Sèvis Jiridik

Yon avoka k ap bay asistans jiridik

Genyen anpil sèvis jiridik Vil New York sipòte. Ou kapab jwenn asistans jiridik nan kominote w la ak nan lang ou pale a, kèlkeswa sitiyasyon w ak imigrasyon.