijib pou avantaj asirans chomaj. Eta New York ap retire peryòd atant 7 jou a. Ale sou sitwèb Depatman Travay Eta New York la oswa rele nan 1-888-209-8124. Pou jwenn plis enfòmasyon sou elijiblite ak pwosesis aplikasyon an, ale sou Kesyon Moun Poze Souvan sou Alokasyon Chomaj yo nan Access NYC.
  • Asistans Chomaj pandan Pandemi: PUA (Pandemic Unemployment Assistance) bay travayè ki nòmalman pa elijib pou alokasyon chomaj yo (kontraktè endepandan yo, travayè ki gen eksperyans travay ki limite, ak lòt yo) ki pa kapab travay akoz ijans sante piblik kowonaviris la. Al gade Lis Verifikasyon PUA Depatman Travay Eta New York la pou wè si ou kalifye.
 • Dwa Travayè yo
  • Antanke travayè, ou fèt pou w konnen dwa ou yo e ou genyen dwa sa yo kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon w, ansanm ak konje peye san danje ak konje maladi anba lwa Vil New York la. Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè nan NYC (NYC Department of Consumers and Worker Protection, DCWP) kreye yon rezime sou lwa travay Vil la yo pou anplwayè ak anplwaye pandan w ap jere enpak COVID-19 sou travay ou. Ale sou sitwèb DCWP a pou w telechaje rezime a nan lang ou pi pito a.
  • Ou ka elijib pou konje maladi peye nan ka ijans pou COVID-19 la anba lwa Eta New York la. Nan sèten ka, imigran san papye yo genyen dwa pou yo jwenn konje maladi peye tou. Pou w jwenn plis enfòmasyon, ale sou sitwèb Biwo Gouvènè Eta New York la oswa rele liy dirèk COVID-19 la nan 1-888-364-3065.
 • Sipò Finansye
  • Rezidan New York ki se imigran yo ak/oswa pitit yo ka elijib pou yo jwenn asistans lajan kach nan New York. Al gade nan ACCESS NYC (pou espanyòl, al gade nan Access NYC Español) oubyen rele Liy Enfòmasyon HRA an nan 718-557-1399.
  • Ou kapab sispann peman prè federal pou etidyan yo san okenn penalite e san w pa akimile enterè pandan omwen 60 jou. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou studentaid.gov
  • Si w genyen difikilte finansye pou peye ipotèk kay ou, bank ou kapab ba w dispans pou peman ipotèk ou pandan 90 jou selon reglèman egzanpsyon ipotèk Sèvis Finansyè Depatman Eta New York la. Rele bank ki ba w prè pou ipotèk ou pou w jwenn plis enfòmasyon.
  • Peman prè federal pou etidyan yo ap tou kanpe, san enterè ni penalite, soti 13 mas 2020 rive 31 desanm 2020. Pami prè ki pa kalifye pou alejman sa a genyen ansyen prè edikatif federal pou fanmi ki pa pou Depatman Edikasyon Etazini (U.S. Department of Education) Prè Perkins ki pou lekòl yo, ak prè prive pou etidyan yo. W ap jwenn plis enfòmasyon nan Depatman pou Pwoteksyon Kliyan ak Travayè nan NYC (NYC Department of Consumer and Worker Protection) Ti Konsèy pou Dèt sou Prè Etidyan pandan COVID-19.
  • Si w genyen peman prè etidyan oswa prè pou swen medikal ki an reta bay Eta New York la, ou ka jwenn pwoteksyon tanporè kont rekouvreman dèt. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou sitwèb Pwokirè Jeneral New York la.
  • DCWP bay edikasyon ak konsèy finansye, opsyon sèvis bankè ki san danje e ki abòdab, ak kredi pou enpo ki ogmante revni. Ale sou sitwèb DCWP a pou jwenn plis enfòmasyon.
  • DCWP aksepte tou plent kliyan ak plent travayè e l kontinye bay sèvis sou entènèt. Al gade sitwèb DWCP a pou w jwenn lis sèvis ki disponib yo ak fason pou w kontakte biwo a.
 • Edikasyon pou Granmoun ak Èd pou Chèche Travay
  • We Speak NYC: We Speak NYC bay resous edikasyon nan lang anglè gratis ti cheri sou entènèt epi li ap ofri kou gratis chak semèn sou entènèt. Enskri nan yon kou kounye a pou rankontre nouvo moun, jwenn enfòmasyon konsènan sèvis Vil New York ki disponib pou tout rezidan Vil New York yo, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon, epi pratike anglè. Si w ta renmen patisipe nan yon kou, tanpri al gade nan orè klas yo la a. Nenpòt moun kapab jwenn aksè ak resous gratis sou sitwèb We Speak NYC a san yo pa bezwen kreye yon kont. Pami resous miltimedya yo, genyen videyo, gid etid, istwa kout, ak kwiz sou entènèt, kote elèv yo kapab pratike konpetans yo nan lekti, nan tande, ak konpetans alfabetizasyon vizyèl yo. Genyen dokiman tou pou edikatè yo tankou plan leson yo ak tiliv tou.
  • Pwogram Alfabetizasyon pou Granmoun: Pwogram alfabetizasyon pou granmoun yo bay sèvis ansèyman ak sèvis sipò konplè pou nenpòt moun ki gen plis pase 16 lane ki pa enskri nan lekòl oswa ki pa konn pale, li ak/oswa ekri lang anglè ase byen pou li patisipe nan pwogram edikasyon ak pwogram fòmasyon ki fèt ann anglè yo. Pwogram lan mete patisipan yo an kontak ak yon pakèt pwogram preparasyon pou lekti, ekriti, lang anglè ak ekivalans lekòl segondè/Egzamen Devlopman Edikasyon Jeneral (General Educational Development, GED). Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou pòtay sou entènèt kou alfabetizasyon pou granmoun Biwo Devlopman Mendèv Vil New York la oswa rele DYCD nan: 1-800-246-4646 oswa 1-646-343-6800.
  • Coursera: Depatman Travay Eta New York fè patenarya avèk Coursera pou li bay rezidan New York ki nan chomaj yo aksè nan anviwon 4,000 pwogram nan sektè ki ap devlope rapid yo epi yo kapab amelyore konpetans yo nan syans done, biznis ak teknoloji. Anpil nan pwogram sa yo se wout ki mennen nan sètifikasyon, sètifika pwofesyonèl epi yo kapab ede amelyore karyè ou. Pou jwenn plis enfòmasyon epi enskri, ale so pajwèb Aprantisaj sou Entènèt avèk Coursera Depatman Travayla.
  • Sant Karyè Workforce1: Depatman Sèvis pou Ti Biznis (Small Business Services, SBS) nan Vil New York prepare epi ede rezidan New York yo jwenn djòb. Sèvis gratis yo ofri nan rezo Sant Karyè Workforce1 yo nan toulè senk (5) minisipalite yo gen ladan anons pou travay, aktivite rekritman, resous pou chèche travay, sèvis pou veteran, atelye sou seve ak entèvyou, epi fòmasyon. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou pajwèb ACCESS NYC a sou Workforce1 oswa pajwèb SBS a sou Workforce1.
  • Sèvis Karyè HRA: Sèvis Karyè HRA yo ofri kliyan yo èd lajan kach, opòtinite pou fòmasyon ak sèvis karyè pou ede yo ogmante konpetans pwofesyonèl yo epi bati yon karyè ki pral mennen nan siksè ak sekirite finansyè. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sitwèb Sèvis Karyè HRAa.

Sipò pou Ti Biznis

 • Swiv Konsèy COVID-19
  • Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) Vil New York bay enfòmasyon ki ajou sou dènye konsèy COVID-19 pou chak sektè, tankou fòm ou bezwen yo. Ale sou pajwèb konsèy COVID-19 pou biznis DOHMHla.
  • Sèvis pou Ti Biznis (SBS) nan Vil New York te pibliye gid pou sektè yo nan yon langaj klè epi senp kòm yon zouti pou ti biznis yo suiv dènye konsèy obligatwa yo epi pataje pi bon pratik yo. Pou jwenn plis enfòmasyon sou gid ak fòm/modèl yo, ale sou nyc.gov/business.
  • Liy dirèk SBS: SBS te lanse yon liy dirèk pou ti biznis pou li reponn kesyon ki pi ijan pwopriyetè ti biznis yo genyen pandan y ap prepare yo pou yo relouvri. Reprezantan Ti Biznis yo ak Konseye nan zafè Konfòmite yo pral siveye liy dirèk la epi yo pral gentan genyen dènye direktiv ak regilasyon yo pou yo pataje ak pwopriyetè biznis yo. Rele nan 888-SBS-4NYC (888-727-4692).
  • Fwa Resous ak Seminè sou Entènèt SBS yo: SBS ap òganize yon fwa resous nimerik ant ajans yo pou antreprenè Vil New York k ap chèche dènye konsèy sou fason pou yo reprann aktivite yo epi relouvri. Reprezantan k ap soti nan plizyè ajans minisipal ap la pou yo reponn nenpòt kesyon. SBS ak patnè li yo pral bay enfòmasyon sou egzijans ak direktiv pou relouvri, plan sekirite, asistans finansyè, chanjman nan règlemantasyon, sipò pou anplwaye, lisans, enspeksyon, elatriye. Tanpri ale sou nycsmallbizcourses.eventbrite.com pou enskri nan fwa resous la epi pou jwenn tout seminè sou entènèt nou ofri yo, ki gen ladan asistans finansyè, fason pou kreye yon sitwèb pou biznis, ak fason pou prepare yon biznis pou ijans.
  • Konsiltasyon pou Konfòmite SBS: Depatman Sèvis pou Ti Biznis Vil New York ofri konsiltasyon pou konfòmite gratis pou ede w konprann fason pou respekte règ ak règleman Vil yo pou evite w pran kontravansyon moun pran souvan yo. SBS pa p bay kontravansyon ni amann – konsiltan yo ap senpman ede w konprann règ yo. Pou enskri pou jwenn konsiltasyon, ale sou pajwèb SBS la epi ranpli fòm lan sou entènèt.
  • Pwoteksyon pou Figi: Sit distribisyon pou ti biznis k ap chèche jwenn pwoteksyon pou figi yo louvri kounye a. Grasa èd patnè kominotè yo, y ap distribiye materyèl sa yo nan toulè senk (5) minisipalite yo pou kapab garanti sante ak sekirite pou ti bizinis yo ak anplwaye yo. Nou konseye pwopriyetè biznis yo pou yo sèvi ak pòs san kontak sa yo si sa nesesè. Pou jwenn yon lis ki gen sit distribisyon ki disponib yo, ale sou nyc.gov/business.
  • Aplikasyon pou Lisans ak Renouvèlman: Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) ap pwolonje sèten dat ekspirasyon lisans ak dat limit pou aplike pou renouvle yo. Ale sou sitwèb DCWP a pou jwenn plis enfòmasyon. Aplikasyon pou lisans sou entènèt la ap toujou disponib sou Pajwèb pou lisansDCWP a. Pou kesyon ou genyen yo, voye yon imèl bay Biwo Asistans Sèvis pou Lisans NYC sou Entènèt lan (NYC Online Licensing Service Help Desk) nan ELP@dca.nyc.gov.
 • Asistans Finansyè
  • Prè ak Sibvansyon SBS: Depatman Sèvis pou Ti Biznis (SBS) te anonse gen twa (3) pwogram asistans finansyè ki disponib pou ti biznis ki nan katye kote moun yo gen revni ba rive nan modere (low-to-moderate income, LMI).
   • Prè pou Fasad NYC LMI (NYC LMI Storefront Loan) se yon prè san enterè ki rive jiska $100,000 dola pou ede biznis ki gen fasad ki nan zòn Vil New York kote moun yo gen revni ba rive nan modere (low-to-moderate income, LMI) yo rekòmanse oswa kontinye fonksyone apre yo fin fè fas ak pwoblèm COVID-19 la. Pou jwenn plis enfòmasyon pou aplike, ale sou pajwèb SBS LMI Storefront Loanlan.
   • Sibvansyon pou Rediksyon To Enterè (Interest Rate Reduction Grant) a pral ede w redui frè enterè ou dwe sou yon prè ki egziste nan Enstitisyon Finansyè pou Devlopman Kominotè yo (Community Development Financial Institutions, CDFI). CDFI yo konsantre yo sou sèvi biznis ki pa kapab jwenn aksè nan kapital fasil yo epi kreye opòtinite ki pral fè enpak pozitif sou kominote y ap bay sèvis yo. SBS fè patenarya avèk 11 CDFI ki travay sitou avèk pwopriyetè biznis ki se Azyatik, Nwa, Latino, epi imigran. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou pajwèb Sibvansyon pou Rediksyon To Enterè SBS la.
   • Sibvansyon pou Sipò Distri Komèsyal pou Enpak Estratejik COVID-19 bay òganizasyon devlopman kominotè (community-based development organizations, CBD) yo $20,000 dola finansman pou mete sou pye sipò lokal pou redrèsman apre COVID-19 pou ti biznis yo. Yo pral itilize lajan an pou fè aktivite sansibilizasyon, bay asistans teknik pou konekte ti biznis yo, ogmante sansibilizasyon ak konpreyansyon sou nouvo règ ak règleman Vil ak Eta yo, epi ranfòse relasyon avèk machann yo pou ankouraje kolaborasyon ak ogmantasyon òganizasyon lokal. Pou jwenn plis enfòmasyon epi pou aplike, ale sou pajwèb Sibvansyon pou Sipò Distri Komèsyal pou Enpak Estratejik COVID-19 SBSla.
  • Prè ak Sibvansyon SBA: Adimistrasyon Ti Biznis (Small Business Administration, SBA) Etazini gen prè ak sibvansyon pou ti biznis yo pou li jere enpak ekonomik COVID-19 la. Ale sou pajwèb Konsèy ak Resous pou Ti Biznis pandan COVID-19 SBA a pou kapab jwenn plis enfòmasyon. Pwopriyetè biznis ki se imigran yo gendwa kalifye pou prè sa yo.
  • Asistans pou Aplikasyon: Genyen sant devlopman pou ti biznis pou ede w ranpli aplikasyon pou prè ak sibvansyon sa yo. Ale sou sitwèb Sant Devlopman pou Ti Biznis New York (New York Small Business Development Center) pou jwenn sant ki toupre w la.
 • Pwoteksyon kont Degèpisman
  • Gouvènè Cuomo te pwolonje Òdonans Egzekitif ki pwoteje lokatè komèsyal yo kont degèpisman ak frè reta pou lwaye paske yo pa peye lwaye jiska 1ye janvye 2021.

Resous Vil ak Kominote an pou Rezidan LGBTQ+ New York yo

 • Nan repons ak pandemi COVID-19 lan, Pwojè Inite NYC an te fè yon sondaj sou plizyè santèn pwogram ak founisè sèvis LGBTQ nan tout Vil New York pou devlope yon paj resous, sa ki gen ladan l enfòmasyon ki ajou sou resous LGBTQ ki toujou disponib pandan pandemi COVID-19 lan. Vizite paj resous pou COVID-19 Pwojè Inite an pou plis enfòmasyon.

 • Yon lis bank manje ak kizin soup popilè ki montre a klè angajman pou akeyi manm kominote LGBTQ yo disponib sou paj entènèt Asistans pou Manje Growing Up NYC an.

 • Pou jwenn enfòmasyon sou evènman ki fèt pou kominote LGBTQ+ la, ale sou GrowingUpNYC.CityofNewYork.us.

 • NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Judson kontinye founi swen seksyèl/repwodiksyon ki ijan, sèvis pou konfime idantite LGBTQ yo, ak soutyen pou sante mantal pou adolesan ak jèn adilt Vil New York yo pandan ijans COVID-19 lan. Espas fizik lan ap relokalize tanporèman nan NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Gouverneur ki tabli nan 227 Madison Street, New York, NY.
  • Nan lide pou adere ak rekòmandasyon distans sosyal lan epi pou asire sekirite pèsonèl ak pasyan nou yo, sila yo ki vle jwenn aksè ak sèvis sa yo ta dwe rele dabò pou resevwa yon evalyasyon telefonik konplè. Apresa yon randevou fizik ak yon founisè swen sante pral pwograme jan li nesesè medikalman.
  • Yo ap bay sèvis ki suiv yo la:
   • Tès ak trètman ETS
   • Kontrasepsyon ak planin ijans
   • PrEP/PEP
   • Bezwen jinekolojik ki ijan
   • Swen pou konfime idantite seksyèl, ansanm ak terapi òmonn
   • Tès gwosès ak konsèy sou opsyon ou genyen
   • Soutyen pou sante mantal
  • NYC Health + Hospitals bay tout rezidan New York yo swen, kèlkeswa kondisyon imigrasyon ou oswa kondisyon asirans ou. NYC Health + Hospitals ap ede ou menmsi ou pa gen asirans e ou pa kapab peye pou swen sante ou.
  • Pou pran yon randevou, rele 212-925-5000 (apre mesaj pou chwa lang lan, peze 3 pou ou pale ak yon enfimyè). Vizite sit entènèt Sant Sante NYC Health + Hospitals LGBTQ yo pou plis enfòmasyon.

Èd pou Antèman

 • Pwogram Èd pou Antèman Administrasyon Resous Imèn Vil New York (Human Resources Administration, HRA) la bay sipò finansye pou ede moun ki pa gen gwo revni yo peye frè antèman pou yon pwòch. Pwogram sa a disponib pou tout rezidan New York ki gen ti revni, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon
  • Pou fè fas kare ak enpak pandemi COVID-19 la, DSS/HRA te pibliye yon règ ijans:
   • Ki ogmante alokasyon pou antèman an soti $900 dola rive $1,700 dola epi ki ogmante limit pou frè antèman an soti $1,700 dola rive $3,400 dola.
   • Ki pwolonje delè ou kapab aplike a rive 120 jou apati dat moun lan mouri a.
  • Yo pral konsidere aplikasyon yo resevwa 12 mas 2020 oswa apre 12 mas 2020 pou ogmantasyon èd pou antèman an. Yo pral egzamine tout aplikasyon yo resevwa yo kèlkeswa sitiyasyon moun lan ak imigrasyon.
  • Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou paj Èd pou Antèman HRA a, ki gen ladan fòm aplikasyon yo nan 11 lang (nimewo sekirite sosyal la pa obligatwa) ak Kesyon Moun Poze Souvan yo.
  • Ou kapab rele Biwo Sèvis Antèman HRA a tou nan 929-252-7731. Tanpri kite yon mesaj epi yon manm ekip la pral retounen w apèl la anvan pwochen jou ouvrab la fini.

 • Si pwòch ou an mouri nan NYC Health + Hospitals, ou kapab kontakte depatman Relasyon ant Pasyan ak Kliyan pou mande èd pou idantifye kò li epi planifye pwochen etap yo. Ou kapab jwenn nimewo telefòn dirèk pou chak etablismann pi ba a.
  • BRONX
   • NYC Health + Hospitals/Jacobi
    718-918-5245
   • NYC Health + Hospitals/Lincoln
    718-579-5537
   • NYC Health + Hospitals/North Central Bronx
    718-519-4747
  • BROOKLYN
   • NYC Health + Hospitals/Coney Island
    718-616-4164
   • NYC Health + Hospitals/Kings County
    718-245-7418
   • NYC Health + Hospitals/Woodhull
    718-963-8465
  • MANHATTAN
   • NYC Health + Hospitals/Bellevue
    212-562-6071
   • NYC Health + Hospitals/Harlem
    212-939-1790
   • NYC Health + Hospitals/Metropolitan
    212-423-7232
  • QUEENS
   • NYC Health + Hospitals/Elmhurst
    718-334-3690
   • NYC Health + Hospitals/Queens
    718-883-2058

 • Pou jwenn plis enfòmasyon, ale nan seksyon fineray ak antèman ki nan Kesyon Moun Poze Souvan sou COVID-19 MOIA .

Sekirite Piblik ak Pwoteksyon Kont Pèsekisyon ak Diskriminasyon

 • Yo pap tolere èn ak diskriminasyon kont nenpòt moun sou baz ras, orijin nasyonal, oswa lòt kondisyon nan Vil New York. Komisyon Dwa Delòm nan NYC, Biwo Majistra a pou Prevansyon Krim ki Rive Akoz Èn, ak NYPD ap siveye epi yap entèveni nan ensidan ki rive akoz èn ak diskriminasyon ke moun fè baze sou krent ak stigma ki gen rapò ak COVID-19.
  • Rele 311 pou w rapòte asèlman oswa diskriminasyon.
  • Rele 911 si w se viktim yon krim ki rive akoz èn oswa w se temwen sa w panse ki se yon krim ki rive akoz èn. Polisye NYPD yo pap poze kesyon sou kondisyon imigrasyon nenpòt moun kap chèche èd.
  • Ale sou nyc.gov/StopCOVIDHate pou jwenn enfòmasyon sou kijan pou w rapòte ensidan ki gen rapò ak COVID-19, ak jwenn aksè pou sipò pou viktim ak sante mantal.

 • Sant Jistis pou Fanmi NYC (NYC Family Justice Centers) yo disponib nan telefòn pou bay sivivan vyolans nan kay asistans, sa ki gen ladann planifikasyon tousuit pou sekirite, asistans pou chèltè, asistans jiridik, sèvis sante mantal ak terapi-konsèy epi lòt resous vital. Yo gendwa mande w pou kite yon mesaj, epi yon moun pral rele w bak rapid, jan sa posib.
  • Apati lendi jiska vandredi, 9 a.m. pou 5 p.m., ou kapab rele nan adrès sant ki pi pre w la.
   • Pou NYC Family Justice Center, Bronx, rele nan 718-508-1220
   • Pou NYC Family Justice Center, Brooklyn, rele nan 718-250-5113
   • Pou NYC Family Justice Center, Manhattan, rele nan 212-602-2800
   • Pou NYC Family Justice Center, Queens, rele nan 718-575-4545
   • Pou NYC Family Justice Center, Staten Island, rele nan 718-697-4300
  • Lèswa oswa nan wikenn, rele Liy Apèl Gratis 24 sou 24 kont Vyolans Domestik NYC an (Domestic Violence Hotline) nan 800-621-HOPE (4673).

 • Si w bezwen plis enfòmasyon ak resous, al gade nan paj wèb COVID-19 Biwo Majistra a pou Fini ak Vyolans nan Kay ak Vyolans ki Baze sou Sèks yon Moun.

Nan ki Pwen Pwosedi Imigrasyon ak Mizanplas Lwa yo Rive

 • ActionNYC se inisyativ Vil la ki bay èd imigrasyon konfidansyèl legal, gratis e ki san danje pou rezidan New York yo. Pwogram la ap ajiste kounye a pou pèmèt entèvyou imigrasyon nan telefòn pou respekte règ distans sosyal yo (rete omwens 2 mèt lwen moun ki pa rete nan menm kay avèk ou). Si ou gen nenpòt kesyon oswa preyokipasyon konsènan nan ki pwen dosye imigrasyon w lan rive, ansanm ak chanjman ki gen pou wè ak COVID-19 lan, rele nan 800-354-0365 lendi pou vandredi ant 9 a.m. jiska 6 p.m. oubyen rele nan 311 epi di "ActionNYC."

 • Biwo Jistis Sivil nan NYC bay sèvis legal gratis pou rezidan New York ki nan bezwen, ikonpri lokatè, imigran, travayè ki pa touche anpil kòb ak lòt rezidan New York kap konfwonte difikilte legal sivil. Ale sou sitwèb Biwo Jistis Sivil nan NYC a pou w jwenn plis enfòmasyon.

 • Y ap ranvwaye tout odyans nan tribinal sou zafè imigrasyon omwen jiska 1ye janvye 2021 pou moun ki pa nan prizon yo. Pou moun ki nan prizon yo, odyans yo ap kontinye pou kounye a. Rete enfòme sou mizajou yo lè w ale sou Justice.gov/EOIR, lè w rele liy dirèk Biwo Egzekitif la pou Revizyon Imigrasyon (Executive Office for Immigration Review, EOIR) an nan 1-800-898-7180, epi lè w konsilte paj Facebook EOIR la

 • Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) te reprann seremoni sèman pou natiralizasyon fas-a-fas yo, pandan l ap respekte règ distans sosyal yo. Yo te reprann randevou pou fè entèvyou epi pou pran done byometrik yo tou. Tout aplikan ak reprezantan legal yo pral resevwa avi pou repran randevou nan lapòs. Ale souUSCIS.gov/Coronavirus (pou Panyòl, ale sou pajwèb Respuesta de USCIS al Coronavirus 2019 la). Si w gen kesyon (tankou sou fason pou repran randevou w la), rele liy dirèk USCIS la nan 1-800-375-5283, lendi rive vandredi soti 8è AM rive 8è PM.
  • Biwo azil USCIS ki New York la te reprann sèvis li yo epi l ap fè entèvyou fas-a-fas yo. Yo pral voye avi bay aplikan azil yo pou yo repran randevou.

 • Ranfòsman Imigrasyon ak Ladwàn (Immigration and Customs Enforcement, ICE) modifye politik li yo pou reponn a pandemi COVID-19 la. Pou w jwenn plis enfòmasyon, ale sou ICE.gov/COVID19
  • Yo pa pèmèt fanmi ak zanmi fè vizit nan sant detansyon ICE yo nan moman sa a. Pou avoka yo, gen kèk vizit jiridik k ap kontinye. Sepandan, ICE ap ankouraje vizit atravè videyo pou avoka yo lè sa posib e l ap mande moun kap vizite an pèsòn yo pou yo mete pwòp ekipman pwoteksyon pèsonèl yo e yo ka gen pou fè tès etan yo nan sant lan. Se pou avoka yo rantre an kontak avèk sant endividyèl yo pou detay ak mizajou yo.
  • ICE anile tout kontwòl an pèsòn pou moun yo pa arete yo. Kontwòl nan telefòn yo ap fèt jiskaprezan.
  • ICE ap kontinye fè arestasyon. ICE di li pral enplemante kèk limitasyon sou kimoun yo pral arete e yo pap fè okenn arestasyon nan oubyen toupre sant swen sante yo amwens ta gen yon ka eksepsyonèl.

Pwoteksyon Konsomatè kont Fwod

 • Li pa legal pou moun gonfle pri yo pou nenpòt atik pèsonèl oswa atik menaje oswa nenpòt sèvis ki nesesè pou anpeche oubyen pou limite pwopagasyon oswa pou trete COVID-19. Sa vle di biznis yo pa kapab ogmante pri kalite atik ak sèvis sa yo a 10% oswa piplis. Pou jwenn plis enfòmasyon ale sou sitwèb DCWP a. Si w panse yon magazen te monte pri atik sa yo twò wo nan kòmansman mwa mas la, depoze yon plent sou entènèt oswa rele 311 epi di "Yo Chaje m Twòp (Overcharge)."

 • NYC.gov/DCWPAlerts bay enfòmasyon ak resous tradwi sou kesyon fwod, konsèy pou planifikasyon fineral, kominikasyon sou sesasyon dèt, prè pou etidyan, preparasyon fiskal gratis, lisans espire ak dat renouvèlman, pri eskwokri, ak plis lòt detay.

 • Magouyè yo toujou ap eksplwate moun ki fèb yo pandan moman kriz ak moman difisil yo. Li enpòtan pou konnen magouy yo pou kapab pwoteje tèt ou ak lajan ou. Magouyè yo gen anpil fason pou yo twonpe moun nan kad COVID-19 la. Magouy sa yo ka fèt nan apèl telefòn, imèl, mesaj tèks, oswa pafwa menm fas-a-fas. Li enpòtan pou konnen yo epi pou konnen sa pou fè si w ta kwaze youn. Men kèk nan kategori magouy ki konn fèt souvan pandan COVID-19 la:
  • Fo Apèl de Gouvènman an/Imèl/Tèks. Òganis lejitim gouvènman pa kon rele moun yon fason enpwovize pou mande lajan, espesyalman sou fòm kat kado. Anpil nan pèman yo kapab fèt sou sitwèb ofisyèl yo.
  • Magouy Òganizasyon Byenfezans. Toujou fè rechèch anvan ou fè don bay yon òganizasyon byenfezans oswa yon moun ki kreye yon paj GoFundMe. Tout òganizasyon byenfezans ki legal yo dwe enskri nan Biwo Òganizasyon Byenfezans Pwokirè Jeneral New York la. Pa janm bay lajan kach, kat kado, ni voye lajan.
  • Fo "Pwodui ak Medikaman Kont COVID-19. Pa itilize pwodui oswa medikaman yo di ki "anti-COVID-19", sof si yon pwofesyonèl swen sante apwouve yo. Pou kounye a, pa gen okenn prèv ki montre gen pwodui ki trete oswa anpeche COVID-19.
  • Kit Tès COVID-19 Lakay. Refize nenpòt òf yo fè w sou entènèt pou vaksinasyon ak kit pou fè tès COVID-19 lakay. Si yon moun frape pòt ou sanzatann epi li di w li soti nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS), oswa Depatman Sante ak Ijyèn Mantal Vil New York (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) pou li vini fè yon tès COVID-19" – rele 911.
  • Pwoteje Ekipman Pèsonèl ou Kont Fwod. Evite fo apèl telefòn nan biznis ou kap mandew lajan pou Pwoteje Ekipman Pèsonèl ou(PPE). Moun ki rele a kapab fè konnen ke yon direktè te plase yon kòmand pou Konpayi sa e nou bezwen lajan anvan nou fè livrezon an.
  • Eskwokri Ak Fwod. Imèk eskwokri, mesaj tèks, oswa sa yo poste sou media sosyal yo souvan gen yon lyen oswa yo kapab madew pouw bay enfòmasyon pèsonèl. Toujou verifye adrès imèl ou oswa lyen an anvan ou klike oswa reponn.
  • Apèl Enkoni ak Apèl Robo. Fwodè yo kapab relew nan systèm apèl robo ilegal pou kapab prezantew tout bagay fwod sou trètman COVID-19 e pou yo vin travay lakay ou avèw. Evite apèl kap menasew pou dekonekte gaz ou oswa sèvis eletrik ou si ou pa peye imediatman.
  • Fwod sou liberasyon Dèt siou resevwa yon apèl ki deklare ke y'ap liberew de dèt pa angajew.
  • Koupon kontrefason. Evite fo òf koupon kap sikile sou rezo sosyal yo. Yo kapab voye lyen koupon nan sit de yon tyès pati kap mandew enfòmasyon pèsonèl ou yon fason pouw ka resevwa koupon.
  • Prè sou Taks. Fè atansyon ak pwomès yo fè w pou ba w yon "pi gwo" ranbousman nan dediksyon ak kredi.
  • Magouy Ti Chyen. Li enpòtan pou fè rechèch sou sitwèb la anvan ou fè nenpòt acha. Sit k ap fè magouy yo ka fè reklam pou bèt ki pa egziste epi yo pa janm voye yo. Se yon bon abitid pou pa achte yon bèt kay san w pa wè li fas-a-fas.
  • Fwod sou Prè Etidyan. Anpil nan etidyan kap peye prè federal yo sispann otomatikman, san entèrè oswa penalite jiska 30 Septanm. Etidyan ki fè prè yo pa bezwen poze okenn aksyon pou pa sispèk yo. Si yon moun kontakte ou pou deklare ke li kapab metew nan pwogram nan pi rapid oswa gratis, se yon fwod.

 • Pou Plis enfòmasyon sou fason pou disène yon fwod ak konsèy pou pwoteje tèt ou , vizite nyc.gov/dcwp pou fwod sou COVID-19 ak papye sou fè konsèy sekirite

 • Si w sispèk yon fwod ki gen rapò ak COVID-19, rele Biwo Pwokirè Jeneral la nan 800-771-7755 oswa rele Divizyon Eta New York pou Pwoteksyon Konsomatè nan 800-697-1220.
  • Si w santi ou gen danje ki pandye sou tèt ou, tanpri rele 911.

 • Al gade Gid Resous pou COVID-19 Pwokirè Jeneral New York la pou konnen dwa w genyen yo, resous ki disponib pou ou, ak konsèy pou pwoteksyon konsomatè yo nan moman sa a.

Resous Anplis

 • Pou jwenn plis resous ak enfòmasyon ki espesifik pou Vil New York, ale sou paj wèb Èd pou Moun HELP NOW NYC a ak seksyon resous nyc.gov/coronavirus

 • Anpil moun COVID-19 la te afekte kalifye pou yo jwenn avantaj pou ede yo achte pwovizyon, jwenn swen sante, oswa èd lajan pou konpanse revni yo pèdi a. Konsèy sou Avantaj pandan Pandemi a disponib nan 10 prensipal lang yo sou sit AccessNYC a.

 • Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) Vil New York gen yon Gid Resous Konplè ki disponib.

 • Èske ou gen kesyon konsènan imigrasyon oswa fason pou jwenn aksè ak sèvis Vil la? Rele liy pou apèl MOIA an nan 212-788-7654, Lendi rive Vandredi kòmanse 9 a.m. rive 5 p.m., voye yon imèl bay AskMOIA@cityhall.nyc.gov, oubyen kontakte yon Òganizatè Katye MOIA (MOIA Neighborhood Organizer).

 • Rezidan New York ki gen andikap yo kapab ale sou paj wèb COVID-19 Biwo Majistra a pou Moun ki gen Andikap pou yo jwenn enfòmasyon sou livrezon manje/materyèl, avantaj sekirite sosyal/Medicaid, sèvis swen sante lakay, ak plis resous toujou.

 • Vil la ap bay rezidan NYCHA yo plizyè resous, tankou ekipman pwoteksyon pèsonèl ak tès COVID-19 pou tout rezidan NYCHA ansanm ak verifikasyon manje ak sou byennèt pou moun aje yo. Pou w jwenn plis enfòmasyon, ale sou sitwèb NYCHA a.

 • Komisyon Taksi ak Limouzin NYC (NYC Taxi and Limousine Commission, TLC) lanse yon sant resous pou founi sèvis jiridik, finansye ak lòt sèvis pou chofè yo. Vizite sit entènèt Sant Resous pou Chofè TLC an pou aprann plis epi pwograme yon randevou.

 • Vil New York ap anboche chofè TLC ki lisansye pou livre manje bay rezidan New York yo ki nan bezwen pandan kriz COVID-19 lan. Aprann plis epi anrejistre sou Pòtay pou Chofè pou Livrezon Manje NYC an.

Tradiksyon Ilistrasyon COVID-19