Moun k ap bay Imigran Swen

Si w se moun k ap bay imigran swen (tankou yon paran, gadyen legal, yon reprezantan legal oswa lòt paran) ki enkyete paske yo ka separe w ak timoun ou an akoz kontwòl imigrasyon, ou kapab jwenn èd pou planifye pou lavni.

Kèk fason ou kapab planifye pou posib kontwòl imigrasyon se:

  • Pou moun ki gen estati yo, mache avèk prèv estati a toutan.
  • Kreye yon plan ijans pou ou ak fanmi ou sizoka yo ta kenbe oswa depòte nou.
    • Chwazi yon kontak pou ijans epi kenbe nimewo li nan tèt ou. Li ta dwe se yon moun ou fè konfyans oswa menm avoka w la.
    • Chwazi yon ranplasan responsab legal pou timoun ou yo.
    • LawHelpNY ak ILRC gen sijesyon tou sou fason pou w planifye pou posib kontwòl imigrasyon.

Ki sa yon ranplasan responsab legal ye?

Moun k ap bay imigran swen yo kapab nonmen yon “ranplasan responsab legal” pou pran swen timoun yo a, sizoka yo ta separe ak timoun yo akoz arestasyon imigrasyon, detansyon oswa depòtasyon.

Yon “ranplasan responsab legal” se yon moun ki jwe wòl yon “dezyèm” moun k ap bay swen sizoka prensipal moun k ap bay swen an pa kapab pran swen timoun lan akoz yo otorite imigrasyon yo arete li oswa kenbe li oswa depòte li.

Chwazi yon ranplasan responsab legal pa menm ak lè w renonse ak dwa parantal ou. Ranplasman responsab legal la antre an vigè sèlman si yon paran separe ak timoun li.

Ranplasan responsab legal yo gen otorite pou yo pran desizyon enpòtan yo pou yon timoun ki sou kont yo, tankou desizyon medikal ak desizyon sou kote timoun lan pral lekòl. Imigrasyon pa fè okenn egzijans nan zafè sitiyasyon yon moun pou li yon ranplasan gadyen legal. Men, gen kèk lòt egzijans. Kidonk, moun k ap bay swen ki enterese yo ta dwe pale avèk yon avoka pou yo wè si chwazi yon ranplasan gadyen legal kapab ede yo planifye avni timoun yo a.

Moun k ap bay swen ki imigran yo ka gen plis opsyon pou ede yo planifye pou lavni, epi yo ta dwe al wè yon avoka pou yo pale plis sou sa.

Pou moun New York ki imigran yo jwenn asistans jiridik gratis san danje nan zafè imigrasyon, tankou ede yo chwazi yon ranplasan gadyen legal, yo kapab rele nan 1-800-354-0365 ant 9è dimaten-6è diswa, lendi – vandredi, oswa rele nan 311 epi di “ActionNYC.”


Imigran Timoun yo

Si yo pral depòte w epi ou bezwen yon avoka, rele Liy Dirèk Biwo Eta a pou Nouvo Ameriken yo pou jwenn yon referans nan (800) 566-7636.

Si w se yon moun k ap bay imigran timoun swen epi ou bezwen yon avoka imigrasyon, rele Liy Dirèk Biwo Eta a pou Nouvo Ameriken yo pou jwenn yon referans nan (800) 566-7636.

Chèche konnen ki sèvis ou kapab jwenn antanke yon imigran timoun ki fenk rive.

Resous Anplis

Afich Resous pou Moun k ap bay Swen ki Imigran [Angle]
Afich Resous pou Moun k ap bay Swen ki Imigran [Arab | العربية]
Afich Resous pou Moun k ap bay Swen ki Imigran [Bengali | বাঙালি]
Afich Resous pou Moun k ap bay Swen ki Imigran [Chinwa (Senplifye) | 简化字]
Afich Resous pou Moun k ap bay Swen ki Imigran [Chinwa (Tradisyonèl) | 正體字]
Afich Resous pou Moun k ap bay Swen ki Imigran [Fransè | français]
Afich Resous pou Moun k ap bay Swen ki Imigran [Kreyòl ayisyen]
Afich Resous pou Moun k ap bay Swen ki Imigran [Koreyen | 한국어]
Afich Resous pou Moun k ap bay Swen ki Imigran [Polonè |Polskie]
Afich Resous pou Moun k ap bay Swen ki Imigran [Ris | русский]
Afich Resous pou Moun k ap bay Swen ki Imigran [Panyòl | Español]
Afich Resous pou Moun k ap bay Swen ki Imigran [Oudou | اردو]