Depa Fòse Difere ak Lwa sou Ekite nan zafè Imigrasyon pou Refijye Liberyen

Mizajou 8 mas 2021.

Nan dat 18 novanm 2020, Vil New York ak Philadelphia te pibliye yon lèt nan tèt ansanm avèk Baltimore, Maryland; St. Paul, Minnesota; Minneapolis, Minnesota; ak Providence, Rhode Island pou ankouraje Kongrè a pwolonje dat limit 20 desanm 2020 an pou aplikasyon rezidans pèmanan legal yo selon Ekite nan zafè Imigrasyon Refijye Liberyen (Liberian Refugee Immigration Fairness, LRIF) pou omwen yon lane, akoz faktè estrès COVID-19 yo. Vil New York te fè sansibilizasyon pou enfòme kominote ki touche yo nan katye yo. Li nòt de près la pou jwenn plis enfòmasyon sou LRIF la pi ba a.

Nan dat 27 desanm 2020, Kongrè a te vote Lwa sou Apwopriyasyon Konsolide, 2021 an, ki te gen ladan yon dispozisyon ki pwolonje dat limit pou aplikasyon LRIF yo pou yon lane, jiska 20 desanm 2021.

DED Liberyen

Depa Fòse Difere [Deferred Enforced Departure(DED)] se yon avantaj yo otorize jan Prezidan an vle ki pèmèt kèk moun viv ak travay nan Etazini pandan yon peryòd tan limite.

Nan dat 20 janvye 2021, Prezidan Biden te pibliye yon memorandòm ki pwolonje DED ak otorizasyon travay rive jiska 30 jen 2022 pou moun ki elijib ki te gen DED Liberia apati 10 janvye 2021. Tanpri ale sou sitwèb USCIS la pou jwenn plis enfòmasyon sou zafè elijiblite ak fason pou aplike.

Moun Liberia DED pwoteje yo ka elijib pou estati rezidan legal pèmanan ("kat rezidans'') selon yon dispozisyon lwa ki rele Ekite nan zafè Imigrasyon pou Refijye Liberyen (Liberian Refugee Immigration Fairness, LRIF).

Lwa sou Lekite nan Imigrasyon pou Refijye Liberyen (Liberian Refugee Immigration Fairness, LRIF)

Nan dat 20 desanm 2019 la, Kongrè a te vote yon Lwa ki te gen ladan yon dispozisyon espesyal ki rele Lwa sou Ekite nan zafè Imigrasyon pou Refijye Liberyen (Liberian Refugee Immigration Fairness, LRIF), ki pèmèt sèten sitwayen Liberyen ki te kontinye viv Ozetazini depi 20 novanm 2014 aplike pou rezidans pèmanan legal. Menm si dat limit lan se te 20 desanm 2020, yo pwolonje li rive 20 desanm 2021.

Tanpri ale sou sit entènèt USCIS la pou ou jwenn plis enfòmasyon sou kondisyon elijiblite yo ak enstriksyon espesyal pou aplike yo.

Li enpòtan pou ou konnen selon LRIF:

  • Yo dwe depoze aplikasyon pou estati rezidan pèmanan legal yo anvan 20 desanm 2021
  • Lè w gen yon aplikasyon ki annatant sou baz LRIF la, ou ka aplike pou otorizasyon travay la
  • Mari oswa madanm ou ak pitit ou yo ki pa marye ka aplike tou pou estati rezidan pèmanan legal
  • Pa gen okenn tès chaj piblik pou sila yo ki aplike sou baz LRIF la

Jwenn asistans jiridik

Rezidan Vil New York yo ka kontakte Staten Island Legal Services nan 718-233-6480 ant 9è a.m. – 5è p.m., lendi rive vandredi, pou chèche asistans jiridik epi poze kesyon sou asistans pou frè aplikasyon ki ka disponib.

Rezidan New York yo kapab rele liy dirèk ActionNYC a tou nan 800-354-0365 ant 9è a.m. – 6è p.m., lendi rive vandredi, pou yo jwenn yon pil asistans jiridik nan zafè imigrasyon Vil la finanse.

Resous Anplis

Imaj LRIF

Sa Ki Enpòtan pou Konnen Sou LRIF

DED Venezyelyen

Depa Fòse Difere [Deferred Enforced Departure(DED)] se yon avantaj yo otorize jan Prezidan an vle ki pèmèt kèk moun viv ak travay nan Etazini pandan yon peryòd tan limite.

Nan dat 19 janvye 2021, Ex-Prezidan Trump te pibliye yon memorandòm ki bay DED ak otorizasyon travay pou Venezyelyen k ap viv Ozetazini pou yon peryòd 18 mwa. DED pou Venezyelyen yo anplas soti 20 janvye 2021 rive jiska 20 jiyè 2022. Tanpri ale sou sitwèb USCIS la pou jwenn enfòmasyon sou zafè elijibilite ak fason pou aplike. Sonje se pa tout Venezyelyen ki pral elijib pou DED.

Nan dat 8 mas 2021, DHS te deziyen Venezyela pou Estati Pwoteksyon Pwovizwa (TPS). Tanpri ale sou paj TPS la pou jwenn plis enfòmasyon.

Rezidan New York ki imigran yo kapab rele liy dirèk ActionNYC a nan 800-354-0365 ant 9è a.m. – 6è p.m., lendi rive vandredi, pou yo jwenn yon pil asistans jiridik nan zafè imigrasyon Vil la finanse.