Vyolans nan Kay ak Vyolans Seksis

Yo kapab fè vyolans nan kay ak vyolans seksis sou nenpòt moun.

Si oumenm oswa yon moun ou konnen viktim vyolans nan kay, rele nan 311 pou jwenn Liy Dirèk Vyolans nan Kay Vil New York la. Nan sitiyasyon ijan yo, rele nan 911.

Anpil ajans nan vil la bay moun ki viktim vyolans nan kay yo sipò. Biwo Majistra a pou Mete Fen nan Vyolans nan Kay ak Vyolans Seksis [End Domestic and Gender-Based Violence(ENDGBV)] travay avèk lidè kominotè yo, pwofesyonèl swen sante yo, ajans nan Vil yo ak lòt yo pou ede anpeche vyolans nan kay.

Ale sou sitwèb ENDGBV a