ActionNYC

Logo Action NYC

ActionNYC se pou chak rezidan New York ki imigran. Pwogram lan ofri asistans jiridik ki gratis epi san danje nan zafè imigrasyon nan yon rezo ki gen òganizasyon kominotè ki fyab nan sant kominotè yo, etablisman sante piblik yo, lekòl piblik yo ak bibliyotèk yo. Yo bay sèvis yo nan lang ou pale a. Sitiyasyon w ak imigrasyon pa enpòtan.

Ou kapab rele Liy Dirèk ActionNYC Vil la finanse, ki gratis epi san danje nan 800-354-0365, oswa rele 311 epi di "ActionNYC," ant 9è a.m. rive 6è p.m., lendi rive vandredi, pou jwenn:

 • Repons pou kesyon ki gen pou wè ak imigrasyon
 • Enfòmasyon sou politik imigrasyon
 • Kontak ak asistans jiridik nan zafè imigrasyon Vil la finanse, ki gratis epi san danje ki gen ladan verifikasyon jiridik konplè nan zafè imigrasyon ak reprezantasyon jiridik
 • Referans bay lòt resous kominotè yo ak sèvis sipò yo

Evite epi Denonse Fwod Imigrasyon

Lwa sou imigrasyon an konplike. Fè atansyon ak ajan sèvis imigrasyon magouyè yo ki ka fè fo pwomès. Aprann fason ou kapab evite vin viktim fwod imigrasyon epi denonse fwòd imigrasyon.

Ale sou sitwèb Depatman Zafè Konsomatè Vil New York (NYC Department of Consumer Affairs) pou jwenn konsèy sou fason pou evite fwod lè w ap travay avèk yon ajans sèvis asistans nan zafè imigrasyon.

Si w te viktim fwod imigrasyon, ou kapab denonse magouyè a lè w rele Biwo pou Nouvo Ameriken Eta New York la nan 1-800-566-7636. Operatè yo pral fè yon rapò sou plent ou an epi pataje li avèk biwo pwokirè yo nan Vil New York. Rezidan Vil New York yo kapab rele 311 tou pou yo konekte ak Liy Dirèk Biwo pou Nouvo Ameriken Eta New York la.

Kesyon Moun Souvan Poze yo (FAQ)

Kisa ActionNYC ye?

ActionNYC se yon patenarya ant Biwo Majistra a pou Afè Imigran (Mayor's Office of Immigrant Affairs), Depatman Sèvis Sosyal/Administrasyon Resous Imèn, ak Inivèsite Vil New York. Pwogram lan bay asistans jiridik nan zafè imigrasyon Vil la finanse, ki gratis epi san danje pou tout rezidan New York nan senk (5) minisipalite yo, kote rezidan New York ki imigran yo ap viv epi nan lang yo pale a. Sitiyasyon w ak imigrasyon pa enpòtan.
ActionNYC bay:

 • Verifikasyon jiridik gratis pou konnen si w kalifye pou nenpòt avantaj nan zafè imigrasyon
 • Asistans jiridik gratis nan men avoka ki gen eksperyans oswa reprezantan ki akredite pou yon pil dosye, tankou:
  • Sitwayènte
  • Aplikasyon pou kat rezidans ak renouvèlman
  • Aksyon Difere pou Moun ki Vini nan laj Timoun [Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)]
  • Estati Pwoteksyon Tanporè (TPS)
 • Referans pou resous Vil la finanse ak resous kominotè yo ak sèvis sipò yo.

Jwenn asistans jiridik gratis san danje nan zafè imigrasyon nan kominote w la. Li enpòtan pou pale avèk yon avoka imigrasyon ki gen lisans sou chwa ou genyen yo.

Kijan ActionNYC fonksyone?

Modèl ActionNYC a chita sou twa (3) pilye: (1) sansibilizasyon ak maketing; (2) jenn chemen ou nan kominote a; ak (3) sèvis jiridik.

 • Sansibilizasyon: Li gen ladan animatè nan kominote yo, ansanm avèk ekip sansibilizasyon ak animasyon Biwo Majistra a pou Afè Imigran (Mayor’s Office of Immigrant Affairs, MOIA). Sansibilizasyon an angaje kominote imigran ki tradisyonèlman defavorize yo pou yo bay enfòmasyon sou sèvis ActionNYC yo epi pwograme randevou yo.
 • Navigatè yo: Baze nan òganizasyon kominotè yo. Moun sa yo verifye si kliyan ActionNYC kalifye pou egzanpsyon nan zafè imigrasyon; lè sa aplikab, bay èd nan ranpli aplikasyon; epi konekte moun yo ak sèvis sosyal ki enpòtan yo tankou IDNYC ak Medicaid.
 • Jiridik: Li gen ladann avoka imigrasyon ki verifye travay jiridik moun k ap fè ale vini yo fè; bay kliyan yo konsèy jiridik; reprezante dosye yo; epi deside ki pwochen etap nan tout dosye yo.

Toulè twa (3) aspè pwogram lan konekte gras ak zouti teknoloji yo.

Kijan pou mwen kontakte ActionNYC ?

Rele Liy Dirèk ActionNYC a nan 800-354-0365, ant 9è a.m. rive 6è p.m., lendi rive vandredi, oswa rele nan 311 epi di "ActionNYC " pou jwenn:

 • Repons pou kesyon ki gen pou wè ak imigrasyon
 • Enfòmasyon sou politik imigrasyon
 • Kontak ak asistans jiridik nan zafè imigrasyon
 • Referans pou lòt sèvis jiridik ak lòt sèvis ki pa sèvis jiridik yo
 • Liy dirèk ActionNYC a gratis epi anonim, epi li disponib nan plis pase 200 lang.

Kiyès patnè kominotè ActionNYC yo ye?

Patnè kominotè ActionNYC yo plase sèlman pou yo satisfè bezwen espesifik kominote a grasa ekspètiz jiridik nan zafè imigrasyon, lyen lokal solid, ak konpetans kiltirèl ak lenguistik yo genyen.

Grasa kowòdinasyon atravè liy dirèk ak sistèm pou pran randevou ActionNYC a, yo bay sèvis nan telefòn ak nan sant kominotè ki fyab, lekòl piblik, lopital, bibliyotèk yo nan tout vil la.

Patnè kominotè ActionNYC aktyèl yo, òganizasyon kominotè yo ak founisè sèvis jiridik yo, gen ladan:  

 • African Communities Together (ACT)
 • African Services Committee (ASC)
 • Arab American Association of New York (AAANY)
 • BronxWorks, Inc.
 • CAMBA Legal Services, Inc.
 • Caribbean Women's Health Association (CWHA)
 • Catholic Charities Community Services (CCCS)
 • Chhaya Community Development Corporation (Chhaya CDC)
 • Chinese American Planning Council (CPC)
 • Haitian Americans United for Progress (HAUP)
 • Immigrant Justice Corps (IJC)
 • Jacob A Riis Neighborhood Settlement
 • Little Sisters of the Assumption (LSA)
 • Lutheran Social Services of Metropolitan New York (LSSNY)
 • Make the Road New York (MRNY)
 • MinKwon Center for Community Action
 • New York Legal Assistance Group (NYLAG)
 • Northern Manhattan Improvement Corporation (NMIC)
 • SCO Family Services/Center for Family Life (CFL)
 • Sunnyside Communities (SCS)
 • The Door

Pou jwenn plis enfòmasyon sou patnè sa yo, gade kominike près: ActionNYC: Biwo Majistra a pou Afè Imigran Anonse Bous Finansman pou Òganizasyon k ap Bay Sèvis Jiridik nan zafè Imigrasyon ki Gratis epi San Danje pou Rezidan New York yo nan Tout Vil la.

Mwen gen enkyetid pou m pataje enfòmasyon sou mwen ak fanmi mwen. Kijan m konnen enfòmasyon m yo an sekirite?

Enfòmasyon w pral rete sekrè epi òganizasyon k ap ede w avèk dosye w la pral kenbe yo. Yo pa p pataje enfòmasyon sekrè w yo avèk lòt moun.

E si m pa kapab peye kòb pou asistans jiridik la?

Sèvis ActionNYC yo gratis. Administrasyon de Blasio a kwè imigran yo ta dwe jwenn jistis devan lalwa. Se rezon sa a kifè pa gen okenn frè w ap peye pou resevwa asistans jiridik nan zafè imigrasyon avèk ActionNYC.

Èske w kapab bay imigran ki pa pale Anglè yo sèvis?

Wi. ActionNYC bay imigran yo sèvis nan lang yo pi alèz pou yo pale a. Founisè sèvis sansibilizasyon, oryantasyon, ak sèvis jiridik ActionNYC yo pale plis pase dis (10) lang tankou Lang Siy Ameriken, Arab, Bangla, Kantonè, Angle, Fransè, Kreyòl Ayisyen, Koreyen, Mandaren, Nepalè, Ris, Panyòl ak Oudou. Anplis, tout sit ActionNYC yo gen aksè nan sèvis entèpretasyon (tradiksyon nan bouch) nan telefòn sou plas nan 200 lang.

Kisa k ap rive imigran ki pa kalifye pou yo kapab jwenn yon chanjman nan sitiyasyon yo ak imigrasyon?

ActionNYC bay yon verifikasyon jiridik total kapital nan zafè imigrasyon pou tout moun pwogram lan bay sèvis. Si yon kliyan ActionNYC bay sèvis pa kalifye pou gen yon chanjman nan sitiyasyon li ak imigrasyon, li kapab toujou jwenn bon konsèy jiridik nan zafè imigrasyon. Epi li pral gratis san danje.

Ki dwa imigran ak fanmi imigran yo genyen nan Vil New York?

 • Vi prive - Òdonans egzekitif 41 an entèdi ajans minisipal yo poze kesyon sou sitiyasyon imigrasyon, sof si li nesesè pou detèmine si yon moun kalifye pou yon avantaj oswa yon sèvis. Si yon moun pataje sitiyasyon imigrasyon li oswa lòt enfòmasyon sekrè avèk anplwaye minisipal yo, anplwaye minisipal yo ka pa di okenn moun sa, sof lè li nesesè pou yo mennen ankèt sou tout aktivite ilegal,ki pa gen ladansitiyasyon yon imigran san papye.
 • Aksè nan Lang - Lalwa egzije ajans minisipal ki bay sèvis sosyal dirèk yo pou yo fè aranjman pou w jwenn sèvis tradiksyon ak entèpretasyon nan lang ou pale a.
 • Sèvis Minisipal yo - Tout moun New York yo gen dwa jwenn pifò sèvis minisipal yo, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon, tankou edikasyon, manje ak chèltè annijans, sèvis jiridik ak pyès idantite minisipal.

Kikote imigran ak refijye ki fenk rive yo kapab jwenn èd?

Gid Resous ak Referans sa a bay enfòmasyon sou sèvis ki disponib pou timoun imigran ki fenk rive yo ak fanmi yo, moun k ap ba yo swen, ak refijye yo tou. Sèvis sa yo gen ladan yo edikasyon, byennèt timoun ak fanmi, sante ak lòt sèvis yo.
Telechaje yon vèsyon PDF gid resous ak referans sa a ki kapab enprime.