Sitwayènte

Bati yon avni ki pi sèten. Vin yon sitwayen ameriken. Aplike pou sitwayènte jodi a! Si w gen yon kat rezidans, franchi pwochen etap la. Jwenn asistans jiridik gratis nan bibliyotèk ki toupre w la. Rele nan 311 epi di randevou sitwayènte

NYCitizenship bay asistans jiridik gratis avèk aplikasyon pou sitwayènte, ak konsèy finansye, nan kèk sikisal bibliyotèk piblik yo. Nan pwogram NYCitizenship la, ou kapab:

 • Rankontre avèk yon avoka gratis ou ka fè konfyans
 • Aplike pou sitwayènte fasil
 • Konnen si w kapab aplike gratis
 • Jwenn konsèy finansye ki gratis ak sekrè

Si w panse ou ka kalifye pou aplike rele nan 311 epi di "randevou pou sitwayènte" pou w pran yon randevou pou w kapab rankontre avèk yon reprezantan jiridik nan yon bibliyotèk ki toupre w.

Pou w aplike pou w vin sitwayen ameriken

Deskripsyon Odyo: Gade videyo sa a pou enfòme sou pwosesis aplikasyon pou w vin yon sitwayen ameriken ak pou konprann ki genyen nan avantaj konsèy finansye gratis yo.


Ou kapab jwenn videyo Pakou Sitwayènte w la nan lang sa yo: Panyòl, Chinwa, Arab, Bangla, Polonè, Kreyòl Ayisyen, Koreyen, Fransè, Risi ak Oudou.

Prepare pou randevou w la

Pou yo kapab pi byen sèvi ou, tanpri asire w pote bon dokiman yo nan randevou w la. Klike la a pou w jwenn yon lis verifikasyon dokiman ki detaye epi la a pou w jwenn yon fèy travay (dokiman ki lye yo gen vèsyon ann Anglè ak Panyòl ladan yo) ou ta dwe ranpli anvan w vini nan randevou w lan.

Dokiman sa yo disponib tou nan plis lang:

Arab: Lis verifikasyon ak Fèy travay
Bangla: Lis verifikasyon ak Fèy travay
Fransè: Lis verifikasyon ak Fèy travay
Kreyòl Ayisyen: Lis verifikasyon ak Fèy travay
Koreyen: Lis verifikasyon ak Fèy travay
Polonè: Lis verifikasyon ak Fèy travay
Ris: Lis verifikasyon ak Fèy travay
Chinwa Senplifye: Lis verifikasyon ak Fèy travay
Chinwa Tradisyonèl: Lis verifikasyon ak Fèy travay
Oudou: Lis verifikasyon ak Fèy travay

Avantaj lè w vin yon sitwayen ameriken

Gen anpil avantaj lè w vin yon sitwayen ameriken:

Finansye

 • Ou kapab aplike pou kèk travay nan sektè prive ak travay nan adminsitrasyon leta.
 • Ou ekonomize lajan avèk tan k ap pase paske ou pa gen pou w peye frè renouvèlman kat rezidans lan.

Angajman Sivik

 • Ou kapab vote nan eleksyon yo.
 • Ou kapab fè pati yon jiri.
 • Ou kapab kandida pou yon pòs elektif oswa jwenn yon pòs elektif.

Imigrasyon Fanmi

 • Ou kapab ede fanmi w yo imigre pi rapid.
 • Ou kapab bay timoun ou genyen ki gen mwens pase 18 lane sitwayènte otomatik.

Vwayaj

 • Ou kapab vwayaje san viza nan kèk peyi.
 • Ou kapab jwenn viza pi fasil pou lòt peyi yo.
 • Ou kapab vwayaje pi fasil pou w ale ak soti Etazini.
 • Ou kapab vwayaje pi lontan andeyò Etazini.

NYCitizenship se yon jefò nan tèt ansanm Biwo Majistra a pou Afè Imigran, Bibliyotèk Piblik Brooklyn, Bibliyotèk Piblik New York, Bibliyotèk Queens, Administrasyon Resous Imèn Vil New York, Gwoup Asistans Jiridik New York ak Fon Majistra a pou Avansman Vil New York. Biwo Majistra a pou Opòtinite Ekonomik bò kote bayèdefon prive yo tankou Citi Community Development ak Robin Hood sipòte pwogram lan.