Sosyal ak Ekonomik

Gwoup moun ki pran pòz pou fè foto pandan yo kenbe pankat IDNYC yo nan men yo

Biwo Majistra a pou Afè Imigran apiye ak dirije divès kalite pwogram pou ede imigran New York yo entegre yo pi byen nan vi ekonomik, sivik ak sosyal vil la.