Separasyon Fanmi

Gouvènman Federal la te pwopoze reglemantasyon ki ta pral pèmèt li:

  • Kenbe fanmi imigran yo pou toutan
  • Kenbe timoun imigran yo pou toutan
  • Bese nòm swen nan etablisman kote yo kenbe fanmi ak timoun imigran yo
  • Diminye pwoteksyon jiridik pou timoun imigran yo

Resous Anplis

Nan Premye Liy Kriz Separasyon Fanmi an: Respons Vil la ak Pi bon Pratik pou Ede Fanmi yo

Yo te ekri rapò sa a nan yon patenarya ant Cities for Action (C4A) ak Fondasyon Lumos. C4A se kowalisyon ki gen plis pase 175 majistra ameriken ak dirijan konte k ap defann politik federal pwo-imigran epi kreye pwogram ak politik lokal ki makonnen moun.