Konnen Dwa ou yo: Ajan Imigrasyon Federal

Dènye mizajou 30 oktòb 2020.

Sèvis Jiridik

Vil la envesti prèske 50 milyon dola nan sèvis jiridik nan zafè imigrasyon pou rezidan New York ka jwenn yon avoka pou reprezante yo, planifikasyon pou ijans (tankou nominasyon moun ki gen dwa parantal ak planifikasyon pou etabli yon ranplasman pou responsab legal timoun yo), ak plis toujou.

ActionNYC se pou chak rezidan New York ki imigran. Li ofri asistans jiridik imigrasyon gratis e san danje nan yon rezo òganizasyon kominotè ak lekòl moun fè konfyans, e l ka ede konekte w ak asistans jiridik gratis e san danje nan domèn imigrasyon, nan kominote w la.

Li enpòtan pou w rankontre ak yon avoka imigrasyon pou w jwenn plis enfòmasyon sou opsyon w ak dwa w genyen yo nan yon rankont avèk ajan imigrasyon federal.

Ou dwe pran yon randevou pou w resevwa sèvis yo. Pou w pran yon randevou, rele nan 1-800-354-0365 ant 9AM rive 6PM, lendi jiska vandredi oswa rele nan 311 epi di "ActionNYC."

Konnen Dwa ou yo Avèk Fèy Done ICE yo

Si ajan imigrasyon federal, tankou ICE, pwoche ou, ou dwe konnen ou gen dwa. Telechaje fèy enfòmasyon nou an ki nan plizyè lang pou w jwenn plis enfòmasyon sou kisa pou w fè nan yon rankont ak yon ajan imigrasyon.

Premye paj Fèy Enfòmasyon Konnen Dwa ou yo avèk ICE
 
Enfografi nan lang Anglè pou w jwenn asistans lè w rele liy dirèk la nan 1-800-354-0365
 

Telechaje enfografi sa a nan lang sa yo:

VIDEYO: Dwa Travayè yo pandan yon Rankont ak ICE

Si yon ajan imigrasyon federal, pwoche ou nan biznis ou oswa kote w ap travay la, ou dwe konnen ou gen dwa. Gade videyo nou an nan plizyè lang pou jwenn plis enfòmasyon:

Kapti Ekran Dwa Travayè yo nan yon Rankont ak Videyo ICE
 

Resous Anplis

Pwojè Defans Imigran an te elabore dokiman sou dwa w genyen lè w rankontre avèk ajan imigrasyon federal ke nap pataje avèk kominote a:

Moun ki ap chèche enfòmasyon apre ajan imigrasyon federal yo arete yon moun ki pwòch yo, ka jwenn repons pou kesyon moun poze souvan yo nan plizyè lang nan men New York Legal Assistance Group, Make the Road New York, ak UnLocal.

Sèvis Defansè Brooklyn yo (Brooklyn Defender Services), ACLU an, WITNESS, ak Sant Refijye ak Imigran pou Sèvis Fòmasyon ak Jiridik (the Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, RAICES) te devlope seri We Have Rights (Nou Gen Dwa ) sou otonomizasyon imigran ki konpoze ak 5 videyo anime ki kout, avèk 4 nan yo ki nan 7 lang, sou kisa pou yon moun fè nan kat (4) sitiyasyon prensipal kote imigran yo konfwonte pa ICE.

Evènman pou w Konnen Dwa ou yo

Yo òganize evènman Konnen Dwa ou yo (KYR) nan vil la pou ede enfòme moun New York yo sou dwa legal yo genyen, tankou lè y ap entèyaji avè ajan imigrasyon yo.

  • Sèlman nan lane 2018, Biwo Majistra a pou Afè Imigran (MOIA) te òganize anviwon 700 fowòm nan kominote imigran yo.
  • Anplis, nèf (9) òganizasyon kominotè fè patenarya avèk MOIA pou òganize evènman Konnen Dwa ou yo nan vil la, espesyalman sou ajan imigrasyon federal.

Fason pou Evite Magouy

Sitou nan moman laperèz yo, kominote imigran yo pran nan magouy sèvis jiridik nan zafè imigrasyon yo fasil. Moun New York yo kapab evite magouy raketè ak notè yo lè yo pale ak founisè sèvis jiridik nan zafè imigrasyon ki kalifye yo. Founisè minisipalite a finanse yo disponib atravè ActionNYC lè w rele liy dirèk la nan 1-800-354-0365.

Pou w jwenn plis enfòmasyon sou fason pou w evite magouy, tanpri ale sou paj nou an la a.

Moun k ap bay Imigran Swen ak Ranplasan Responsab Legal Timoun

Moun k ap bay imigran swen yo kapab nonmen yon “ranplasan responsab legal” pou pran swen timoun yo a, sizoka yo ta separe ak timoun yo akoz arestasyon imigrasyon, detansyon oswa depòtasyon.

Yon “ranplasan responsab legal” se yon moun ki jwe wòl yon “dezyèm” moun k ap bay swen sizoka moun prensipal k ap bay swen an pa kapab pran swen timoun lan akoz otorite imigrasyon yo arete li oswa kenbe li oswa depòte li. Ou kapab jwenn èd pou chwazi yon"ranplasan responsab legal"atravè ActionNYC lè w rele liy dirèk la nan 1-800-354-0365.

Pou w jwenn plis enfòmasyon sou ranplasman responsab legal, tanpri ale sou paj Imigran Kap Bay Swen nou an.