Viktim Zak yo

Si w te viktim yon zak oswa ou pa fin sèten, tanpri kontakte Depatman Lapolis Vil New York la. Polisye yo pa poze moun ki viktim zak yo, temwen yo oswa lòt moun ki mande èd yo kesyon sou sitiyasyon yo ak imigrasyon. Pou sitiyasyon ijan yo, rele nan 911. Pou sitiyasyon ki pa ijan yo, rele nan 311 epi mande pou yo mete w an kontak avèk komisarya polis ki nan zòn ou an.

Chèche kowòdone pou chak komisarya polis
Jwenn plis enfòmasyon sou resous Vil la genyen pou imigran ki viktim zak kriminèl yo

Asistans jiridik gratis nan zafè imigrasyon disponib pou rezidan New York ki imigran yo ak moun ki viktim zak kriminèl yo. Nou konseye w pou pale ak yon avoka imigrasyon pou wè si w ka kalifye pou kèk fòm egzanpsyon imigrasyon bay moun ki viktim zak kriminèl yo. Rele ActionNYC pou w jwenn asistans jiridik ki gratis, san danje nan zafè imigrasyon nan (800) 354-0365.

VAWA

Lwa federal sou Vyolans Kont Fanm (Violence Against Women Act, VAWA) pwoteje moun ki viktim vyolans nan kay, vyolans ant menaj, agresyon seksyèl ak talonnaj. Pwoteksyon sa yo disponib pou tout moun kèlkeswa sèks, idantite seksyèl oswa oryantasyon seksyèl yo. VAWA pèmèt reskape vyolans nan kay ki imigran yo pou yo depoze yon demann viza imigran poukont yo, san yo pa konnen si esplwatè yo a se sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan.

Jwenn plis enfòmasyon sou VAWA

Viza tip U ak Viza tip T

Imigran ki viktim kèk zak grav yo tankou vyolans nan kay, agresyon seksyèl ak trafik moun, ka kapab jwenn viza espesyal yo, espesyalman yon viza tip U oswa yon viza tip T. Viza tip U a (pou moun ki viktim zak grav yo) ak viza tip T (pou moun ki viktim trafik moun yo) pwoteje viktim ki ede fòs lòd yo nan jwenn, nan mennen ankèt oswa nan pousuiv moun ki komèt zak sa yo. Viza tip U a ak viza tip T a bay avantaj sa yo:

  • Sitiyasyon imigrasyon tanporè ki renouvlab pou jiska 4 lane.
  • Pèmèt ou aplike pou w jwenn otorizasyon pou travay.
  • Pèmèt ou aplike pou estati tanporè pou kèk fanmi.
  • Pèmèt moun ki gen viza U/T yo ak kèk fanmi aplike pou rezidans pèmanan (yon "kat rezidans").
  • Nan Eta New York, kalifikasyon pou èd lajan kach, Medicaid ak lòt avantaj piblik yo.

Jwenn plis enfòmasyon sou viza tip U yo
Jwenn plis enfòmasyon sou viza tip T yo

Fason pou w aplike pou yon viza tip U oswa tip T

Pou w aplike pou yon viza tip U, ou dwe pran yon fòm sètifikasyon ki siyen nan yon ajans ki responsab pou fè respekte lalwa, epi soumèt yon aplikasyon bay Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini [United States Citizenship and Immigration Services (USCIS)]. Fòm sètifikasyon an konfime sa ki vini annapre yo:

  • Ou te yon moun ki viktim yon sèten fòm zak.
  • Ou konnen yon bagay sou zak la.
  • Ou te itil, ou itil oswa ou pral itil pou yo kapab jwenn moun ki komèt zak la, mennen ankèt sou li oswa pousuiv li.

Lè w ap aplike pou yon viza tip T, ou kapab soumèt, epi yo otorite imigrasyon federal yo ka mande w soumèt, yon fòm deklarasyon ki siyen nan yon ajans ki responsab pou fè respekte lalwa. Fòm deklarasyon an konfime sa ki vini annapre yo:

  • Ou se yon moun ki viktim trafik moun.
  • Ou te reponn ak kèk demann rezonab ki soti bò kote ajan fòs lòd yo.

Fason pou mande yon Fòm Sètifikasyon Viza tip U ak Fòm Deklarasyon Viza tip T nan Ajans ki responsab pou fè Respekete Lalwa yo nan Vil New York

Pwokirè distri Vil New York yo, Depatman Lapolis Vil New York ak lòt ajans Vil yo aksepte demann pou sètifikasyon viza tip U ak deklarasyon viza tip T.
Dekouvri fason pou mande yon sètifikasyon ak/oswa deklarasyon ki siyen nan men yon ajans patikilye

Jwenn Plis Enfòmasyon

Nan mwa fevriye 2021, Biwo Majistra a pou Afè Imigran ak Gwoup Asistans Jiridik New York (New York Legal Assistance Group, NYLAG) te òganize yon aktivite Fòmasyon Jiridik San Kanpe (Continuing Legal Education,CLE) ki montre egzijans ak pwosesis legal pou jwenn yon sètifikasyon Viza tip U oswa yon deklarasyon viza tip T nan ajans Vil New York yo. CLE sa a te gen ladan panelis ki soti nan ajans ki bay sètifikasyon ak deklarasyon kounye a pou viza tip U ak viza tip T ansanm avèk yon ekspè nan zafè lwa imigrasyon ki soti nan NYLAG.

Evite Magouy

Atansyon ak ajan sèvis imigrasyon k ap esplwate kliyan yo genyen yo. Jwenn èd sèlman nan men yon avoka ki gen lisans oswa yon reprezantan akredite ou ka fè konfyans. Pou w poze kesyon sou sa, rele Liy Dirèk pou Nouvo Ameriken yo nan 1-800-566-7636 ant 9è AM ak 8è PM lendi jiska vandredi. Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri ale sou paj nou an ki pale sou fason pou evite fwod.

Resous Anplis