Règ sou Chaj Piblik

Mizajou 10 mas 2021


Nan mwa out 2019, gouvèman federal la te anonse yon nouvo règ ki gen pou wè ak kilè yo ka konsidere kèk imigran kòm yon "Chaj Piblik" selon lwa imigrasyon. Règ la, ki bloke kounye a nan tout peyi a, te chèche anpeche kèk imigran jwenn estati rezidan legal pèmanan (yo rele li tou kat rezidans) oswa viza si yo te itilize kèk avantaj piblik oswa gouvènman federal la te kwè te gen posibilite pou yo depann sou avantaj piblik yo alavni.

Paj sa a genyen enfòmasyon jeneral sou "Chaj Piblik" ak kijan rezidan New York yo ka jwenn plis enfòmasyon ak èd. Enfòmasyon ki pi ba yo la a pou bay fòmasyon jeneral epi se pa konsèy jiridik yo ye.

Li enpòtan pou w konnen

 • Apati 9 mas 2021, nouvo règ Chaj Piblik la bloke nan tout peyi a. Depatman Sekirite Enteryè (Department of Homeland Security, DHS) Etazini te anonse li pral retounen nan itilize politik ki an plas yo anvan nouvo règ Chaj Piblik la.
 • Anplis, nan dat 2 fevriye 2021, Prezidan Biden te siyen yon òdonans egzekitif ki pase ajans federal yo lòd pou yo egzamine règ ak politik chaj piblik yo epi soumèt rekòmandasyon yo apre 60 jou. 
 • Tout rezidan New York ki gen bezwen swen medikal, èd pou manje ak lòt avantaj ak sèvis ta dwe chèche èd yo bezwen an san laperèz. Anpil sèvis sante ak sèvis sosyal—tankou tès COVID-19, vaksinasyon, ak laswenyay, èd pou manje, pwoteksyon lokatè, ak asistans jiridik gratis—disponib pou tout rezidan New York, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon oswa kapasite yo pou yo peye. Gade plis enfòmasyon oswa rele nan 311 pou jwenn enfòmasyon sou sèvis ak resous ki disponib nan lang ou pale a.
 • Politik Chaj Piblik la pa afekte egzijans elijibilite yo pou avantaj piblik yo. Anpil imigran p ap gen pou fè tès "Chaj Piblik" la nan aplikasyon pou imigrasyon yo. Pa gen okenn tès Chaj Piblik pou moun ki gen kat rezidans yo ki ap aplike pou sitwayènte.
 • Imigran ki ap parennen yon manm fanmi aletranje, oswa ki pral vwayaje aletranje pou aplike pou yon kat rezidans oswa viza, ta dwe konnen genyen tou yon politik Chaj Piblik nan konsila ameriken yo.  Toutfwa, jiska 29 jiyè 2020 an, yon tribinal federal te bloke pou kounya egzekisyon nouvo règ chaj piblik yo nan konsila ameriken aletranje yo.

Jwenn Aksè nan Sèvis Jiridik Gratis ak nan Plis Enfòmasyon.

 • Rezidan New York ki imigran ki gen kesyon sou Chaj Piblik kapab rele ActionNYC nan 800-354-0365 epi di “public charge.” Rele liy dirèk la Lendi rive Vandredi, ant 9:00 a.m ak 6:00 p.m.
 • Liy apèl pou èd ActionNYC an founi enfòmasyon rapid epi fyab, koneksyon ak èd jiridik pou imigrasyon ki gratis epi san danje Vil lan finanse, epi referans opre lòt sèvis jiridik oubyen sèvis ki pa jiridik.
  • Liy dirèk la gratis epi li anonim.
  • Èd la disponib nan plis pase 200 lang.

 

Kesyon Moun Souvan Poze yo

Klike sou yon sijè oswa peze touch antre a sou yon sijè pou w wè repons li an.

Kisa Chaj Piblik la siyifi?

Otorite imigrasyon yo kapab refize kèk aplikasyon pou rezidans pèmanan legal ("kat rezidans") oswa kèk viza si yo detèmine yon moun gen posiblite pou li vin yon "chaj piblik". Selon politik DHS, yon Chaj Piblik se yon moun ki konte sou èd lajan kach oswa swen alontèm nan yon enstitisyon leta a peye pou li siviv. Sèl avantaj yo kapab konsidere selon tès Chaj Piblik la se:

 • Revni Sekirite Siplemantè (SSI)
 • Èd Tanporè pou Fanmi ki nan Nesesite yo [Temporary Assistance for Needy Families (TANF)]
 • Èd lajan kach Eta a ak lokal pou kenbe revni
 • Enstitisyonalizasyon pou swen alontèm nan lajan gouvènman an
Anplis itilizasyon avantaj piblik sa yo, lwa federal la egzije tou pou gouvènman an konside yon pil faktè – tankou laj, sante, sitiyasyon fanmi, byen, resous, sitiyasyon finansyè, edikasyon ak konpetans – pou l detèmine si yon moun ka vin tounen yon "chaj piblik."

Mwen se yon refijye. Èske chaj piblik aplikab pou mwen?

Non. Selon lwa aktyèl la ak politik DHS, an jeneral, pa gen okenn tès Chaj Piblik si ou se yon refijye oswa moun ki mande azil. Genyen tou lòt estati yo pa endike la a ki ka pa pliye anba chaj piblik la. Gade pi ba a pou jwenn enfòmasyon sou fason pou fè yo reponn kesyon ou yo epi mete w an kontak ak sèvis jiridik gratis yo.

Mwen gen kesyon sou kijan Chaj Piblik la ta ka aplike a sityasyon mwen. Kijan m kapab jwenn asistans jiridik?

Ou kapab rele ActionNYC nan 800-354-0365 epi di “public charge” lendi rive vandredi, soti 9:00 a.m rive 6:00 p.m, pou jwenn plis enfòmasyon epi jwenn repons pou kesyon ou yo.

 • Jwenn koneksyon ak èd jiridik pou imigrasyon ki gratis, san danje, Vil lan finanse ak referans ak lòt sèvis ki jiridik ou pa.
 • Liy dirèk la gratis epi li anonim.
 • Èd la disponib nan plis pase 200 lang.

Resous Anplis

Afich Sansibilizasyon Paj Konplè

Afich Sansibilizasyon Demi Paj

Imaj Medya Sosyal

Evalyasyon ak Rapò

Fèy Done: Tandans nan zafè Enskripsyon SNAP nan Vil New York

Jen 2019
Telechaje fèy enfòmasyon an

Elajisman Inadmisiblite Chaj Piblik: Enpak la sou Imigran yo, Fanmi yo ak Vil New York

Desanm 2018
Telechaje rezime rechèch la