Sipòte. Pa pè.

Nan Istwa sa a

    Anpil sèvis sante ak sèvis sosyal—ki gen ladan tès COVID-19, vaksinasyon, ak swen, Medicaid annijans, èd manje, pwoteksyon lokatè, ak asistans jiridik gratis—disponib pou tout rezidan New York kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon, kapasite pou yo peye, oswa sitiyasyon pwofesyonèl yo. Klike pou wè gid resous nou an.

MOIA Pibliye Katriyèm Rapò Anyèl: Eta Vil Imigran Nou an
Nan Istwa sa a
    Rapò a analize tandans ki genyen nan done sou obstak rezidan New York ki imigran yo ap konfwonte epi li egzamine jefò MOIA fè pou li reyaji fas ak COVID-19 la, enstitisyonalize aksè nan asistans jiridik gratis nan zafè imigrasyon, pèmèt imigran yo patisipe nan sosyete sivil la, epi defann refòm politik federal yo.
Yon fanm ak yon timoun k ap kwoke e k ap souri
Nan Istwa sa a
    Règ Chaj Piblik 2019 la fini apati 9 mas 2021. Sa vle di ou kapab itilize avantaj piblik yo ak sèvis vil yo pou w jwenn swen ak sipò ou bezwen an san laperèz. Sitiyasyon w ak imigrasyon pa enpòtan.
Evite Magouy
Nan Istwa sa a
    Rete veyatif pou fo pwomès yo. Magouyè yo ka pwomèt ou yo ap ede ou jwenn yon kat rezidans oswa lòt avantaj imigrasyon yo jis pou yo ka pran kòb ou. Aprann fason pou w evite yo pran ou nan magouy.
Estati Pwoteksyon Pwovizwa
Nan Istwa sa a
    Ale sou paj sa a pou w ka jwenn dènye enfòmasyon sou Estati Pwoteksyon Pwovizwa (Temporary Protected Status, TPS), ki gen ladan dènye deziyasyon pou Myanma (Bimani), Venezyela ak Ayiti.

Dènye Inisyativ yo