Diskriminasyon

Tout moun New York yo merite ekite ak respè, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon.

Nan Vil New York, li pa legal pou patwon yo, mèt kay yo ak lòt moun fè diskriminasyon kont ou poutèt ras, kwayans relijye w, koulè w, laj ou, orijin nasyonal ou, sitiyasyon w ak imigrasyon, sèks ou, oryantasyon seksyèl ou, andikap ou, estati matrimonyal ou, ak poutèt lòt rezon toujou.

Lwa sou Dwa Imen Vil New York pwoteje w kont diskriminasyon nan domèn travay, lojman ak enfrastrikti piblik. Li pwoteje w tou kont revanch, tizonnay ki gen pou wè ak paspouki ak pwofilaj fòs lòd yo ki baze sou paspouki.

Pou w jwenn plis enfòmasyon sou diskriminasyon ilegal ak fason ou kapab depoze yon plent, ale gade Komisyon sou Dwa Imen Vil New York oswa rele nan 311.