Estati Pwoteksyon Pwovizwa

Li enpòtan pou w konnen

Nan ane 2017 ak 2018, administrasyon Trump lan te mete fen nan deziyasyon TPS pou El Salvadò, Ayiti, Ondiras, Nepal, Nikaragwa ak Soudan. Tribinal yo te bloke sispansyon sa yo okòmansman. Men, nan dat 14 septanm 2020, yon kou dapèl federal te pran yon desizyon ki pèmèt sispansyon TPS pou peyi sa yo avanse. Sispansyon TPS pouAyisyen toujou bloke selon yon òdonans tribinal apa.

Men, nan dat 16 fevriye 2021, Tribinal la te dakò pou li sispann aksyon devan lajistis la pou 90 jou annatandan aksyon Administrasyon Biden lan ki te kapab fè enpak sou litij la. TPS la rete anplas pou El Salvadò, Ayiti, Ondiras, Nepal, Nikaragwa, ak Soudan.

Akoz kontestasyon jiridik k ap kontinye yo, nan dat 9 desanm 2020, USCIS te tou pwolonje validite dokiman TPS pou El Salvadò, Ayiti, Ondiras, Nepal, Nikaragwa, ak Soudan rive jiska 4 oktòb 2021. Benefisyè TPS yo ta dwe kontinye al gade sou sitwèb USCIS la pou yo siveye si gen anons pou kontakte yon reprezantan jiridik yo fè konfyans pou poze kesyon pou konnen si otorizasyon travay ak dokiman yo a valid.

Tanpri tcheke paj sa a pou jwenn dènye enfòmasyon sou TPS. Pou jwenn plis enfòmasyon sou pwosè ki poko fini yo, ale sou sitwèb USCIS la sou Ramos kont Nielsen ak Bhattarai kont Nielsen.

Kisa Estati Pwoteksyon Tanporè a ye (TPS)?

Estati Pwoteksyon Pwovizwa a (Temporary Protected Status, TPS) pèmèt moun ki soti nan kèk peyi rete Etazini si gen danje pou yo retounen nan peyi kote yo soti a akoz genyen ijans imanitè ladan. Pa egzanp, gouvènman federal la ka chwazi yon peyi pou TPS la si genyen konfli ame (pa egzanp, gè sivil) oswa yon katastwòf natirèl (pa egzanp, tranblemanntè). TPS la pèmèt benefisyè yo travay Ozetazini legalman epi li pwoteje yo kont depòtasyon depi deziyasyon TPS la an vigè.

Pou aplikan yo kapab resevwa TPS la, yo dwe pwouve yo te kontinye viv Etazini apati yon dat gouvènman federal la presize. Deziyasyon TPS pou peyi yo dwe renouvle nan entèval 6 a 18 mwa, lè sa a gouvènman federal la ap deside si yon peyi kèlkonk kapab akeyi resòtisan li yo san danje.

Benefisyè yo dwe enskri pou TPS ankò si yon deziyasyon TPS pwolonje oswa fini nan kèk ka. Ale sou sitwèb USCIS la pou jwenn plis enfòmasyon sou TPS.

Peyi ki gen Deziyasyon TPS yo

 • El Salvadò USCIS te tou pwolonje dokiman TPS yo rive jiska 4 oktòb 2021. Deziyasyon TPS pou El Salvadò rete an vigè annatandan yon lòt òdonans tribinal.

 • Ayiti USCIS te tou pwolonje dokiman TPS yo rive jiska 4 oktòb 2021. Anplis, jou ki te 22 me a, DHS te anonse yon nouvo deziyasyon Estati Pwoteksyon Pwovizwa pou Ayiti pou 18 mwa.

 • Ondiras USCIS te tou pwolonje dokiman TPS yo rive jiska 4 oktòb 2021. Deziyasyon TPS pou Soudan rete anplas annatandan yon nouvo òdonans tribinal.

 • Myanma (Bimani) Deziyasyon TPS rive jiska 12 septanm 2022 epi li pibliye nan Rejis Federalla.

 • Nepal USCIS te tou pwolonje dokiman TPS yo rive jiska 4 oktòb 2021. Deziyasyon TPS pou Soudan rete anplas annatandan yon nouvo òdonans tribinal.

 • Nikaragwa USCIS te tou pwolonje dokiman TPS yo rive jiska 4 oktòb 2021. Deziyasyon TPS pou Soudan rete anplas annatandan yon nouvo òdonans tribinal.

 • Somali yo pwolonje TPS la rive jiska 17 septanm 2021. Anplis, jou ki te 19 jiyè a, DHS te anonse yon re-deziyasyon ak pwolonjman Estati Pwoteksyon Pwovizwa pou Somali pou 18 mwa. 

 • Soudan USCIS te tou pwolonje dokiman TPS yo rive jiska 4 oktòb 2021. Deziyasyon TPS pou Soudan rete anplas annatandan yon nouvo òdonans tribinal.

 • Sid Soudanyo pwolonje TPS la rive jiska 2 me 2022.    

 • Siri yo pwolonje TPS la rive jiska 30 septanm 2022.

 • Deziyasyon TPS pou Venezyela rive jiska 9 septanm 2022.
  • Venezyela Afich Sansibilizasyon sou TPS – Anglè
  • Venezyela Afich Sansibilizasyon sou TPS –Panyòl | Español
  • Venezyela Imaj medya sosyal TPS – Anglè
  • Venezyela Imaj medya sosyal TPS – Panyòl | Español

 • Yemenn USCIS te tou pwolonje dokiman TPS yo rive jiska 2 mas 2022. Pwolonjman ak re-deziyasyon TPS rive jiska 3 mas 2023.

Kesyon Moun Souvan Poze yo

Klike sou yon sijè oswa peze touch antre a sou yon sijè pou w wè repons li an.

Èske pwogram Estati Pwoteksyon Tanporè a ap fini?

Pwogram TPS la toujou anplas. Men, Administrasyon Trump lan te eseye mete fen nan TPS pou kèk peyi. Sa vle di benefisyè TPS yo ka pèdi estati legal yo epi yo ka pa kapab travay legalman epi yo ka vin gen risk pou yo depòte yo.

Chak peyi genyen dat ki diferan pou TPS li ekspire. Yo egzije gouvènman federal la pou li anonse yon TPS fini omwen 60 jou anvan dat ekspirasyon TPS la pou yon peyi.

Selon lalwa, desizyon sou deziyasyon TPS yo dwe fèt peyi pa peyi. Li enpòtan pou w suiv kilè TPS ou an pral ekspire. Si peyi w la gen TPS kounye a, ou pral genyen estati jiridik ak otorizasyon travay jiskaske dat ekspirasyon TPS ou an rive.

Kikote m kapab jwenn plis enfòmasyon sou chanjman nan TPS la?

Ou ta dwe kontinye gade sitwèb USCIS la pou w jwenn plis enfòmasyon sou TPS la ak nenpòt chanjman nan TPS la.

Mwen enkyete m paske gouvènman federal la ka pa pwolonje TPS mwen an. Kisa m ta dwe fè?

Kounye a se moman pou w analize ki sa opsyon jiridik ou yo ka ye. Ou ka kalifye pou lòt fòm egzanpsyon nan zafè imigrasyon. Li enpòtan anpil pou w jwenn konsiltasyon jiridik kay yon founisè sèvis jiridik ou ka fè konfyans. Èd jiridik gratis disponib.

 • ActionNYC kapab bay asistans jiridik gratis san danje nan zafè imigrasyon nan kominote w la epi nan lang ou pale a. Ou kapab rele ActionNYC nan 800-354-0365 ant 9è a.m. pou 6è p.m., soti lendi rive vandredi, pou pran yon randevou.
 • Ale sou sitwèb USCIS an pou w jwenn enfòmasyon ki pi espesifik sou ki lè TPS ou an pral ekspire ak ki sa ou ka bezwen fè pou renouvle li.

Kijan m kapab evite magouy pandan m ap chèche asistans jiridik nan zafè imigrasyon?

Atansyon ak ajan sèvis imigrasyon ki pa gen lisans k ap esplwate kliyan yo. Jwenn èd sèlman nan men yon avoka ki gen lisans oswa yon reprezantan akredite ou ka fè konfyans. Se sèl avoka oswa moun ki te gen pèmisyon Depatman Lajistis kapab bay asistans jiridik. Pou poze kesyon sou sa oswa siyale magouy, rele Liy Dirèk pou Nouvo Ameriken Eta New York nan 1-800-566-7636 ant 9è dimaten ak 8è diswa lendi jiska vandredi, oswa rele nan 311.

Si mwen pèdi TPS la, èske m pral toujou gen aksè nan sèvis minisipal yo?

Plis Resous pou Benefisyè TPS yo

Pran kontak ak asistans jiridik gratis ki sekrè

Vil la bay asistans jiridik nan zafè imigrasyon ki gratis epi sekrè. Rele ActionNYC nan 800-354-0365, lendi rive vandredi, ant 9è a.m. rive 6è p.m., pou pran yon randevou ak yon ajan nan kominote w la epi nan lang ou pale a.

Si w santi w gen enkyetid, estrès oswa depresyon – gen èd ki disponib

Li nòmal pou santi w gen enkyetid ak estrès. Ou kapab pale ak yon konseye NYC Well ki kapab ba w sipò an sekrè. NYC Well kapab fè w jwenn swen sante mantal tou nan lang ou pale a. Rele nan 888-NYC-WELL, voye mesaj tèks "WELL" nan 65173, oswa ale sou nyc.gov/nycwell.

Rete konekte – jwenn yon IDNYC

IDNYC, ki se kat idantifikasyon ki gen foto epi ki gratis nan Vil New York, disponib pou tout rezidan New York ki gen 10 lane oswa pi gran. Enfòmasyon sou aplikan IDNYC yo sekrè. Zafè sitiyasyon ak imigrasyon an pa enpòtan. Pou jwenn plis enfòmasyon sou anpil avantaj, sèvis ak rabè ki disponib pou moun ki gen kat IDNYC yo, ale sou nyc.gov/idnyc oswa rele 311 epi di "IDNYC" pou jwenn plis enfòmasyon epi pou pran yon randevou pou enskri.

Kijan m kapab enplike mwen?

Fè benevola bòkote Biwo Majistra a pou Afè Imigran. Ale sou nyc.gov/MOIAVolunteer oswa rele nan 212-788-7654 pandan lè biwo yo, lendi pou vandredi, 9è dimaten jiska 5è nan apremidi.

Enfòme ak Angaje: Envite Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo vini nan kominote w la pou yon "Fowòm Konnen Dwa ou Yo." Ale sou nyc.gov/InviteMOIA oswa rele nan 212-788-7654 pandan lè biwo yo, lendi pou vandredi, 9è dimaten jiska 5è nan apremidi.