Anglè Panyòl

Aksyon Difere pou Moun ki Vini nan laj Timoun [Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)]

Deskripsyon Odyo: Gade benefisyè DACA Vil New York k ap pataje istwa yo sou enpòtans ki genyen nan defann DACA, pwogram imigrasyon federal ki bay jenn imigran yo opòtinite pou yo travay legalman epi ba yo pwoteksyon tanporè kont depòtasyon.


Tanpri note

Under a federal district court order, effective July 16, 2021, the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) can no longer process or grant first-time applications for DACA. Renewal and advance parole applications remain open for current DACA recipients—individuals who have or had DACA prior to July 16, 2021.

Pwosè ki konsène DACA kontinye ap devlope, epi enfòmasyon ki pi ajou sou pwogram lan ak fason li fonksyone ka chanje rapid. Ou ta dwe jwenn asistans jiridik nan zafè imigrasyon anvan w soumèt nenpòt kalite aplikasyon DACA. Rele ActionNYC nan 800-354-0365, lendi jiska vandredi ant 9è a.m. rive 6è p.m., pou jwenn asistans jiridik nan zafè imigrasyon Vil la finanse, ki gratis epi san danje. N ap kontinye mete paj sa a ajou ofiyamezi gen plis enfòmasyon k ap vin disponib.

Mizajou paj la fèt 23 jiyè 2021.

Ki sa Aksyon Difere pou Moun ki Vini nan laj Timoun ye (DACA)?

DACA oswa Aksyon Difere pou Moun ki Vini nan laj Timoun (Deferred Action for Childhood Arrivals), se yon pwogram imigrasyon federal ki te kòmanse nan lane 2012 sou Prezidan Obama ki ede imigran san papye ki te vini Etazini lè yo te jèn. DACA bay imigran san papye ki kalifye yo pwoteksyon tanporè kont depòtasyon ak aksè pou yo jwenn otorizasyon travay.

Ki Sitiyasyon Aktyèl DACA?

Nan dat 5 septanm 2017, Administrasyon Trump lan te anonse fen DACA, ki te pèmèt plizyè santèn milye moun yo rele Dreamers (Rèvè) evite depòtasyon epi rete Ozetazini. Desizyon sa a te deklanche yon batay jiridik long ki te fini pa rive nan Lakou Siprèm, ki li menm te pran desizyon nan dat 18 jen 2020 an pou di jefò Administrasyon Trump lan pou mete fen nan DACA te vyole lwa federal. Menm si Depatman Sekirite Teritwa te kontinye eseye limite DACA, disi 4 desanm 2020, yon jij federal te pran desizyon pou di gouvènman an dwe re-entegre pwogram DACA a nèt, nan pase USCIS lòd pou li kòmanse aksepte nouvo aplikasyon DACA yo ansanm ak renouvèlman yo.

Men, yon dosye apa ki konteste DACA ki te kòmanse nan lane 2018 epi Texas ak nèf (9) Eta ap dirije te kontinye vanse devan yon tribinal federal nan Texas. Nan dat 16 jiyè 2021, jij ki sou dosye sa a te rann yon desizyon ki konstate pwogram DACA a pa legal. Yon tribinal ki pi wo plase ka toujou chanje desizyon ki pran nan kad pwosè sa a, epi administrasyon Biden lan di li prevwa konteste desizyon an.

Desizyon sa a limite DACA ankò. Pou moun ki genyen oswa ki te genyen DACA nan dat 16 jiyè 2021 oswa anvan 16 jiyè 2021, sibvansyon DACA ak otorizasyon travay yo a kontinye valid, epi benefisyè DACA aktyèl yo toujou an mezi pou yo aplike pou libète kondisyonèl antisipe. Men, USCIS te resevwa lòd pou li sispann trete oswa aksepte nenpòt nouvo aplikasyon DACA.

Kisa Dènye Desizyon Tribinal Federal Texas la Vle Di pou Benefisyè DACA yo ak Moun ki Elijib pou DACA yo?

 • Pou sila yo ki te jwenn DACA nan dat 16/07/2021 oswa anvan 16/07/2021, menm si se te pou premye fwa, estati aksyon difere ak pèmi travay yo a ap kontinye valid.  
  • Aplikasyon pou Renouvèlman – Benefisyè DACA yo kontinye elijib pou yo depoze aplikasyon pou renouvèlman. Li enpòtan anpil pou fè renouvèlman an atan (ant 120-150 jou anvan li ekspire) pou w evite reta.
  • Aplikasyon pou Libète Kondisyonèl Antisipe – USCIS ta dwe kontinye trete aplikasyon pou libète kondisyonèl antisipe pou benefisyè DACA yo (tanpri toujou pale ak yon reprezantan legal ou fè konfyans anvan vwayaj la).
 • Moun ki aplike pou DACA premye fwa ki gen aplikasyon ki annatant yo apati dat 16/07/2021 ak moun ki elijib pou DACA yo
  • USCIS ap sispann trete nouvo aplikasyon yo, menm si yo te deja depoze yo. Nou poko konnen sa USCIS prevwa fè avèk aplikasyon sa yo men nou ap tann plis enstriksyon.
  • Byenke USCIS kapab toujou aksepte nouvo aplikasyon yo, li pa kapab trete ni aksepte demann sa yo.
  • Nenpòt moun ki gen yon randevou pou yo pran done byometrik yo te anile oswa yon Demann Prèv ta dwe pale ak reprezantan legal li fè konfyans.

Kisa k ap Rive Apresa?

 • Prezidan Biden te deklare Depatman Lajistis gen entansyon konteste desizyon sa a. Yon kontestasyon prale nan Lakou Dapèl Senkyèm Sikui. Apre yo fin pran yon desizyon nan Lakou Dapèl, yo ka konteste dosye a nan Lakou Siprèm. 
 • Menm si kontestasyon an annatant, yon tribinal ki pi wo plase kapab chanje oswa modifye desizyon tribinal Texas la. Yon lòt tribinal federal kapab rive pran yon desizyon diferan ki pral mande Lakou Siprèm lan rezoud nenpòt litij.
 • DHS prevwa pibliye yon pwopozisyon règleman ki konsène DACA pi devan. Sa ka afekte tou fason litij sa a sou legalite pwogram DACA a ap vanse.
 • Desizyon sa a ki mete DACA an danje ankò fè nou wè aklè nou bezwen Kongrè a aji kounye a pou li kreye yon chemen ki mennen nan sitwayènte pou tout moun ki makonnen manm kominote ki elijib pou DACA yo ak fanmi yo.

Kòman M ka jwenn Assistans pou Kounye a?

Pou jwenn repons pou kesyon sou pwogram DACA a epi pou jwenn asistans jiridik nan zafè imgrasyon Vil la finanse, ki gratis epi san danje pou aplike pou DACA oswa renouvle DACA w la, rele ActionNYC nan 800-354-0365, lendi rive vandredi, ant 9è a.m. rive 6è p.m. Ka gen fon ki disponib pou asiste w nan jwenn frè depo pou DACA, men sa ka chanje selon lajan ki disponib la. Poze founisè sèvis jiridik ou a kesyon sou sa pandan randevou seleksyon w lan.

Ou kapab suiv tou sitwèb USCIS la pou w jwenn plis enfòmasyon.

Resous Anplis pou Benefisyè DACA yo

Cities for Action te kreye yon ansanm resous pou ede kenbe benefisyè DACA yo ak kominote ki enpakte yo enfòme sou sitiyasyon aktyèl pwogram DACA a, mete limyè sou chimen ki mennen nan resous, tankou resous finansyè, nan mitan yon peyizaj ki toujou ap chanje, epi ofri yon ansanm resous pou leve vwa benefisyè DACA yo ak kominote ki touche yo epi veyikile mesaj ki di benefisyè DACA yo ranfòse tisi sosyal ak enstitisyonèl Etazini an.

Ale sou citiesforaction.us/citiesfordaca pou w jwenn plis enfòmasyon.

Evite fwod pandan wap chache asistans legal nan imigrasyon

Atansyon ak ajan sèvis imigrasyon ki pa gen lisans k ap esplwate kliyan yo. Mande èd yon avoka sèlman ki gen lisans oswa yon reprezantan akredite ou fè konfyans. Se sèl avoka yo oswa moun ki te gen pèmisyon Depatman Lajistis ki kapab bay konsèy jiridik. Pou poze kesyon sou sa, oswa pou w depoze yon plent kont ajan sèvis asistans nan zafè imigrasyon k ap fè magouy nan Vil New York yo, rele 311 epi di "immigration service provider" (ajan sèvis imigrasyon) oswa ale sou sitwèb Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè Vil New York la ki se nyc.gov/dca pou depoze yon plent nan lang ou pale a. Ou pa oblije bay non w ni sitiyasyon imigrasyon w pou depoze yon plent.

Pou denonse magouy imigrasyon ak konplo kont imigran nenpòt kote nan Eta New York, rele Liy Dirèk pou Nouvo Ameriken Eta New York nan 1-800-566-7636 ant 9è a.m. rive 8è p.m., lendi rive vandredi.

Jwenn plis enfòmasyon sou fason pou evite vin yon viktim fwod imigrasyon.

Jwen yon kouvèti pou asirans sante

Nouvo ak ansyen benefisyè DACA yo elijib pou Medicaid Eta New York la si revni yo elijib yon lòt mannyè. Pou w jwenn plis enfòmasyon, ale sou sitwèb NY State of Health la. Nenpòt rezidan New York ki pa kalifiye pou Medicaid kapab toujou jwenn aksè nan sèvis sante yo atravè NYC Care. Pou w enskri ale sou sitwèb NYC Care a oswa rele nan 646-692-2273.

Si w santi w enkyete, estrese oswa deprime – gen èd ki disponib.

Li nòmal pou santi w gen enkyetid ak estrès. Ou kapab pale ak yon konseye NYC Well ki kapab ba w sipò an sekrè. NYC Well kapab fè w jwenn swen sante mantal tou nan lang ou pale a. Rele nan 888-NYC-WELL, voye mesaj tèks "WELL" nan 65173, oswa ale sou entènèt sou nyc.gov/nycwell.

Aksè nan Idantifikasyon Vil ak Eta a bay

IDNYC, ki se kat idantite ki gen foto epi ki gratis nan Vil New York, disponib pou tout rezidan New York ki gen 10 lane e plis. Enfòmasyon sou aplikan IDNYC yo sekrè. Zafè sitiyasyon ak imigrasyon an pa enpòtan. Jwenn plis enfòmasyon sou plizyè avantaj, sèvis ak rabè ki disponib pou moun ki gen kat IDNYC yo oswa rele nan 311 epi di "IDNYC" pou jwenn plis enfòmasyon epi pou pran yon randevou pou enskri.
Tout rezidan New York yo kapab aplike pou yon lisans chofè nan Eta New York. Jwenn plis enfòmasyon sou fason pou jwenn yon lisans chofè Eta New York..

Aksè Edikasyon

Etidyan yo, ak sa ki pa gen papye yo epi sa ki gen DACA yo, ki satisfè kèk egzijans pou rezidans ak edikasyon kapab jwenn èd finansyè pou kolèj grasa Lwa Dream Eta New York la. Kòmanse aplikasyon w lan anliyJwenn plis enfòmasyon sou vizit Dream Act Eta New York la.

Tout rezidan New York ka enskri nan klas We Speak NYC yo, ki se pwogram ansèyman Anglè gratis nan Vil la ki bay enstriksyon ki baze sou konvèzasyon nan klas ak resous kominotè yo ki gen ladan videyo, aktivite pratik anliy, ak materyèl pedagojik enprime. Grasa pwogram lan, moun k ap aprann Anglè yo kapab aprann defann fanmi yo, kominote yo ak tèt yo pi byen. Moun k ap aprann Anglè nan nivo entèmedyè yo kapab ale sou nyc.gov/WeSpeakNYC pou yo enskri nan kou yo epi itilize resous aprantisaj Anglè gratis nou yo anliy.

Lisans profesyonèl

Nan lane 2016, Konsèy Administrasyon New York la te otorize benefisyè DACA yo, ki te kalifye yon lòt mannyè, jwenn yon lisans pwofesyonèl ak kèk sètifikasyon anseyan. Yon lisans pwofesyonèl Eta New York valid pou lavi, sof si Konsèy Administrasyon an retire li, anile oswa sispann li. Men, yo egzije pwofesyonèl yo pou yo enskri ankò nan Biwo Pwofesyon Eta New York (New York State Office of Professions) la detanzantan. Gade sitwèb Biwo Pwofesyon Eta New York la pou w jwenn plis enfòmasyon.

Dwa ak pwoteksyon kont diskriminasyon

Antanke rezidan New York, ou gen dwa pou yo pa fè diskriminasyon ilegal kont ou, pran revanch kont ou ak agrese ou nan travay la, nan lojman ak nan espas piblik. Si w fè fas ak yon tretman konsa, rele nan 311 epi di "human rights" (dwa moun), rele Komisyon Vil New York pou Dwa Moun (NYC Commission on Human Rights) dirèkteman nan 718-722-3131, oswa ale sou nyc.gov/cchr.

Ou gen kesyon?

Pou kesyon sou paj sa a oswa sou fason pou jwenn aksè nan anpil sèvis Vil ki disponib pou tout rezidan New York yo, kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon yo, rele liy dirèk MOIA nan 212-788-7654, ant 9è AM rive 5è PM, lendi jiska vandredi, oswa voye yon imèl bay AskMOIA@cityhall.nyc.gov

Kijan m kapab enplike mwen?

 • Fè benevola bò kote Biwo Majistra a pou Afè Imigran (Mayor's Office of Immigrant Affairs). Ale sou nyc.gov/MOIAVolunteer oswa rele nan 212-788-7654 ant 9è AM rive 5è PM, lendi rive vandredi.
 • Inform & Engage (Enfòme ak Angaje): Envite Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo vini nan kominote w la pou yon "Fowòm Konnen Dwa ou Yo". Ale sou nyc.gov/InviteMOIA oswa rele nan 212-788-7654 nan lè biwo louvri yo, ant 9è AM rive 5è PM, lendi rive vandredi.