Resous pou Kominote Imigran yo Pandan Pandemi COVID-19 la

Sit entènèt sa a founi tradiksyon moun fè nan dis (10) lang Lwa Lokal 30 lan deziyen.

W ap jwenn tradiskyon nan lòt lang gras ak Google Translate.

Vil New York angaje l pou l ede rezidan New York ki afekte anpil yo akoz pandemi Coronavirus 2019 (COVID-19) la. Genyen plizyè sèvis nan vil la ki disponib pou tout rezidan New York yo kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon w epi kèlkeswa kapasite w pou peye, menm lè ka gen lòt kondisyon elijiblite ki aplikab.

Enfòmasyon sa a ajou apati dat 15 me 2020. Enfòmasyon sou sèvis ak resous ki disponib yo ap chanje souvan. Pou plis enfòmasyon, al gade nan nyc.gov/coronavirus epi swiv (follow) @NYCImmigrants on Twitter.

Klike sou yon sijè oswa peze touch antre a sou yon sijè pou w wè repons li an.

Gid Resous ki ka Telechaje

Konsèy ak Tretman pou COVID-19

 • Se pou rezidan New York yo rete lakay yo leplis posib. Si w genyen sentòm COVID-19 ki lejè oswa modere, mete tèt ou nan izolman lakay ou tousuit. Apre twa a kat jou, si w santi w malad toujou, kontakte pwofesyonèl swen sante w la.

  • Si ou bezwen èd pou jwenn yon doktè oswa jwenn swen medikal, rele liy pou apèl Health + Hospitals lan 844-NYC-4NYC (844-692-4692). Vil New York pral bay swen medikal kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou epi kit ou kapab peye pou sa ou pa.

  • Itilize telefòn, mesaj tèks, telemedsin (konferyans videyo), oswa yon pòtay pasyan pou pale ak doktè w pase pou w ale kay doktè w lan fasafas. Ou menm ak doktè w pral deside si w bezwen chèche swen medikal andeyò lakay ou.

  • Si w genyen difikilte pou w respire, doulè oswa presyon nan pwatrin ki pa kanpe, nouvo kofizyon oswa w pa kapab rete eveye, lèv ou yo oubyen figi w vin ble, ale nan yon sal dijans oswa rele 911. Sa a se pa yon lis konplè li ye. Si w gen enkyetid akoz ou ka gen yon ijans medikal, kontakte pwofesyonèl swen sante w la tousuit oubyen rele rele 911.

  • Sendwom enflamasyon miltisistèm pedyatrik lan (Pediatric multisystem inflammatory syndrome, PMIS) se yon nouvo twoub sante ki parèt kay timoun nan Vil New York (NYC) ak lòt kote. Kèk doktè panse twoub lan lye akoz yo gen COVID-19 lan. Si pitit ou an gen sentom, ansanm ak lafyèv ki pèsiste, gratèl, doulè nan vant, vomisman, rele doktè ou an tousuit (oswa liy pou apèl H+H lan 844-NYC-4NYC si ou pa gen yon doktè). Telechaje Fèy enfòmasyon PMISlan.

  • Vizite sit entènèt Depatman Sante Vil New York lan (New York City Department of Health) pou Kowonaviris la pou ou jwenn dènye rekòmandasyon yo ak zouti nan plizyè lang.

  • Vil New York PA P mete anplas tès COVID-19 dirèkteman ak pasyan yo. Si ou resevwa yon koutfil konsa, se yon fwod. Diskite sou enfòmasyon santepèsonèl ou yo, ansanm ak nenpòt tès ki nesesè, avèk founisè swen sante w lan sèlman.

 • Li enpòtan pou moun ki pa viv nan menm kay rete yon distans sis pye ominimòm de youn lòt a tou moman.

 • Moun ki pa montre sentòm gendwa kapab simaye COVID-19 la kanmenm. Yon pwoteksyon pou figi kapab ede w pou w pa simaye COVID-19 la bay lòt moun, donk ou dwe mete youn nenpòt lè w soti lakay ou.

  • Rezidan New York yo dwe mete pwoteksyon pou figi an piblik, sitou lè yo pa kapab rete omwen yon distans sis pye parapò ak lòt moun. Yon pwoteksyon pou figi se yon papye oubyen yon twal byen sekirize ki kouvri nen w ak bouch ou e ke w dwe mete nenpòt lè w soti lakay ou. Pou w jwenn plis enfòmasyon sou ki kalite pwoteksyon pou figi w dwe itilize epi kijan pou w itilize l, ale sou NYC.gov/Coronavirus. Vil la ap distribye pwoteksyon pou figi gratis. Pou plis enfòmasyon, vizite NYC.gov/FaceCoverings.

  • Tout anplwaye esansyèl Vil New York yo dwe mete pwoteksyon pou figi lè yap pran kontak ak piblik la etan yap travay. Vil la ap distribye pwoteksyon pou figi bay travayè esansyèl Vil la yo atravè ajans Vil la.

  • Se pou magazen yo mande kliyan yo mete pwoteksyon pou figi pou pwoteje anplwaye ak kliyan yo. Yo avize pwopriyetè biznis yo pou yo afiche pankat pou ede ranfòse direktiv sa a.

 • NYC ap elaji kritè pou tès COVID-19 lan. Chache yon tès COVID-19 si ou:
  • Gen sentom COVID-19 yo, kèlkeswa laj, kondisyon kwonik oswa pwofesyon ou,

  • Vin an kontak rapwoche ak yon pasyan COVID-19 ki konfime, kèlkeswa sentom, oswa

  • Travay nan yon anviwonnman rezidansyèl regwoupe (fwaye retrèt, abri oswa etablisman swen pou granmoun), kèlkeswa sentom yo

  Vizite nyc.gov/covidtest pou jwenn yon sit kominotè pou tès ki toupre ou.

 • Konsèy vil la bay sou kisa w dwe fè parapò ak pandemi COVID-19 la aktyalize souvan. Pou w jwenn dènye enfòmasyon ajou yo, ale sou NYC.gov/Coronavirus. Enfòmasyon an disponib nan plis pase 20 lang.

  • Pou w resevwa mizajou an tan reyèl nan lang Anglè sou COVID-19, voye yon mesaj tèks ki di COVID nan 692-692.

  • Pou mizajou an tan reyèl nan lang Panyòl, voye yon mesaj tèks ki di COVIDESP nan 692-692.

  • W ap jwenn mizajou an tan reyèl tou nan lang anglè, panyòl ak chinwa sou Twitter. Swiv @NotifyNYC, @NNYCSpanish, ak @NNYCChinese.

 • Rezidan Vil New York ki gen sentòm oswa ki teste pozitif pou COVID-19 la, ki te an kontak ak yon moun ki gendwa enfekte ak COVID-19, oubyen ki an karantèn kounye a kapab enfòme Vil la osijè eta sante yo. Al gade nan Pòtay Angajman COVID-19 NYC an pou kapab jwenn plis enfòmasyon.

Preyokipasyon sou COVID-19 ak Imigrasyon

 • Si w ap chèche jwenn swen, tretman oswa tès pou COVID-19, sa PA P fè ou vin yon "chaj piblik" ni domaje kapasite w pou w aplike pou yon kat rezidans. Lè w jwenn swen charite oubyen swen medikal nan pri redui, sa pa p afekte kapasite w genyen pou w aplike pou yon kat rezidans. Pa gen okenn tès "responsablite piblik" pou moun ki gen kat rezidans k ap aplike pou vin sitwayen ameriken. Al chèche swen san okenn krent.

 • Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon nan Peyi Etazini (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) anonse ke tretman ak sèvis prevansyon pou COVID-19 yo pap gen okenn efè negatif sou rezilta pou nenpòt moun ki sijè a tès "responsablite piblik" la, menmsi se youn oswa plis avantaj leta ke yo konsidere anba tès "responsablite piblik" la ki bay tretman ak/oswa sèvis prevansyon yo oswa ki peye pou yo. Ale sou paj Responsablite Piblik USCIS la pou w jwenn plis enfòmasyon

 • Anpil imigran pa konsène parapò ak tès "responsablite piblik" la. Pa gen okenn tès "responsablite piblik" pou moun ki gen kat rezidans k ap aplike pou vin sitwayen ameriken.

 • Se pa tout sèvis, pwogram oswa avantaj leta yo konsidere tankou "avantaj leta" anba tès "responsablite piblik" la. Pa egzanp, sèvis ak pwogram sila yo PA konsidere kòm "avantaj leta", menm pou imigran ki dwe pase tès "chaj piblik" la:

  • Sèvis swen sante ak majorite asirans sante yo aleksepsyon Medicaid pou ka ki pa ijan

  • Etan yo enkli Medicaid, avantaj Medicaid sila yo pa enkli:

   • Medicaid pou Ijans

   • Sèvis Medicaid finanse men ki disponib grasa Lwa Edikasyon pou Moun ki gen Andikap (IDEA)

   • Sèvis oswa avantaj nan lekòl ke Medicaid finanse

   • Avantaj Medicaid ke timoun ki gen mwens pase laj 21 lane resevwa yo

   • Avantaj Medicaid ke fanm resevwa pandan gwosès + 60 jou

  • Genyen plizyè kalite asistans manje, tankou Pwogram Siplemantè Nitrisyon Espesyal pou Fanm, Tibebe ak Timoun (Special Supplemental Nutrition Pwogram for Women, Infants and Children, WIC), gad manje, repa Grab and Go nan lekòl yo, ak plis (aleksepsyon SNAP; al gade seksyon "Manje" a pi ba a)

  • Avantaj pou Chomaj

 • Gen pwoteksyon lavi prive ki solid ki anplas pou tout pasyan swen sante, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon. Dapre lalwa federal, lopital ak klinik yo pa pataje enfòmasyon pasyan yo san otorizasyon pasyan yo , amwenske lalwa egzije sa.

 • Si w genyen kesyon osijè imigrasyon ak avantaj leta yo, rele liy dirèk gratis ActionNYC a nan 800-354-0365, lendi rive vandredi, 9 a.m. – 6 p.m., oswa rele 311 epi di "Chaj Piblik" pou w jwenn aksè nan enfòmasyon ak koneksyon san pèdi tan ou ka fè konfyans pou w jwenn èd jiridik.

Swen Sante ak Byennèt

 • NYC Health + Hospitals bay tout rezidan New York yo swen, kèlkeswa kondisyon imigrasyon w oswa kondisyon asirans ou. NYC Health + Hospitals ap ede w menmsi ou pa gen asirans e w pa kapab peye pou swen sante w. Sa aplike pou tout kalite sèvis swen sante, ki gen ladan yo swen ijans, vizit kay doktè, medikaman, swen alontèm, ak sejou lopital. Ale sou NYC Health + Hospitals, oswa rele 844-NYC-4NYC (844-692-4692) oswa 311.

 • NYC Care se yon pwogram aksè pou swen sante ki garanti sèvis a pri ki ba oswa gratis ke NYC Health + Hospitals ofri pou rezidan New York ki pa kalifye pou asirans sante oswa ki pa kapab peye pou li. Ale sou sitwèb NYCCare.nyc, oswa rele 646-NYC-Care (646-692-2273) oswa 311.

  • Pou respekte règ distans sosyal (rete omwens 2 mèt parapò ak moun ki pa rete nan menm kay avèk ou yo), manm pèsonèl NYC Care yo pral pran enfòmasyon kontak ou epi yo pral rele w bak pou enskri w lè randevou fasafas yo otorize.

 • Vil New York se domisil plizyè sant sante kominotè ki bay swen medikal sou baz barèm frè varyab, toudepann revni w. Swen an disponib pou tout moun, kèlkeswa kondisyon imigrasyon w. Administrasyon Resous ak Sèvis Sante (Human Resources & Services Administration, HRSA) bay enfòmasyon sou sant sante kominotè ki tou pre w yo. Ale sou sitwèb FindaHealthCenter.HRSA.gov oswa lis opsyon pou swen a pri ki ba oswa gratis NYC a pou w jwenn yon lokal ki tou pre w.

 • • Sit kominotè pou tès NYC Health + Hospitals jere yo itilize otoranmasaj prelèvman yo pou minimize kontak ant pasyan ak travayè swen sante yo. Tès san randevou gratis epi ki pratik disponib kounya nan anplasman ki suiv yo la. Randevou pa nesesè. Vizite nyc.gov/covidtest pou jwenn yon sit kominotè pou tès ki toupre ou.

 • Si w santi w gen kè sote, ou gen estrès oswa w akable, rantre an kontak ak yon konseye espesyalize nan NYC Well, ki se liy asistans konfidansyèl ak gratis Vil la, ki disponib nan plis pase 200 lang. Rele 888-NYC-WELL (888-692-9355), voye yon tèks ki diWELL nan 65173, oswa ou ka tchat sou entènèt nan NYC.gov/NYCWell.

 • Rezidan New York yo ka ale sou paj entènèt Depatman Sante NYC pou Jesyon COVID-19 lan ak Byennèt Emosyonèl (NYC Health Department’s COVID-19 Coping and Emotional Wellbeing) ak gid resous pou sipò sante mantal adomisil ThriveNYC a.

 • Ale sou sit entènèt NYC Well la, ki ofri yon sèten kantite aplikasyon pou byennèt ak sipò emosyonèl ki kapab ede ou jere sitiyasyon an.

 • Rele liy asistans dirèk Eta New York la pou Sipò Emosyonèl pou COVID-19 lan nan 844-863-9314pou ou pale ak yon pwofesyonèl volontè ki gen fòmasyon espesyal. Yo disponib pou yo tande ou, ba ou sipò epi ofri referans apati 8 a.m. rive 10 p.m., sèt jou sou sèt.

Asirans Sante

 • Genyen plizyè plan asirans ak pri ki ba oubyen ki gratis ki disponib pou imigran, avèk tou pou timoun ak fanm ansent ki pa gen papye. Medicaid, Child Health Plus, ak Essential Plan disponib pandan tout ane a. Plan Sante ki Kalifye nan New York State of Health, ki se mache ofisyèl pou plan asirans sante nan eta a, disponib jiska dat 15 jen 2020. Vizite New York State of Health oubyen rele 311.

  • Akoz pandemi COVID-19 la, yo pral sispann sèvis enskripsyon fizik lan pou asirans sante yo jiskaske yo anonse l yon lòt jan. Pandan peryòd sa a , ou ka enskri sou entènèt oswa rele pou pwograme yon randevou enskripsyon nan telefòn. Genyen èd ki disponib kèlkeswa kondisyon imigrasyon ou e nan plizyè lang. Vizite Depatman Sante NYC an ak sit entènèt Ijyèn Mantal lan pou pwograme yon randevou, oswa rele 311. Ou kapab voye yon tèks tou ki di CoveredNYC nan 877-877 pou ou kominike nan lang anglè. Voye yon tèks ki di SeguroNYC nan 877-877 pou w kominike nan lang panyòl.

 • Defansè Sante Kominotè (Community Health Advocates, CHA) ede rezidan New York yo oryante yo nan sistèm konplike swen sante a nan bay kominote tout Eta New York la asistans ak edikasyon endividyèl. CHA bay asistans sou fason pou itilize asirans sante, rezoud pwoblèm faktirasyon medikal ak dèt, ak fason pou konteste refi pou pwoteksyon yo ak detèminasyon elijiblite yo. CHA genyen yon liy pou lang ki kapab bay sèvis tradiksyon nan plis pase 170 lang. Rele nimewo gratis la nan 888-614-5400, Lendi pou Vandredi apati 9 a.m. rive 4 p.m.

Manje

 • Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), oswa koupon pou achte manje, ede moun ki gen revni limite yo pou yo achte manje. Yo bay avantaj yo sou yon kat elektwonik ke moun itilize tankou yon kat ATM e ke yo aksepte nan majorite makèt. Sèten imigran kapab elijib pou pwogram nan. Aplikasyon ak renouvèlman sou entènèt kapab fèt atravè ACCESS HRA, ki se pòtay sou entènèt pou vil la ki pèmèt ou aplike pou epi jere dosye avantaj leta w yo. Pou jwenn plis enfòmasyon sou avantaj ak elijiblite SNAP yo, ale sou paj entènèt Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) a sou SNAP oswa rele liy enfòmasyon HRA a nan 718-557-1399.

  • Benefisyè SNAP yo kapab fè acha manje sou entènèt nan Amazon, nan Shoprite, oswa nan Walmart. Asire w ou konfime ke yon magazen sou entènèt livre nan adrès lakay ou. Ale soupaj entènèt HRA a sou acha SNAP sou entènèt.

  • Si ou genyen kesyon osijè imigrasyon ak avantaj leta yo tankou SNAP, rele liy dirèk konfidansyèl gratis ActionNYC a nan 800-354-0365, Lendi rive Vandredi, apati 9 a.m. rive 6 p.m., oswa rele 311 epi di "Public Charge" pou ou jwenn aksè ak enfòmasyon ak koneksyon san pèdi tan ou ka fè konfyans pou ou jwenn èd jiridik.

 • Sèvis yo liste pi ba a yo gratis pou tout rezidan New York kèlkeswa kondisyon imigrasyon w. Imigran san papye yo kapab resevwa sèvis sa yo tou, e sa PAP fè w tounen yon "responsablite piblik" ni l pap afekte kapasite w pou w aplike pou yon kat rezidans. Pa genyen okenn tès responsablite piblik pou moun ki gen kat rezidans kap aplike pou sitwayènte.

  • Bank manje Vil New York yo bay pwovizyon alimantè, e kizin kominotè yo bay pla cho. Pa gen okenn limit sou revni. Jwenn anplasman ki toupre ou lè ou itilize kat FoodHelpNYC oswa Food Bank NYC. Ou ka rele tou 311 epi di "food pantries."

  • Twa (3) repa pa jou disponib pou tout rezidan New York yo nan kote ki fè distribisyon repa yo toupatou nan Vil la. Sant Repa yo louvri Lendi pou Vandredi apati 7:30 a.m. rive 11:30 a.m. pou timoun ak fanmi yo, epi apati 11:30 a.m. rive 1:30 p.m. pou adilt yo. Ou pa bezwen enskri ni prezante okenn pyès idantifikasyon ni dokiman pou kapab pase pran manje sa yo. Nou pa p voye ale pèsòn, epi tout adilt ak timoun kapab vin pran pote ale twa (3) repa yon sèl kou. Paran oswa gadyen yo gendwa vin pran repa pou pitit yo. Pa gen okenn espas pou manje ki disponib, kidonk moun yo dwe manje repa yo andeyò sant repa yo. Gen opsyon vejetaryen ak halal ki disponib nan tout sit yo. Yon kantite sit ofri repa kosher sèlman. Li pa nesesè pou enskri ni pou prezante yon pyès idantite. Vizite sit Depatman Edikasyon anpou jwenn lokal kote yo bay repa gratis yo oswa rele 311. Ou kapab voye yon tèks tou ki di FOOD nan 877-877 pou ou kominike nan lang anglè. Voye yon tèks ki diCOMIDA nan 877-877 pou lang panyòl.

  • Si ou pa ka deplase lakay ou, ou pa gen pèsòn ki kapab pote manje pou ou, epi ou pa kapab itilize opsyon livrezon prive, ou gendwa kalifye pou resevwa livrezon repa yo dirèkteman lakay ou. Vizite sit entènèt Resous pou Asistans Manje pou COVID-19 lan nan NYC epi ale nan seksyon "Asistans pou Livrezon Manje nan NYC" an. Ou ka rele tou 311 epi di "Get Food."

  • Pwogram Nitrisyon Siplemantè Espesyal pou Fanm, Timoun ak Timoun Piti (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC) bay manje ki bon pou sante ak lòt sèvis gratis pou fanm ak timoun ki gen revni ki ba. Al gade nan ACCESS NYC (pou espanyòl, al gade nan Access NYC Español) oubyen rele Liy Enfòmasyon Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) an nan 718-557-1399.

  • Si ou vle achte pwodui ki fre men ou pa ka kite lakay ou, plizyè biznis lokal ak nasyonal ofri kounya opsyon livrezon adomisil. Ou ka jwenn lis biznis yo sou sit entènèt Resous pou Asistans Manje pou COVID-19 lan nan NYC (ale sou "Opsyon Livrezon Pwovizyon Alimantè" an).

  • Yon semèn pwovizyon alimantè gratis disponib pou tout rezidan New York nan senk minisipalite yo nan Kizin Nitrisyon Rezo Opòtinite Vwazinaj lan (Neighborhood Opportunity Network, NeON) an patenarya ak Food Bank of NYC ak Inisyativ Jenn Gason NYC yo (NYC Young Men's Initiative, YMI). Vizite paj entènèt Kizin Nitrisyon NeON lan.

Lojman ak Sèvis Piblik

 • Tout pwosesis ekspilsyon rezidansyèl ak komèsyal yo ak òdonans ekspilsyon ki an atant yo sispann nan New York jouk 20 daout 2020 – pou tout moun kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou. Sa vle di pwopriyetè ou an pa ka fè ou kite lakay ou oswa espas biznis ou an paske ou pa peye lwaye an pandan moman sa a. Nan moman sa a, frè lwaye yo pa efase oswa kanpe.

 • Nan repons pou ijans COVID-19/kowonaviris lan, Biwo Jistis Sivil HRA (Office of Civil Justice, OCJ) lan fè patenarya ak founisè sèvis jiridik ki pa pou pwofi nan tout Vil New York lan pou ofri avi ak konsèy jiridik gratis bay lokatè rezidansyèl nan NYC yo ki bezwen asistans ak sousi jiridik ki lye ak lojman yo an nan telefòn.

  • Liy dirèk la bay konsèy sou kijan pou jwenn aksè ak avantaj vil la oubyen kijan pou aplike pou asistans, konsèy legal gratis ak lòt resous ki disponib pou ede tout rezidan New York yo—kèlkeswa kòd postal yo, revni yo, oswa sitiyasyon yo ak imigrasyon—abòde pwoblèm lokasyon yo genyen pandan kriz COVID-19 la.

  • Rele 311, Lendi pou rive Vandredi, 9:00 am rive 5:00 pm, pou resevwa asistans jiridik nan telefòn ak kesyon oswa sousi jiridik sou lokasyon oswa diskisyon ant pwopriyetè ak lokatè. Ou ka vizite tou paj entènèt Sèvis Jiridik HRA pou Lokatè yo oswa voye yon imèl bay civiljustice@hra.nyc.gov.

 • Si yo te redui orè travay ou akoz kowonaviris la e ou pa kapab peye lwaye w, ou kapab aplike pou Asistans Lajan Kach Annijans. Genyen kèk restriksyon imigrasyon ki aplike. Al gade nan ACCESS NYC (pou espanyòl, al gade nan Access NYC Español) oubyen rele Liy Enfòmasyon HRA an nan 718-557-1399.

 • Pwogram Homebase la kapab ede rezidan Vil New York yo ki gen yon risk tousuit pou pèdi lojman yo pou yo enskri nan sistèm abri an. Ale sou sit entènèt HRA a sou Homebase oswa rele 311. Homebase ofri:

  • Sèvis pou anpeche ekspilsyon
  • Asistans pou jwenn avantaj piblik
  • Èd pou lokasyon ijans
  • Edikasyon ak asistans pou plasman nan travay
  • Konsèy finansye ak jesyon lajan
  • Èd pou relokalize
  • Asistans finansye sou tan ki kout

  Sèvis lan disponib pou tout rezidan NYC yo kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou. Vizite paj entènèt HRA a oswa rele 311 epi di "Homebase."

 • Si w sèvi ak yon koupon Seksyon 8 pou Prezèvasyon ak Devlopman Lojman nan NYC (HPD) e w gen difikilte pou w peye lwaye w akoz ou pèdi revni w, voye yon imèl nan DTRAI@hpd.nyc.gov pou w jwenn asistans.

 • Rezidan NYCHA k ap sibi pèt nan revni yo gendwa kalifye pou pwogram NYCHA pou moun ki gen difikilte finansyè pou peye lwaye an. Moun ki pèdi tout revni yo nèt gendwa kalifye pou Politik Zewo Revni NYCHA an. Si ou ta renmen jwenn plis enfòmasyon, rele Sant Kontak Kliyan NYCHA an nan 718-707-7771.

 • Vil New York la ap bay akomodasyon pwovizwa nan lotèl pou gwoup moun sila yo:

  • Rezidan New York ki sanzabri:

   • Sèvis pou Moun Sanzabri nan Depatman NYC (NYC Department of Homeless Services) pral travay ak moun ki nan abri yo

  • Rezidan New York yo ki (1) ap travay aktyèlman oswa ap fè volontarya pou founi swen ak/oswa founi sèvis (klinik oswa ki pa klinik) nan yon anviwònman swen sante kominotè oswa adomisil; (2) gen risk pou yo ekspoze oswa pran COVID-19, epi; (3) yo gendwa pa kapab viv tanporèman lakay yo nan lide pou minimize ekspozisyon an:

   • Sa ka gen ladan l (men l pa limite ak) medsen, enfimyè, èd pou sèvis sante adomisil, travayè sosyal ak travayè sèvis manje.

   • Aprann plis epi aplike sou entènèt lè ou vizite nyc.gov/covid19hotel

  • Rezidan New York yo ki gen sentom COVID-19 lan oswa ki ap viv ak yon moun ki gen COVID-19 lan e ki pa kapab viv separe ak lòt moun nan fwaye yo:

  • Moun ki te gen rezilta tès ki pozitif pou COVID-19 oubyen ki gen sentòm lejè a modere e ki bezwen izolman oswa karantèn:

   • Nan pwogram Depatman Sante ak Ijyèn Mantal NYC (NYC Department Health and Mental Hygiene) lanse a, klinik sante kominotè yo pral fè depistaj e yo pral refere kliyan ki reponn a kondisyon elijiblite nan pwogram akomodasyon pwovizwa nan lotèl vil la ofri yo.

   • Depistaj medikal la ka fèt atravè telemedsin (tankou konsiltasyon nan videyo sou entènèt) oswa an pèsòn.

   • Pou w jwenn plis enfòmasyon (tankou ki klinik sante kominotè pou kontakte), ale sou nyc.gov/covid19hotel

   • Telechaje depliyan an: English | Español

 • Pwogram Asistans Enèji pou Kay lan ede ou peye pou depans chofaj ak èkondisyone pou lakay ou. Kèk imigran gendwa kalifye. Aprann plis sou Avantaj Asistans pou Chofaj HEAP akAsistans pou Klimatizasyon yo sou AccessNYC. Ou ka aplike lè ou rele Depatman Sèvis Sosyal NYC an nan 212-331-3126 oswa sou entènèt nan mybenefits.ny.gov.

  • Jwenn èd pou peye pou depans ak enstalasyon aparèy èkondisyone yo ak vantilatè yo atravè Avantaj Asistans pou Klimatizasyon an. Avantaj lan ede fwaye ki kalfye yo achte epi enstale yon èkondisyone oswa vantilatè ki koute jiska $800. Aplikasyon an ouvri nan dat 1ye me 2020.

  • Jwenn èd pou peye pou chofaj ak bòdwo sèvis yo atravè Pwogram Asistans pou Enèji nan Kay lan (HEAP). Avantaj lan ede peye pou gaz, bòdwo sèvis ou yo, ekipman ak/oswa reparasyon. Peryòd enskripsyon an pwolonje jiska 30 jen 2020.

 • ConEdison dakò pou l pa koupe sèvis kouran akoz moun pa peye bòdwo sèvis piblik yo e pou l bay dispans pou frè penalite akoz reta yo. National Grid dakò tou pou l pa koupe sèvis gaz akoz moun pa peye bòdwo yo omwen jouk fen avril lan. Verifye sit entènèt ConEdison la ak sit entènèt National Grid la pou ou jwenn plis enfòmasyon.

 • Comcast, AT&T, ak Verizon dakò pou yo pa koupe sèvis entènèt yo pandan 60 jou si yo pa kapab peye bòdwo yo akoz enteripsyon pandemi coronaviris la lakoz yo.

 • Comcast ap ofri de mwa entènèt gratis avèk vitès jiska 25 Mbps pou nouvo kliyan ki gen revni ba yo. Ale sou sitwèb Comcast Internet Essentials la pou w jwenn plis enfòmasyon.

 • Metro PCS, T-Mobile, Sprint, AT&T ak Comcast Xfinity yo tout ap elimine limit sou done yo pou abone sèvis telefòn yo pandan omwen 60 jou. Kontakte founisè telefòn selilè w pou w jwenn plis enfòmasyon.

 • Verizon ap ajoute otomatikman yon 15GB done adisyonèl sou done 4G LTE nan plan done pataje kliyan ak tibiznis yo, hòtspòt ak djètpak ki dwe itilize apatide 1ye Me rive 31 Me. Ou pa gen anyen pou w fè kòm y ap ajoute done sa a otomatikman sou kont kliyan ak tibizni yo.

 • Jouk yo ta di yon lòt bagay, tout Hotspot WiFi Piblik Xfinity yo disponib pou tout moun sou "xfinitywifi" SSID a. Ou kapab jwenn hotspot piblik yo nan ti biznis ak biznis mwayen yo epi anplennè nan espas komèsyal yo. Moun ki pa gen abònman ak Xfinity yo dwe aksepte Règleman ak Kondisyon yo pou yo jwenn aksè a rezo a e se pou yo repete l lè yo mande yo sa pou yo ka kontinye resevwa aksè gratis san limit. Ale sou sitwèb Xfinity WiFi la pou w jwenn yon Hotspot WiFi Piblik e pou w jwenn plis enfòmasyon.

Edikasyon ak Swen pou Timoun

 • Yo pral kontinye ansèyman a distans pou tout rès ane eskolè 2019-2020 an e lekòl yo ap rete fèmen. Ki vle di elèv yo pral pran kou sou entènèt etan yo lakay yo. Depatman Edikasyon (Department of Education, DOE) ap prete elèv ki bezwen, iPad ki deja gen entènèt sou yo. Plan done selilè a tou deja ladann. Ou kapab jwenn plis enfòmasyon sou Schools.NYC.gov/Coronavirus oswa rele 311.

 • DOE genyen resous pou aprantisaj adomisil nan lang Anglè pou elèv ki nan klas Prematènèl rive klas 12yèm ane.

 • Administrasyon Sèvis pou Timoun yo nan NYC (NYC Administration for Children’s Services, ACS) genyen yon gid resous vityèl pou COVID-19 lan pou paran ak timoun yo, tankou ti konsèy pou paran, aktivite yo sigjere pandan karantèn nan, ak resous pou bezwen debaz yo.

 • Patnè ACS avèk òganizasyon kominotè debaz yo nan twa katye ap ofri Sant Anrichisman pou Fanmi (Family Enrichment Centers, FECs), ki se espas chalere, tankou lakay ki bay yon varyete sèvis pou e avèk kominote a. Kounye a FEC yo ap bay referans ak sipò a distans, ansanm ak resous ki limite an pèsòn nan ka dijans yo. Tanpri kontakte FEC lokal ou a pou w jwenn plis enfòmasyon.

  • C.R.I.B. lan nan pati Lès New York
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 646-477-6780
   Imèl: thecrib.enyfec@gmail.com
   Sit entènèt: thecrib.enyfe.org
   Adrès:
   2779 Atlantic Avenue
   Brooklyn, NY 11207

  • Circle of Dreams nan Highbridge
   Lè Fonksyònman yo: Madi, Mèkredi, Vandredi, / 11 a.m. rive 2 p.m. epi Fonksyone a Distans
   Telefòn: 718-618-5559
   Imèl: acamacho@childrensvillage.org
   Adrès:
   266 E. 165th Street
   Bronx, NY 10456

  • O.U.R. Place nan Hunts Point/Longwood
   Lè Fonksyònman yo: Lendi.- Vandredi. / 2 rive 4 p.m. epi Fonksyone a Distans
   Telefòn: 917-945-1152
   Sit entènèt: ourplacefec.graham-windham.org
   Adrès:
   940 Garrison Avenue
   Bronx, NY 10474

 • ACS te etabli 11 gwoup planifikasyon kominotè ki rankontre chak mwa. Yo ap itilize kounya reyinyon vityèl epi voye imèl pou planifye epi founi referans pou fanmi yo. Kèk patenarya ap founi resous pou ijans an pèsòn tou. Aprann plis sou pwogram lan sou paj entènèt Biwo Angajman ak Patenarya Kominotè ACS lan.

  • Telechaje depliyan an ak enfòmasyon sou kontak ak orè yo: Kreyòl

  • Bedford-Stuyvesant
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 347-365-3852
   Imèl: info@bedstuycpp.org
   Sit entènèt: www.bedstuycpp.org

  • Bushwick
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 718-497-6090 ekstansyon 766 (Lendi, Jedi)
   718-497-6090 ekstansyon 793 (Madi, Mèkredi, Vandredi)
   Imèl: bushwickcpi@gmail.com
   Sit entènèt: www.bushwickcommunitypartnershipny.org

  • East Flatbush
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 718-758-7802
   Imèl: EF@cpp.jccany.org

  • East Harlem
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 646-345-3614 oswa 929-431-7798
   Imèl: eastharlemcpp@unionsettlement.org

  • East New York
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 877-827-7369
   Imèl: eastnycpp@gmail.com

  • Elmhurst
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 718-523-6868 x103
   Imèl: ECP@mediatenyc.org

  • Highbridge
   Lè Fonksyònman yo: Lendi-Vandredi 10AM-3PM
   Telefòn: 718-293-4352
   Imèl: bridgebuilderscpo@gmail.com

  • Hunts Point
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 917-514-1710 oswa 646-464-2036
   Imèl: hpcommunitypartnership@hpac10474.org
   Sit entènèt: www.huntspoint.org/community-partnership

  • Jamayik
   Lè fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 718-526-2400 x 2018 oswa 917-589-3851
   Imèl: jamaicapartners@shelteringarmsny.org

  • Mott Haven
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 347-441-0785 oswa 914-529-1150
   Imèl: Motthavenpartnership@gmail.com

  • Staten Island (North Shore)
   Lè Fonksyònman yo: Fonksyone a Distans
   Telefòn: 917-485-7710
   Imèl: SICPPInfo@nyfoundling.org
   Sit entènèt: www.sicpp.com

 • Nouvo Bibliyotèk Piblik (NYPL) la ofri titora gratis sou entènèt pou elèv. Elèv yo kapab resevwa asistans ak devwa pou lakay nan men yon titè k ap okipe yo sèlman toulejou ant 2è p.m. jiska 11 p.m. Titè yo disponib ann Anglè ak an Espanyòl, soti nan ti klas primè rive nan klas segondè yo, nan matyè debaz yo. Kontni videyo ansanm ak lòt resous toujou disponib 24 sou 24. Fanmi yo pral bezwen yon kat Bibliyotèk New York lan pou jwenn aksè ak sèvis sa a, epi yo ka aplike pou yon kat sou sit entènèt Bibliyotèk New York la.

 • We Speak NYC bay resous edikasyon nan lang Anglè gratis sou entènèt epi l ap ofri kou gratis chak semèn sou entènèt. Enskri nan yon kou depi kounye a pou rankontre moun, jwenn enfòmasyon konsènan sèvis Vil New York ki disponib pou tout rezidan Vil New York yo, kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon yo, epi fè pratik nan pale anglè. Si ou ta renmen patisipe nan yon kou, tanpri al gade nan orè kou yo la a. Nenpòt moun kapab jwenn aksè ak resous gratis sou sitwèb We Speak NYC a san yo pa bezwen kreye okenn kont. Pami resous miltimedya yo genyen videyo, gid etid, istwa kout, ak kwiz sou entènèt, kote elèv yo kapab pratike konpetans yo nan lekti, nan tande, ak konpetans alfabetizasyon vizyèl yo. Genyen dokiman tou pou edikatè yo tankou plan leson yo ak manyèl yo.

 • Genyen yon kantite opsyon gratis sou entènèt pou elèv Klas Matènèl rive klas 12yèm ane (K-12) ak elèv inivèsitè yo:

  • Charter Spectrum bay premye de mwa entènèt yo avèk vitès jiska 100 Mbps gratis pou nouvo kliyan yo. Y ap bay dispans pou frè enstalasyon yo pou moun ki kalifye pou òf la. Rele nan 1-844-488-8395.

  • Suddenlink ak Optimum, ki toude se pwopriyete Altice USA, ap ofri 60 jou entènèt gratis avèk vitès jiska 30 Mbps pou nouvo kliyan yo. Rele 1-866-200-9522 si w viv nan yon zòn ki gen sèvis entènèt Optimum, oswa rele 1-888-633-0030 si w viv nan yon zòn ki gen sèvis entènèt Suddenlink.

  • Cox ap ofri premye mwa pwogram entènèt li a, Connect2Compete, gratis pou kliyan ki gen timoun e ki gen revni ki ba (Klas Matènèl rive klas 12yèm ane oswa pi jèn) jouk dat 12 me.

 • Vil la bay sèvis gadri pou timoun gratis nan Sant Anrichisman Rejyonal (Regional Enrichment Centers, REC) yo pou sèten nan travayè an premye liy yo. Enskripsyon an disponib pou premye entèvenan yo, travayè swen sante yo, travayè sèvis transpò yo, anplwaye esansyèl nan makèt yo, anplwaye esansyèl nan famasi yo, ak plizyè travayè an premye liy nan Vil la. Vil la ap evalye kapasite l pou l bay lòt moun sèvis. REC yo louvri apati 7:30 a.m. rive 6:30 p.m., Lendi rive Vandredi, pou timoun nan pre-kindègadenn rive klas 12yèm ane. Y ap bay manje. Vizite sit entènèt Sant Anrichisman Rejyonal DOE an oubyen rele nan 311 pou jwenn plis enfòmasyon konsènan sèvis yo ak lis konplè travayè yo ki elijib pou resevwa sèvis gadri pou timoun gratis.

 • Si ou se yon paran ki bezwen sèvis gadri pou timoun pandan w ap travay pandan pandemi a, ou kapab prezante yon demann pou yo mete w an kontak ak yon sèvis san danje epi bon mache pou fanmi w atravè workersneedchildcare.org

Sipò pou Travayè ak Asistans Finansyè

 • Si COVID-19 te afekte travay ou an, ou gendwa kalifye pou sèten avantaj. Al konsilte tablo ACCESS NYC la pou konprann ki avantaj ou gendwa kapab resevwa nan sitiyasyon w.

 • Nan dat 25 mas 2020, leta federal lan te apwouve Lwa asistans pou kowonaviris la ki rele Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (Lwa CARES). Dapre Lwa CARES sa a, leta a ap voye Peman Enpak Ekonomik bay anpil moun Ozetazini ki touche mwens pase yon sèten kantite lajan.

  • Ou gendwa kalifye pou Peman Enpak Ekonomik la si ou

   • Se yon sitwayen ameriken oswa etranje ki rezide Ozetazini;

   • Ou pa ka deklare ou kòm yon depandan nan deklarasyon taks yon lòt moun;

   • Gen yon nimewo Sekirite Sosyal (SSN) ki valab pou travay (SSN valab); epi

   • Gen revni brit ajiste ki rive jiska $99,000 pou kont ou oswa $198,000 ansanm ak yon lòt moun.

  • Si se yon fanmi, toulede paran yo dwe gen Nimewo Sekirite Sosyal valab epi timoun yo ki deklare antanke depandan yo dwe gen Nimewo Sekirite Sosyal ki valab tou. (Eksepsyon: Si mari oswa madanm lan se manm Lame Etazini nenpòt kilè pandan ane fiskal la, alòs yon sèl nan yo bezwen gen yon SSN ki valab.

  • Si ou bezwen plis enfòmasyon, al gade nan ACCESS NYC.

 • Antanke travayè, ou fèt pou w konnen dwa ou yo e ou genyen dwa sa yo kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon w, ansanm ak konje peye san danje ak konje maladi anba lwa Vil New York la. Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè nan NYC (NYC Department of Consumers and Worker Protection, DCWP) kreye yon rezime sou lwa travay Vil la yo pou anplwayè ak anplwaye pandan w ap jere enpak COVID-19 sou travay ou. Ale sou sitwèb DCWP a pou w telechaje rezime a nan lang ou pi pito a.

 • Ou ka elijib pou konje maladi peye nan ka ijans pou COVID-19 la anba lwa Eta New York la. Nan sèten ka, imigran san papye yo genyen dwa pou yo jwenn konje maladi peye tou. Pou w jwenn plis enfòmasyon, ale sou sit entènèt Biwo Gouvènè Eta New York la oswa rele liy dirèk COVID-19 la nan 1-888-364-3065.

 • Rezidan New York ki se imigran yo ki gen otorizasyon pou travay yo ka elijib pou avantaj asirans chomaj yo. Eta New York ap bay dispans pou peryòd atant 7 jou a. Ale sou sit entènèt Depatman Travay Eta New York la oswa rele nan 1-888-209-8124. Pou ou jwenn plis enfòmasyon sou elijiblite ak pwosesis aplikasyon an, ale sou Kesyon Moun Poze Souvan yo sou Avantaj Chomaj yo nan Access NYC.

 • Asistans Chomaj pou Pandemi an (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) founi peman bay travayè ki pa kalifye tradisyonèlman yo pou avantaj chomaj yo (kontraktè endepandan ki ap travay ak tèt yo, travayè ki gen istorik travay ki limite ak lòt) ki pa kapab travay akoz ijans sante piblik kowonaviris lan. Vizite Lis Kontwòl PUA Depatman Travay Eta New York lan pou wè si ou kalifye.

 • Rezidan New York ki se imigran yo ak/oswa pitit yo ka elijib pou yo jwenn asistans lajan kach nan New York. Al gade nan ACCESS NYC (pou espanyòl, al gade nan Access NYC Español) oubyen rele Liy Enfòmasyon HRA an nan 718-557-1399.

 • Ou kapab sispann peman prè federal pou etidyan yo san okenn penalite e san w pa akimile enterè pandan omwen 60 jou. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou studentaid.gov

 • Si w genyen difikilte finansye pou peye ipotèk kay ou, bank ou kapab ba w dispans pou peman ipotèk ou pandan 90 jou selon reglèman egzanpsyon ipotèk Sèvis Finansyè Depatman Eta New York' la. Rele bank ki ba w prè pou ipotèk ou pou w jwenn plis enfòmasyon.

 • Pèman prè federal pou etidyan yo ap kanpe otomatikman, san enterè ni penalite, soti 13 mas 2020 pou rive 13 septanm 2020. Pami Prè ki pa kalifye pou soulajman sa a genyen ansyen prè edikatif federal pou fanmi ki pa pou Depatman Edikasyon Etazini (U.S. Department of Education) Prè Perkins ki pou lekòl yo, ak prè prive pou etidyan yo. Ou ap jwenn plis enfòmasyon nan Depatman pou Pwoteksyon Kliyan ak Travayè nan NYC (NYC Department of Consumer and Worker Protection)Ti Konsèy pou Dèt sou Prè Etidyan pandan COVID-19 lan.

 • Si w genyen peman prè etidyan oswa prè pou swen medikal ki an reta bay Eta New York la, ou ka jwenn pwoteksyon tanporè kont rekouvreman dèt. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou sitwèb Pwokirè Jeneral New York la.

 • DCWP bay edikasyon ak konsèy finansye, opsyon sèvis bankè ki san danje e ki abòdab, ak kredi pou enpo ki ogmante revni. Ale sou sitwèb DCWP a pou jwenn plis enfòmasyon.

 • DCWP aksepte tou plent kliyan ak plent travayè e l kontinye bay sèvis sou entènèt. Al gade sitwèb DWCP a pou w jwenn lis sèvis ki disponib yo ak fason pou w kontakte biwo a.

 • Pwofesyonèl swen sante yo, anplwaye tranzit yo, ak premye entèvenan yo kapab jwenn yon abònman gratis Citi Bike (bisiklèt vil la) pou 30 jou lè yo enskri atravè anplwayè yo. Ale sou sitwèb pou pwogram Citi Bike Critical Workforce la pou w jwenn plis enfòmasyon.

Sipò pou Ti Biznis

 • Administrasyon Tibiznis Etazini (U.S. Small Business Administration, SBA) genyen prè ak sibvansyon pou tibiznis pou adrese enpak ekonomik COVID-19 la lakoz yo. Ale sou paj Wèb SBA COVID-19 Konsèy ak Resous pou Tibiznis pou kapab jwenn plis enfòmasyon. Pwopriyetè biznis ki se imigran gendwa kalifye pou prè sa yo.

 • Anjeneral, gen chwa ki suiv yo la pou pwopriyetè biznis ki gen yon prè nan men SBA deja:

  • Pwogram Pwoteksyon Chèk Salè (Paycheck Protection Program, PPP)
  • Prè Dezas pou Domaj Ekonomik (EIDL)

   • EIDL se yon prè ak yon enterè ki ba pandan jiska 30 tan. Sepandan, ou gendwa pa bezwen repeye lajan an pandan ennan (1).

   • Pwogram sa a se pou nenpòt ti biznis ki gen mwens pase 500 anplwaye (ki gen ladann antrepriz endividyèl, kontraktyèl endepandan ak moun k ap travay pou tèt yo) ansanm ak òganizasyon ki pa pou fè pwofi COVID-19 lan afekte.

   • Kandida k ap aplike yo bay refi pou yon prè gendwa resevwa Avans Ijans EIDL lan, ki se yon sibvansyon $10,000 yo p ap bezwen repeye

   • Al gade nan sit entènèt Access NYC la ki nan EIDL oubyen sit entènèt Pwogram pou Prè Dezas pou Domaj Ekonomik (Economic Injury Disaster Loan Program) la pou jwenn plis enfòmasyon epi pou aplike.

  • Prè-Relè Eksprès (Express Bridge Loans)
  • Soulajman Dèt

   • Si ou gen yon prè ki egziste deja SBA te ba w, ou gendwa kalifye pou yon remiz prè lajan.

   • SBA pral peye otomatikman manman lajan an, enterè yo ak frè pou tout prè 7(a), 504 ak mikwoprè pou yon peryòd sis (6) mwa.

   • SBA pral peye tou otomatikman manman lajan an, enterè yo ak frè pou nouvo prè 7(a), 504 ak mikwoprè yo te bay anvan 27 septanm 2020.

   • Si w ta renmen plis enfòmasyon, al gade nan sit entènèt Soulajman Dèt SBA (SBA Debt Relief) a.

 • Rele Sant Sèvis Kliyan SBA nan 800-659-2955 oswa (TTY: 800-877-8339) voye yon imèl nan DisasterCustomerService@sba.gov pou jwenn plis enfòmasyon.

 • Gen sant devlopman ti biznis ki la pou ede w ak aplikasyon pou prè sa yo. Al gade nen sit entènèt Sant Devlopman Ti Biznis New York (New York Small Business Development Center) pou jwenn sant ki toupre w lan.

 • Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè an (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) ap pwolonje dat ekspirasyon pou kèk lisans ak dat limit pou renouvèlman aplikasyon yo. Vizite sit entènèt DCWP a pou jwenn plis enfòmasyon. Aplikasyon pou lisans sou entènèt la ap toujou disponib sou paj entènèt pou Lisans DCWP a. Pou kesyon ou genyen, voye yon imèl bay Biwo Asistans Sèvis pou Lisans NYC sou Entènèt lan (NYC Online Licensing Service Help Desk) nan ELP@dca.nyc.gov.

Resous Vil ak Kominote an pou Rezidan LGBTQ+ New York yo

 • Nan repons ak pandemi COVID-19 lan, Pwojè Inite NYC an te fè yon sondaj sou plizyè santèn pwogram ak founisè sèvis LGBTQ nan tout Vil New York pou devlope yon paj resous, sa ki gen ladan l enfòmasyon ki ajou sou resous LGBTQ ki toujou disponib pandan pandemi COVID-19 lan. Vizite paj resous pou COVID-19 Pwojè Inite an pou plis enfòmasyon.

 • Yon lis bank manje ak kizin soup popilè ki montre a klè angajman pou akeyi manm kominote LGBTQ yo disponib sou paj entènèt Asistans pou Manje Growing Up NYC an.

 • NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Judson kontinye founi swen seksyèl/repwodiksyon ki ijan, sèvis pou konfime idantite LGBTQ yo, ak soutyen pou sante mantal pou adolesan ak jèn adilt Vil New York yo pandan ijans COVID-19 lan. Espas fizik lan ap relokalize tanporèman nan NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Gouverneur ki tabli nan 227 Madison Street, New York, NY.

  • Nan lide pou adere ak rekòmandasyon distans sosyal lan epi pou asire sekirite pèsonèl ak pasyan nou yo, sila yo ki vle jwenn aksè ak sèvis sa yo ta dwe rele dabò pou resevwa yon evalyasyon telefonik konplè. Apresa yon randevou fizik ak yon founisè swen sante pral pwograme jan li nesesè medikalman.

  • Yo ap bay sèvis ki suiv yo la:
   • Tès ak trètman ETS
   • Kontrasepsyon ak planin ijans
   • PrEP/PEP
   • Bezwen jinekolojik ki ijan
   • Swen pou konfime idantite seksyèl, ansanm ak terapi òmonn
   • Tès gwosès ak konsèy sou opsyon ou genyen
   • Soutyen pou sante mantal

  • NYC Health + Hospitals bay tout rezidan New York yo swen, kèlkeswa kondisyon imigrasyon ou oswa kondisyon asirans ou. NYC Health + Hospitals ap ede ou menmsi ou pa gen asirans e ou pa kapab peye pou swen sante ou.

  • Pou pran yon randevou, rele 212-925-5000 (apre mesaj pou chwa lang lan, peze 3 pou ou pale ak yon enfimyè). Vizite sit entènèt Sant Sante NYC Health + Hospitals LGBTQ yo pou plis enfòmasyon.  

Sekirite Piblik ak Pwoteksyon Kont Pèsekisyon ak Diskriminasyon

 • Yo pap tolere èn ak diskriminasyon kont nenpòt moun sou baz ras, orijin nasyonal, oswa lòt kondisyon nan Vil New York. Komisyon Dwa Delòm nan NYC, Biwo Majistra a pou Prevansyon Krim ki Rive Akoz Èn, ak NYPD ap siveye epi yap entèveni nan ensidan ki rive akoz èn ak diskriminasyon ke moun fè baze sou krent ak stigma ki gen rapò ak COVID-19.

  • Rele 311 pou w rapòte asèlman oswa diskriminasyon.

  • Rele 911 si w se viktim yon krim ki rive akoz èn oswa w se temwen sa w panse ki se yon krim ki rive akoz èn. Polisye NYPD yo pap poze kesyon sou kondisyon imigrasyon nenpòt moun kap chèche èd.

  • Ale sou nyc.gov/StopCOVIDHate pou jwenn enfòmasyon sou kijan pou w rapòte ensidan ki gen rapò ak COVID-19, ak jwenn aksè pou sipò pou viktim ak sante mantal.

 • Sant Jistis pou Fanmi NYC (NYC Family Justice Centers) yo disponib nan telefòn pou bay sivivan vyolans nan kay asistans, sa ki gen ladann planifikasyon tousuit pou sekirite, asistans pou chèltè, asistans jiridik, sèvis sante mantal ak terapi-konsèy epi lòt resous vital. Yo gendwa mande w pou kite yon mesaj, epi yon moun pral rele w bak rapid, jan sa posib.

  • Apati lendi jiska vandredi, 9 a.m. pou 5 p.m., ou kapab rele nan adrès sant ki pi pre w la.

   • Pou NYC Family Justice Center, Bronx, rele nan 718-508-1220

   • Pou NYC Family Justice Center, Brooklyn, rele nan 718-250-5113

   • Pou NYC Family Justice Center, Manhattan, rele nan 212-602-2800

   • Pou NYC Family Justice Center, Queens, rele nan 718-575-4545

   • Pou NYC Family Justice Center, Staten Island, rele nan 718-697-4300

  • Lèswa oswa nan wikenn, rele Liy Apèl Gratis 24 sou 24 kont Vyolans Domestik NYC an (Domestic Violence Hotline) nan 800-621-HOPE (4673).

 • Si w bezwen plis enfòmasyon ak resous, al gade nan paj wèb COVID-19 Biwo Majistra a pou Fini ak Vyolans nan Kay ak Vyolans ki Baze sou Sèks yon Moun.

Nan ki Pwen Pwosedi Imigrasyon ak Mizanplas Lwa yo Rive

 • ActionNYC se inisyativ Vil la ki bay èd imigrasyon konfidansyèl legal, gratis e ki san danje pou rezidan New York yo. Pwogram la ap ajiste kounye a pou pèmèt entèvyou imigrasyon nan telefòn pou respekte règ distans sosyal yo (rete omwens 2 mèt lwen moun ki pa rete nan menm kay avèk ou). Si ou gen nenpòt kesyon oswa preyokipasyon konsènan nan ki pwen dosye imigrasyon w lan rive, ansanm ak chanjman ki gen pou wè ak COVID-19 lan, rele nan 800-354-0365 lendi pou vandredi ant 9 a.m. jiska 6 p.m. oubyen rele nan 311 epi di "ActionNYC."

 • Biwo Jistis Sivil nan NYC bay sèvis legal gratis pou rezidan New York ki nan bezwen, ikonpri lokatè, imigran, travayè ki pa touche anpil kòb ak lòt rezidan New York kap konfwonte difikilte legal sivil. Ale sou sitwèb Biwo Jistis Sivil nan NYC a pou w jwenn plis enfòmasyon.

 • Tout odyans tribinal sou imigrasyon yo ranvwaye jouk omwen dat 1ye me pou moun yo pa arete yo. Pou moun yo arete yo, odyans yo ap kontinye pou kounye a. Pou w rete enfòme e ajou ale sou Justice.gov/EOIR, rele liy dirèk Biwo Egzekitif pou Revizyon Imigrasyon (Executive Office for Immigration Review, EOIR) an nan 800-898-7180, epi verifye paj Facebook EOIR la

 • USCIS anile tout sèvis fasafas yo ki gen ladan yo entèvyou ak seremoni natiralizasyon jouk omwen dat 3 me 2020, amwenske yo pwolonje dat fèmti a pi plis toujou. Ale souUSCIS.gov/Coronavirus (pou espanyòl, ale sou paj entènèt Respuesta de USCIS al Coronavirus 2019 la) oswa rele liy dirèk USCIS la nan 800-375-5283.

 • Ranfòsman Imigrasyon ak Ladwàn (Immigration and Customs Enforcement, ICE) modifye politik li yo pou reponn a pandemi COVID-19 la. Pou w jwenn plis enfòmasyon, ale sou ICE.gov/COVID19

  • Yo pa pèmèt fanmi ak zanmi fè vizit nan sant detansyon ICE yo nan moman sa a. Pou avoka yo, gen kèk vizit jiridik k ap kontinye. Sepandan, ICE ap ankouraje vizit atravè videyo pou avoka yo lè sa posib e l ap mande moun kap vizite an pèsòn yo pou yo mete pwòp ekipman pwoteksyon pèsonèl yo e yo ka gen pou fè tès etan yo nan sant lan. Se pou avoka yo rantre an kontak avèk sant endividyèl yo pou detay ak mizajou yo.

  • ICE anile tout kontwòl an pèsòn pou moun yo pa arete yo. Kontwòl nan telefòn yo ap fèt jiskaprezan.

  • ICE ap kontinye fè arestasyon. ICE di li pral enplemante kèk limitasyon sou kimoun yo pral arete e yo pap fè okenn arestasyon nan oubyen toupre sant swen sante yo amwens ta gen yon ka eksepsyonèl.

Resous Anplis

Tradiksyon Ilistrasyon COVID-19